Từ Vựng Bài Đọc Space - The Final Archaeological Frontier

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Space - The Final Archaeological Frontier được lấy từ cuốn Practice Test Plus 2 - Test 3-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Space - The Final Archaeological Frontier

adventure
/ædˈvɛnʧər/
(noun). cuộc phiêu lưu
vocab
awareness
/əˈwɛrnəs/
(noun). Nhận thức
vocab
claim
/kleɪm/
(verb). tuyên bố, cho là
vocab
conduct
/ˈkɑndʌkt/
(verb). tiến hành
vocab
convinced
/kənˈvɪnst/
(adj). Tin chắc, đoán chắc
vocab
corporate
/ˈkɔrpərət/
(adj). thuộc đoàn thể
vocab
cover
/ˈkʌvər/
(verb). bao phủ
vocab
crater
/ˈkreɪtər/
(noun). hố (bom, đạn đại bác...)
vocab
deal with
/dil wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
destination
/ˌdɛstəˈneɪʃən/
(noun). điểm đến
vocab
disappointed
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
(adj). thất vọng
vocab
discipline
/ˈdɪsəplən/
(noun). môn học, lĩnh vực
vocab
distinction
/dɪˈstɪŋkʃən/
(noun). Sự phân biệt rạch ròi
vocab
fieldwork
/ˈfilˌdwɜrk/
(noun). công tác thực địa
vocab
heritage
/ˈhɛrətəʤ/
(noun). di sản
vocab
hominid
/ˈhɑmənɪd/
(noun). Họ người
vocab
impression
/ɪmˈprɛʃən/
(noun). dấu hằn, vết hằn
vocab
manual
/ˈmænjuəl/
(adj). làm bằng tay, thủ công
vocab
notion
/ˈnoʊʃən/
(noun). khái niệm
vocab
obligatory
/əˈblɪgəˌtɔri/
(adj). Bắt buộc, cưỡng bách
vocab
observe
/əbˈzɜrv/
(verb). Quan sát
vocab
perhaps
/pərˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
promptly
/ˈprɑmptli/
(adv). nhanh chóng; ngay lập tức
vocab
frontier
/frənˈtɪr/
(noun). lĩnh vực
vocab
propose
/prəˈpoʊz/
(verb). đề xuất, đề nghị
vocab
realize
/ˈriəˌlaɪz/
(verb). nhận ra
vocab
significance
/səgˈnɪfɪkəns/
(noun). sự quan trọng, sự đáng kể
vocab
spread
/sprɛd/
(verb). Dàn trải, lan toả
vocab
touchdown
/ˈtʌʧˌdaʊn/
(noun). sự hạ cánh
vocab
trace
/treɪs/
(verb). Lần theo
vocab
unmanned
/ənˈmænd/
(adj). không người vận hành, không người lái
vocab
vastness
/ˈvæstnəs/
(noun). tính chất mênh mông, tính chất bao la
vocab
wreck
/rɛk/
(noun). Vật đổ nát; gạch vụn
vocab
career
/kəˈrɪr/
(noun). Sự nghiệp
vocab
colonize
/ˈkɑləˌnaɪz/
(verb). thuộc địa hóa
vocab
explorer
/ɪkˈsplɔrər/
(noun). người thám hiểm
vocab
investigate
/ɪnˈvɛstəˌgeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
diverge
/dɪˈvɜrʤ/
(verb). Khác nhau, bất đồng (ý kiến...)
vocab
premature
/ˌpriməˈʧʊr/
(adj). Hấp tấp, vội vã
vocab
record
/ˈrɛkərd/
(noun). ghi chép
vocab
archaeological
/ˌɑrkiəˈlɑʤɪkəl/
(adj). thuộc khảo cổ
vocab
exploration
/ˌɛkspləˈreɪʃən/
(noun). sự thám hiểm, sự khám phá
vocab
scholar
/ˈskɑlər/
(noun). học giả
vocab
archaeology
/ˌɑrkiˈɑləʤi/
(noun). khảo cổ học
vocab
commercial
/kəˈmɜrʃəl/
(adj). mang tính thương mại
vocab
immediate
/ɪˈmidiət/
(adj). ngay lập tức
vocab
wealth
/wɛlθ/
(noun). sự phong phú, sự dồi dào
vocab
corporation
/ˌkɔrpəˈreɪʃən/
(noun). tập đoàn
vocab
measure
/ˈmɛʒər/
(noun). Phương sách, biện pháp
vocab
threat
/θrɛt/
(noun). Mối đe dọa
vocab
academic
/ˌækəˈdɛmɪk/
(noun). viện sĩ
vocab
concerned
/kənˈsɜrnd/
(adj). bận tâm, lo lắng
vocab
harm
/hɑrm/
(verb). Làm hại, gây tai hại
vocab
isolated
/ˈaɪsəˌleɪtəd/
(adj). Cô lập
vocab
sampling
/ˈsæmplɪŋ/
(noun). sự lấy mẫu
vocab
remote
/rɪˈmoʊt/
(adj). xa xôi, hẻo lánh
vocab
destructive
/dɪˈstrʌktɪv/
(adj). mang tính hủy diệt
vocab
force
/fɔrs/
(noun). lực
vocab
polar
/ˈpoʊlər/
(adj). liên quan đến hai cực
vocab
potentially
/pəˈtɛnʃəli/
(adv). có triển vọng
vocab
unmonitored
/ʌnˈmɑnətərd/
(adj). không được giám sát
vocab
according to
/əˈkɔrdɪŋ tu/
(preposition). theo
vocab
address
/ˈæˌdrɛs/
(verb). giải quyết
vocab
equate
/ɪˈkweɪt/
(verb). xem như nhau
vocab
explicitly
/ɪkˈsplɪsətli/
(adv). Rõ ràng, dứt khoát
vocab
property
/ˈprɑpərti/
(noun). Tài sản
vocab
regard
/rəˈgɑrd/
(verb). Đánh giá
vocab
rubbish
/ˈrʌbɪʃ/
(noun). Vật bỏ đi, rác rưởi
vocab
scavenger
/ˈskævənʤər/
(noun). thú ăn xác thối
vocab
vaguely
/ˈveɪgli/
(adv). Vô tâm, lơ đãng
vocab
vulnerable
/ˈvʌlnərəbəl/
(adj). dễ bị tổn thương
vocab
treaty
/ˈtriti/
(noun). Hiệp ước
vocab
probe
/proʊb/
(noun). máy thăm dò
vocab
remain
/rɪˈmeɪn/
(verb). vẫn, giữ như cũ
vocab
remains
/rɪˈmeɪnz/
(noun). tàn tích
vocab
arise
/əˈraɪz/
(verb). xuất hiện
vocab
aspiring
/əˈspaɪrɪŋ/
(adj). thiết tha, mong mỏi, khao khát
vocab
dilemma
/dɪˈlɛmə/
(noun). Thế lưỡng nan
vocab
extraterrestrial
/ˌɛkstrətəˈrɛstriəl/
(adj). Ngoài trái đất, ngoài khí quyển
vocab
footprint
/ˈfʊtˌprɪnt/
(noun). Dấu chân, vết chân
vocab
individual
/ˌɪndəˈvɪʤəwəl/
(noun). cá nhân
vocab
legal
/ˈligəl/
(adj). thuộc về pháp luật, hợp pháp
vocab
manager
/ˈmænəʤər/
(noun). quản lí
vocab
present
/ˈprɛzənt/
(verb). đưa ra, bày ra
vocab
proclaim
/proʊˈkleɪm/
(verb). Công bố, tuyên bố
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn tài nguyên
vocab
assembly
/əˈsɛmbli/
(noun). sự lắp ráp; bộ phận lắp ráp
vocab
install
/ɪnˈstɔl/
(verb). Lắp đặt
vocab
launch
/lɔnʧ/
(noun). sự phóng
vocab
prior
/ˈpraɪər/
(adj). trước đó
vocab
sneeze
/sniz/
(verb). Hắt hơi
vocab
vacuum
/ˈvækjum/
(noun). chân không, khoảng không
vocab
bacterium
/bækˈtɪriəm/
(noun). vi khuẩn
vocab
archaeologist
/ˌɑrkiˈɑləʤɪst/
(noun). nhà khảo cổ học
vocab
astronaut
/ˈæstrəˌnɑt/
(noun). phi hành gia
vocab
remove
/riˈmuv/
(verb). loại bỏ
vocab
analysis
/əˈnæləsəs/
(noun). phân tích
vocab
artefact
/ˈɑːtɪfækt/
(noun). đồ tạo tác
vocab
astonish
/əˈstɑnɪʃ/
(verb). Làm ngạc nhiên
vocab
fragment
/ˈfrægmənt/
(noun). mảnh
vocab
reveal
/rɪˈvil/
(verb). Tiết lộ
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
apparent
/əˈpɛrənt/
(adj). Rõ ràng
vocab
discover
/dɪˈskʌvər/
(verb). Khám phá
vocab
explanation
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
(noun). giải thích
vocab
reject
/ˈriʤɛkt/
(verb). Từ chối, bác bỏ
vocab
research
/riˈsɜrʧ/
(noun). nghiên cứu
vocab
theory
/ˈθɪri/
(noun). Giả thuyết; học thuyết
vocab
administrative
/ədˈmɪnəˌstreɪtɪv/
(adj). thuộc hành chính, thuộc quản trị
vocab
contamination
/kənˌtæməˈneɪʃən/
(noun). sự làm ô nhiễm
vocab
encase
/ɛnˈkeɪs/
(verb). Bọc
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
innovative
/ˈɪnəˌveɪtɪv/
(adj). mang tính sáng tạo
vocab
object
/ˈɑbʤɛkt/
(noun). vật, vật thể
vocab
preserve
/prəˈzɜrv/
(verb). Bảo quản, giữ gìn
vocab
purpose
/ˈpɜrpəs/
(noun). mục đích
vocab
set up
/sɛt ʌp/
(verb). thiết lập
vocab
survive
/sərˈvaɪv/
(verb). Sống sót, tồn tại
vocab