Từ Vựng Bài Đọc Are Artists Liars?

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Are Artists Liars? được lấy từ cuốn Actual Test 5 - Test 2-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Are Artists Liars?

absurdly
/əbˈsɜrdli/
(adv). vô lý, lố bịch
vocab
albeit
/ɔlˈbiɪt/
(adv). mặc dù
vocab
bemused
/bɪmˈjuzd/
(adj). bối rối, khó hiểu
vocab
coherent
/koʊˈhɪrənt/
(adj). Mạch lạc
vocab
contemporary
/kənˈtɛmpəˌrɛri/
(adj). đương thời
vocab
earnestly
/ˈɜrnəstli/
(adv). nghiêm chỉnh, đứng đắn
vocab
endure
/ɛnˈdjʊr/
(verb). chịu đựng
vocab
enthusiastic
/ɪnˌθuziˈæstɪk/
(adj). hào hức
vocab
expose
/ɪkˈspoʊz/
(verb). phơi bày ra
vocab
feature
/ˈfiʧər/
(verb). có ai đó đóng chính
vocab
footage
/ˈfʊtɪʤ/
(noun). cảnhphim
vocab
furtive
/ˈfɜrtɪv/
(adj). lén lút
vocab
hindsight
/ˈhaɪndˌsaɪt/
(noun). nhận thức muộn màng
vocab
impairment
/ɪmˈpɛrmənt/
(noun). Sự suy yếu
vocab
impetus
/ˈɪmpətəs/
(noun). sự thúc đẩy, sự kích thích
vocab
implausible
/ɪmˈplɔzəbəl/
(adj). có vẻ không thật
vocab
intellectual
/ˌɪntəˈlɛkʧuəl/
(adj). Về mặt trí tuệ
vocab
masquerade
/ˌmæskəˈreɪd/
(verb). giả vờ
vocab
nonsensical
/nɑnˈsɛnsɪkəl/
(adj). vô lí, ngớ ngẩn
vocab
proportion
/prəˈpɔrʃən/
(noun). Tỷ lệ
vocab
psychiatric
/ˌsaɪkiˈætrɪk/
(adj). thuộc bệnh tâm thần
vocab
pursuit
/pərˈsut/
(noun). sự theo đuổi
vocab
recount
/rɪˈkaʊnt/
(verb). kể lại
vocab
sheer
/ʃɪr/
(adj). hoàn toàn
vocab
sophistication
/səˌfɪstəˈkeɪʃən/
(noun). sự tinh xảo
vocab
stroke
/stroʊk/
(noun). đột quỵ
vocab
tether
/ˈtɛðər/
(verb). liên kết, buộc chặt
vocab
tyranny
/ˈtɪrəni/
(noun). sự bạo ngược
vocab
various
/ˈvɛriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
veiled
/veɪld/
(adj). úp mở
vocab
dispense
/dɪˈspɛns/
(verb). phân phát
vocab
fabulous
/ˈfæbjələs/
(adj). sang trọng, tuyệt vời
vocab
gnomic
/ˈnoʊmɪk/
(adj). sắc sảo, thâm sâu
vocab
improvise
/ˈɪmprəˌvaɪz/
(verb). ứng biến, ứng tác
vocab
instructional
/ɪnˈstrʌkʃənəl/
(adj). có tính chất hướng dẫn
vocab
recruit
/rəˈkrut/
(verb). tuyển mộ, chiêu mộ
vocab
persuade
/pərˈsweɪd/
(verb). thuyết phục
vocab
accept
/ækˈsɛpt/
(verb). chấp nhận
vocab
basis
/ˈbeɪsəs/
(noun). Nền tảng
vocab
coincidental
/koʊˌɪnsəˈdɛntəl/
(adj). trùng hợp ngẫu nhiên
vocab
discover
/dɪˈskʌvər/
(verb). Khám phá
vocab
indeed
/ɪnˈdid/
(adv). thật vậy, hiển nhiên
vocab
observe
/əbˈzɜrv/
(verb). Quan sát
vocab
parallel
/ˈpɛrəˌlɛl/
(noun). tương đồng, tương tự
vocab
reality
/ˌriˈæləˌti/
(noun). thực tại
vocab
refuse
/rɪˈfjuz/
(verb). từ chối
vocab
spring from
/sprɪŋ frʌm/
(verb). Xuất phát; xuất thân
vocab
artistic
/ɑrˈtɪstɪk/
(adj). thuộc về nghệ thuật
vocab
common
/ˈkɑmən/
(adj). chung, phổ biến
vocab
ability
/əˈbɪləti/
(noun). khả năng, năng lực
vocab
amnesia
/æmˈniʒə/
(noun). chứng quên
vocab
chronic
/ˈkrɑnɪk/
(adj). Mãn tính
vocab
cognitive
/ˈkɑgnɪtɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
describe
/dɪˈskraɪb/
(verb). miêu tả
vocab
engage
/ɛnˈgeɪʤ/
(verb). tham gia vào
vocab
explanation
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
(noun). giải thích
vocab
invent
/ɪnˈvɛnt/
(verb). Phát minh
vocab
oblivious
/əˈblɪviəs/
(adj). không nhận thức được, lơ đãng
vocab
rare
/rɛr/
(adj). Hiếm hoi, hiếm
vocab
retain
/rɪˈteɪn/
(verb). Giữ lại
vocab
uncertain
/ənˈsɜrtən/
(adj). không chắc chắn, không rõ ràng
vocab
unpredictable
/ˌʌnprɪˈdɪktəbəl/
(adj). Không thể đoán trước
vocab
attempt
/əˈtɛmpt/
(verb). cố gắng, nỗ lực
vocab
confabulation
/kənˌfæbjəˈleɪʃən/
(noun). chứng bịa chuyện
vocab
deceive
/dɪˈsiv/
(verb). lừa gạt, lừa dối
vocab
error
/ˈɛrər/
(noun). lỗi
vocab
recollection
/ˌrɛkəˈlɛkʃən/
(noun). Hồi tưởng
vocab
seize
/siz/
(verb). bắt lấy, nắm lấy
vocab
conceive
/kənˈsiv/
(verb). tưởng tượng
vocab
invention
/ɪnˈvɛnʃən/
(noun). phát minh
vocab
significance
/səgˈnɪfɪkəns/
(noun). sự quan trọng, sự đáng kể
vocab
verbal
/ˈvɜrbəl/
(adj). thuộc lời nói
vocab
deceit
/dəˈsit/
(noun). sự lừa dối
vocab
illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). Minh hoạ
vocab
superfluity
/ˌsjuːpəˈflu(ː)ɪti/
(noun). sự thừa
vocab
testimony
/ˈtɛstəˌmoʊni/
(noun). lời chứng, lời khai
vocab
taint
/teɪnt/
(verb). taint
vocab
minister
/ˈmɪnəstər/
(noun). bộ trưởng
vocab
claim
/kleɪm/
(noun). lời tuyên bố
vocab
involve
/ɪnˈvɑlv/
(verb). liên quan, bao hàm
vocab
collapse
/kəˈlæps/
(verb). sụp đổ
vocab
reveal
/rɪˈvil/
(verb). Tiết lộ
vocab
victory
/ˈvɪktəri/
(noun). sự chiến thắng, sự thắng lợi
vocab
curious
/ˈkjʊriəs/
(adj). Tò mò
vocab
differ
/ˈdɪfər/
(verb). khác, không giống
vocab
distinction
/dɪˈstɪŋkʃən/
(noun). Sự phân biệt rạch ròi
vocab
express
/ɪkˈsprɛs/
(verb). bày tỏ, thể hiện
vocab
ingredient
/ɪnˈgridiənt/
(noun). Thành phần, nguyên liệu
vocab
perhaps
/pərˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
refine
/rəˈfaɪn/
(verb). trau chuốt
vocab
truth
/truθ/
(noun). sự thật
vocab
corral
/kəˈræl/
(verb). dồn lại, nắm lấy, tóm lấy
vocab
conscious
/ˈkɑnʃəs/
(adj). có nhận thức
vocab
define
/dɪˈfaɪn/
(verb). Định nghĩa
vocab
deliberately
/dɪˈlɪbərətli/
(adv). cố ý, chủ tâm
vocab
distort
/dɪˈstɔrt/
(verb). xuyên tạc, bóp méo
vocab
fabricate
/ˈfæbrəˌkeɪt/
(verb). bịa đặt
vocab
intention
/ɪnˈtɛnʧən/
(noun). Ý định
vocab
misinterpret
/mɪsɪnˈtɜrprət/
(verb). hiểu sai
vocab
suffer
/ˈsʌfər/
(verb). chịu đựng
vocab
statement
/ˈsteɪtmənt/
(noun). sự phát biểu, phát ngôn
vocab
distressed
/dɪˈstrɛst/
(adj). đau buồn
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
impossible
/ɪmˈpɑsəbəl/
(adj). không khả thi
vocab
obscurely
/əbˈskjʊrli/
(adv). mơ hồ, khó hiểu
vocab
omission
/oʊˈmɪʃən/
(noun). sự bỏ quên, điều bỏ quên
vocab
uncertainty
/ənˈsɜrtənti/
(noun). Sự không chắc chắn, thiếu rõ ràng
vocab
compulsion
/kəmˈpʌlʃən/
(noun). mong muốn không chế ngự được
vocab
narrate
/ˈnɛˌreɪt/
(verb). trần thuật
vocab
channel
/ˈʧænəl/
(verb). chuyển hóa
vocab
compel
/kəmˈpɛl/
(verb). ép buộc
vocab
insight
/ˈɪnˌsaɪt/
(noun). cái nhìn sâu sắc
vocab
outlandish
/aʊtˈlændɪʃ/
(adj). kỳ lạ
vocab
particularly
/ˌpɑrˈtɪkjələrli/
(adv). một cách cụ thể
vocab
resonance
/ˈrɛzənəns/
(noun). tính âm vang
vocab
universal
/ˌjunəˈvɜrsəl/
(adj). Phổ cập khắp nơi
vocab
playwright
/ˈpleɪˌraɪt/
(noun). Nhà viết kịch
vocab
content
/ˈkɑntɛnt/
(noun). nội dung
vocab
in advance
/ɪn ədˈvæns/
(adv). trước
vocab
literally
/ˈlɪtərəli/
(adv). Theo nghĩa đen
vocab
accuse
/əˈkjuz/
(verb). buộc tội
vocab
former
/ˈfɔrmər/
(adj). trước đó
vocab
allegedly
/əˈlɛʤədli/
(adv). bị coi là
vocab
arms
/ɑrmz/
(noun). vũ khí
vocab
dealer
/ˈdilər/
(noun). nhà buôn
vocab
government
/ˈgʌvərmənt/
(noun). chính phủ
vocab
stretch
/strɛʧ/
(verb). Kéo dài
vocab
charm
/ʧɑrm/
(noun). sức hấp dẫn
vocab
deem
/dim/
(verb). coi là
vocab
defence
/dɪˈfɛns/
(noun). phòng thủ
vocab
display
/dɪˈspleɪ/
(noun). sự phô bày, sự trưng bày
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
flair
/flɛr/
(noun). năng khiếu
vocab
indisputable
/ˌɪndɪˈspjutəbəl/
(adj). không thể chối cãi
vocab
sincerity
/sɪnˈsɛrəti/
(noun). sự chân thật
vocab