Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school - topic School

IELTS Speaking Part 2 Sample topic School (chủ đề Trường học): Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Primary school activities - Part 2 thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu trả lời cho câu hỏi Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

Let’s see, if I had to pick one activity that totally rocked my elementary school days, it would be the annual school play. Sure, they weren't Broadway productions, but for a kid like me, they were a massive deal. We'd rehearse after school, like, once a year, leading up to a big performance for everyone. It was so much fun – just letting loose, figuring out these characters, and bringing the script to life with all my buddies.

But the real highlight? Definitely the performance day. The butterflies backstage were insane, but stepping onto that stage with my friends, hearing the audience cheer, and then that final bow with thunderous applause? It was epic. Everyone, from the stars of the show to the background crew, played a part, and that feeling of teamwork and conquering it all together – that's what made it special.

There were two main reasons the school play stuck with me. First off, it totally threw me out of my comfort zone. Becoming a character, memorizing lines, and acting them out in front of everyone – it pushed me to grow and learn new stuff.

Second, the play made me feel like I really belonged. We spent weeks working together as a team, cheering each other on during rehearsals, and then celebrating the final product. That shared experience built friendships and memories that lasted way beyond the curtain call.

So yeah, the school play wasn't just about acting – it was about pushing myself, working with my friends, and expressing myself creatively. Definitely a highlight of my elementary school days!

(260 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Primary school activities - Part 2 thường được dùng trong bài.

annual school play
/ˈænjuəl skul pleɪ/
(noun). vở kịch hàng năm ở trường
vocab
Broadway productions
/ˈbrɔːdweɪ prəˈdʌkʃənz/
(noun). quy mô tầm cỡ sân khấu Broadway
vocab
rehearse
/rɪˈhɜːs/
(verb). diễn tập
vocab
let loose
/lɛt luːs/
(verb). thả lỏng, trở nên thoải mái
vocab
butterflies backstage
/ˈbʌtəflaɪz ˈbæksteɪdʒ/
(noun). cảm giác hồi hộp sau cánh gà
vocab
thunderous applause
/ˈθʌndərəs əˈplɔːz/
(noun). tiếng vỗ tay vang dội
vocab
conquer
/ˈkɒŋkə/
(verb). chinh phục
vocab
throw me out of my comfort zone
/θroʊ mi aʊt ɒv maɪ ˈkʌmfət zoʊn/
(verb). khiến tôi bước ra khỏi vùng an toàn
vocab
curtain call
/ˈkɜːtn kɔːl/
(noun). lời chào kết thúc vở kịch
vocab
epic
/ˈɛpɪk/
(adj). tuyệt vời, hoành tráng, ấn tượng
vocab
highlight
/ˈhaɪlaɪt/
(noun). điểm sáng, điểm nổi bật
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

💡 Lời kết

Mong rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Câu hỏi Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background