Describe a toy you used to play when you were a child - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Objects Question Describe a toy you used to play when you were a child IELTS Speaking Part 2 kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
They never let me feel inferior to my peers, so they tried to offer me many kinds of games back in my childhood, among which I loved the chess board the most.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What it was & How you got it
Idea 1
It was on my 6th birthday, my dad and mum gave me a very large box => It was so rapid of me to unwrap it => I was so fascinated when I recognized that my favorite chess board model was right in front of my eyes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
It is in black and white color and is made of plastic and metal with the length of each side of 50cm with a sophisticated design.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What you did with it & why you remember it well
Idea 1
I was elated to receive that gift and I had been practicing playing chess with my dad since then => I lost to him umpteen times
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
One time, I accidentally dropped it from a height and one of the pawns was nowhere to be found => my dad said it was all ok and managed to find it for me
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
I still have the chess board in the closet now and sometimes I still play chess with my dad but today I am the winner most of the time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

To be honest, I am a lucky boy who was born in a family where my parents love me so much. They never let me feel inferior to my peers, so they tried to offer me many kinds of games back in my childhood, among which I loved the

chess board
the most.

If my memory serves me right, it was on my 6th birthday, my dad and mum gave me a very large box carefully wrapped in blue colored paper. I was stunned since that was quite a huge size of the gift that I had ever seen. It was so rapid of me to

unwrap
it and I was so fascinated when I recognized that my favorite chess board model was right in front of my eyes. That was the one I had been dreaming of and had mentioned several times with my dad on my way home every day. It is in black and white color and is made of plastic and metal with the length of each side of 50cm with a
sophisticated design
.

I was

elated
to receive that gift and I had been practicing playing chess with my dad since then, but unfortunately, I lost to him
umpteen times
. One time, I accidentally dropped it from a height and one of the
pawns
was nowhere to be found, which really hurt my feelings. Fortunately, my dad said it was all ok and managed to find it for me. From that moment on, I promised to myself that I would be more careful and never let it have any
scratch
.

I still have the chess board in the closet now and sometimes I still play chess with my dad but today I am the winner most of the time.

(294 words)

📚 Vocabulary

To let me feel inferior to my peers
/tuː lɛt miː fiːl ɪnˈfɪərɪə tuː maɪ pɪəz/
(verb). Để tôi cảm thấy thua kém so với bạn bè
vocab
If my memory serves me right
/ɪf maɪ ˈmɛməri sɜːvz miː raɪt/
(verb). Nếu tôi nhớ không lầm
vocab
To be wrapped in blue colored paper
/tuː biː ræpt ɪn bluː ˈkʌləd ˈpeɪpə/
(verb). Được gói trong giấy gói màu xanh
vocab
To be stunned
/tuː biː stʌnd/
(verb). Bị sững sờ, đứng hình
vocab
To dream of something
/tuː driːm ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Mơ, mong muốn cái gì đó
vocab
To be nowhere to be found
/tuː biː ˈnəʊweə tuː biː faʊnd/
(verb). Không tìm thấy được
vocab
To manage to do something
/tuː ˈmænɪʤ tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có thể làm gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Kids coming from underprivileged backgrounds of

to their peers.

 

2 If my memory

me right, I was 6 when my mom sent me to the piano class.

 

3 The present was carefully

in blue colored paper

 

4 I was

when I was informed of her death.

 

5 I have always

settling down in Australia and I am working hard to make it come true.

6 The last time I saw it was yesterday, on the kitchen's table, but now it's

.

 

7 The test was quite tough, yet I

to finish it in time.

💡 Gợi ý

no where to be found

feel inferiors

wrapped

serves

managed

stunned

dreamt of

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Mở giấy gói quà

=> To

01.
the presents

 

Thiết kế tinh xảo

=>

02.
design

 

Cực kỳ vui và háo hức

=> To be

03.

 

Nhiều lần

=>

04.
times

 

Con tốt

=> A

05.

 

Vết trầy

=> A

06.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Objects, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background