Topic Money (chủ đề Tiền bạc): Câu hỏi kèm trả lời mẫu

Topic Money (Tiền bạc) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Money - Speaking Part 3.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Money - Speaking Part 3 thường được dùng trong bài.

transaction
/trænˈzækʃ(ə)n/
(noun). giao dịch
vocab
budget
/ˈbʌdʒɪt/
(noun). ngân sách
vocab
spending
/ˈspendɪŋ/
(noun). chi tiêu
vocab
tangible
/ˈtændʒəbl/
(adj). hữu hình
vocab
accessibility
/əkˌsesəˈbɪləti/
(noun). khả năng tiếp cận, khả năng sử dụng
vocab
outage
/ˈaʊtɪdʒ/
(noun). sự cố mất điện
vocab
glitch
/ɡlɪtʃ/
(noun). trục trặc (kỹ thuật)
vocab
irretrievable
/ˌɪrɪˈtriːvəbl/
(adj). không thể lấy lại được, không thể cứu vãn
vocab
fulfillment
/fʊlˈfɪlmənt/
(noun). sự thỏa mãn
vocab
well-being
/ˌwelˈbiːɪŋ/
(noun). sức khỏe, hạnh phúc
vocab
priority
/praɪˈɒrəti/
(noun). sự ưu tiên
vocab
advancement
/ədˈvɑːnsmənt/
(noun). sự tiến bộ, sự phát triển
vocab
policy
/ˈpɒləsi/
(noun). chính sách
vocab
consumer landscape
/kənˈsjuːmə(r) ˈlændskeɪp/
(noun). bối cảnh người tiêu dùng
vocab
transact
/trænˈzækt/
(verb). giao dịch
vocab
anonymity
/ˌænəˈnɪməti/
(noun). tính ẩn danh
vocab
necessity
/nəˈsesəti/
(noun). nhu cầu thiết yếu
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài mẫu IELTS Speaking nhé! smiley36

 

 

Sự giao dịch -->

01.

 

ngân sách -->

02.

 

Chi tiêu -->

03.

 

Hữu hình -->

04.

 

khả năng tiếp cận, khả năng sử dụng -->

05.

 

Sự cố mất điện -->

06.

 

Trục trặc (kỹ thuật) -->

07.

 

Không thể lấy lại được, không thể cứu vãn -->

08.

 

Sự thỏa mãn -->

09.

 

Sức khỏe, hạnh phúc -->

10.

 

Sự ưu tiên -->

11.

 

Sự tiến bộ, sự phát triển -->

12.

 

Chính sách -->

13.

 

Bối cảnh người tiêu dùng -->

14.

 

Giao dịch -->

15.

 

Tính ẩn danh -->

16.

 

Nhu cầu thiết yếu -->

17.

Các topic part 3 hay kèm bài mẫu tham khảo.

💡 Lời kết

Hy vọng những câu hỏi và mẫu câu trả lời cùng từ vựng/ cấu trúc câu phía trên sẽ giúp bạn ghi điểm thật cao trong phần thi IELTS Speaking Part 3, biến chủ đề Money trở thành chủ đề “tủ” của bạn trong kỳ thi sắp đến.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background