Bài Mẫu Chủ Đề Evenings - IELTS Speaking Part 1

Bài Mẫu Chủ Đề Evenings - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi thường được dùng trong IELTS Speaking Part 1 Evenings được trình bày dưới đây.

📚 Vocabulary

to wind down
/tuː wɪnd daʊn/
(verb). Xả hơi
vocab
to get/take a nap
/tuː gɛt/teɪk ə næp/
(verb). Chợp mắt
vocab
tends to do something
/tɛndz tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có xu hướng làm việc gì đó
vocab
to mix something up
/tuː mɪks ˈsʌmθɪŋ ʌp/
(verb). khuấy động một thứ gì đó lên
vocab
to socialise (with somebody)
/tuː ˈsəʊʃəlaɪz wɪð ˈsʌmbədi/
(verb). giao lưu với ai đó
vocab
to indulge oneself with something
/tuː ɪnˈdʌlʤ wʌnˈsɛlf wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tận hưởng bản thân với thứ gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 topic Evenings nhé!

Exercise 1:

1 I often take a quick

at lunch break to keep myself awake during the afternoon shift.

 

2 In terms of transportation, foreigners

favor motorbikes over cars upon their visits to Vietnam.

 

3 I need a night out with my boys to

a little bit after all that hard work I had the last few weeks.

 

4 This team-building activity is a great opportunity for me to

members from various departments.

 

5 After a long day at work, I often

a nice hot bath.

💡 Gợi ý

wind down

tend to

indulge myself with

nap

socialize with

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Áp lực của công việc

=> The

01.
of work

 

Sạc lại năng lượng

=> To

02.
my energy

 

Kiệt sức

=> To be

03.

 

Thư giãn

=> To

04.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Evenings, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley5