Bài mẫu band 8+ IELTS Speaking Part 3 topic Job - Phần 1

Bài Mẫu IELTS Speaking Part 3 Job - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Xem ngay các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3 Job nhé!

📚 Vocabulary

to adapt to something
/tuː əˈdæpt tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích nghi với một điều gì đó
vocab
to put an emphasis on something
/tuː pʊt ən ˈɛmfəsɪs ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). đặt nhấn mạnh lên điều gì đó
vocab
within office hours
/wɪˈðɪn ˈɒfɪs ˈaʊəz/
(adv). trong giờ hành chính
vocab
to overlook something
/tuː ˌəʊvəˈlʊk ˈsʌmθɪŋ/
(verb). bỏ qua một điều gì đó
vocab
to go unnoticed
/tuː gəʊ ʌnˈnəʊtɪst/
(adj). xảy ra mà không được chú ý đến
vocab
to be strung out
/tuː biː strʌŋ aʊt/
(adj). căng thẳng
vocab
to sound out of touch
/tuː saʊnd aʊt ɒv tʌʧ/
(adj). nghe có vẻ sáo rỗng, không thực tế
vocab
to look up to somebody
/tuː lʊk ʌp tuː ˈsʌmbədi/
(verb). ngưỡng mộ, tôn trọng một ai đó
vocab
to react to something
/tuː riːˈækt tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). phản ứng lại với điều gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Speaking Part 3 topic Job nhé!

Exercise 1:

1 Overseas students often take a long time to

their new life in a foreign country.

 

2 Working in a company that

punctuality has made me a more punctual person.

3 After having a look at my report, my boss pointed out some of the problems of the project that I

. Now I have to do it all over again!

 

4 The kids

because the adults were too busy having fun

 

5 She is

everyday ever since she started investing in stocks, a market full of risks.

 

6 I really

my boss. I'm trying everyday so that I can be like him when I'm at his age.

💡 Gợi ý

went unnoticed

puts emphasis on

adapt to

look up to

overlooked

strung out

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Hiện tượng tiêu cực

=> Negative

01.

 

Các ranh giới cá nhân rõ ràng

=> Proper personal

02.

 

Đảm bảo sức khỏe tâm lý

=> To maintain

03.
wellness

 

Được phân bổ một cách hợp lý

=> To be reasonably

04.

 

Những khó khăn thực tế

=> The actual

05.

 

Những lời khuyên cao siêu mơ hồ

=>

06.
advices

 

Hạ thấp cái tôi

=> Lower one's

07.

 

Những phần thưởng thêm (nhằm khích lệ)

=>

08.

 

Bối cảnh

=> A

09.

 

Tăng ca

=> To work

10.

 

Cày cuốc không ngừng nghỉ

=>

11.
non-stop

 

Trải qua khó khăn

=> To go

12.
difficulties

Đừng bỏ lỡ Bài Mẫu Chủ Đề Job - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 3 Job, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18