Describe a friend's home you visited but you don't want to live there

IELTS Speaking Part 2 topic Accommodation (chủ đề Chỗ ở): Describe a friend's home you visited but you don't want to live there

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
A home that I visited but definitely would not want to live in is this serviced apartment that I actually lived in a few years ago.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What place is it? & When do you visit that place?
Idea 1
I lived there around 3-4 years ago, when my house was under renovation => the vibe there was so weird that I still have chills down my spine
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
It was actually a beautiful place: a duplex located in a skyscraper right in the center of D1; apartment is very spacious; really adored the fully equipped kitchen
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
How do you feel about it? & Why don’t you want to live there?
Idea 1
One thing that felt really off about the place was the lighting: ambient, but not the cozy kind, but the kind that feels very hazy and otherworldly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Some other rooms were lit by fluorescent bulbs => out of place, very cold and lifeless; pipes in the laundry room also emit this whirring sound => like the sound of someone with asthma
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
Felt so relieved the day I got to move out of that place
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Even though nothing scary actually happened => just can’t shake this feeling that something sinister happened
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Tham khảo ngay bài mẫu speaking IELTS chủ đề Describe a place/person/home you visited but you don’t want to live there dưới đây!

A home that I visited but definitely would not want to live in is this

serviced apartment
that I actually lived in a few years ago.

If my memory serves my right, I lived there around 3-4 years ago, when my house was under renovation. I only lived there for barely a month but the

vibe
there was so weird that I still have chills down my spine whenever I think about it.

In all fairness, it was actually a beautiful place. It is a

duplex
located in a
skyscraper
right in the center of D1. The apartment is very
spacious
, with a fancy master bedroom that has a view over Saigon’s
financial district
. And if I’m being honest, I really adored the fully equipped kitchen, with a marble island which doubles as a bar. But even with all the
extravagance
, I would not like to spend another night there.

One thing that felt really off about the place was the

lighting
. In some parts of the place, particularly the
corridor
from the bedroom to the bathroom, the lighting is
ambient
, but not the
cozy
kind, but the kind that feels very
hazy and otherworldly
. Sometimes during the night when I go to the bathroom, the lighting would make the corridor seem longer than it actually is, and I keep feeling like there was someone, or something waiting for me at the other end of the corridor.

In contrast, in some other rooms, like the laundry room and storage room, they were lit by

fluorescent bulbs
, which were not only out of place, but also felt very
cold and lifeless
. The pipes in the laundry room also emit this
whirring sound
, and when I do my laundry late at night, it sounded almost identical to the sound of someone with
asthma
.

I felt so relieved the day I got to move out of that place. Even though nothing scary actually happened, I still just can’t shake this feeling that something

sinister
happened, or even, was happening there.

(337 words)

📚 Vocabulary

to be under renovation
/tuː biː ˈʌndə ˌrɛnəʊˈveɪʃən/
(adj). Trong quá trình tu sửa
vocab
to have chills down one's spine
/tuː hæv ʧɪlz daʊn wʌnz spaɪn/
(adj). Lạnh sóng lưng
vocab
in all fairness
/ɪn ɔːl ˈfeənɪs/
(conjunction). Công bằng mà nói
vocab
to adore something
/tuː əˈdɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Cực thích/Thương một thứ gì đó
vocab
to double as something
/tuː ˈdʌbl æz ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Còn có công dụng thứ hai là cái gì đó
vocab
to feel off
/tuː fiːl ɒf/
(verb). cảm thấy có gì đó không đúng/ cảm thấy mệt trong người
vocab
to be out of place
/tuː biː aʊt ɒv pleɪs/
(adj). lạc lõng
vocab
to emit something
/tuː ɪˈmɪt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). phát ra cái gì đó
vocab
to be identical to something
/tuː biː aɪˈdɛntɪkəl tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). giống hệt như một thứ gì đó
vocab
to move out of somewhere
/tuː muːv aʊt ɒv ˈsʌmweə/
(verb). dọn ra khỏi nơi nào đó
vocab
can't shake the feeling
/kɑːnt ʃeɪk ðə ˈfiːlɪŋ/
(verb). không rũ bỏ được cảm giác nào đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking part 2 Describe a home that you visited but did not want to live there nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Căn hộ dịch vụ -->

01.

 

Căn hộ có gác lửng -->

02.

 

Tòa nhà chọt rời -->

03.

 

Khu tài chính -->

04.

 

Sự xa hoa -->

05.

 

Ở xung quanh, ở khắp nơi -->

06.

 

Ấm cúng -->

07.

 

Mơ hồ và như thuộc về thế giới khác -->

08.
and
09.

 

Lạnh lẽo và vô hồn --> Cold and

10.

Xem lại các câu hỏi thường gặp trong speaking part 1 topic Accommodation nữa nhé!

Exercise 2:

1 The place had a spooky vibe that would immediately

as you walk in.

 

2 She couldn't

that somebody was following her

 

3 The place

, so we weren't allowed to get in.

 

4 I

the coziness of the restaurant and would definitely return for another meal.

 

5 I just bought a blender that

a water bottle.

 

6 With a different style of decoration, the room

compared to other rooms in the building.

 

7 The air conditioner in my room kept

that annoying clacking sound.

 

8 The picture I saw at the gallery

the one that I have at home, which, I believe, is a replicated version of the former.

💡 Gợi ý

adore

was out of place

shake the feeling

give you chills down the spine

doubles as

was under renovation

was identical to

emitting

Theo dõi thêm câu hỏi & câu trả lời mẫu mới nhất cho phần thi Speaking.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Describe a friend's home you visited but you don't want to live there trong Speaking Part 2 chủ đề Places này mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background