Từ Vựng Bài Đọc Sustainable Growth At Didcot The Outline Of A Report By South Oxfordshire District Council

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Sustainable Growth At Didcot The Outline Of A Report By South Oxfordshire District Council được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3 - Test 6-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Sustainable Growth At Didcot The Outline Of A Report By South Oxfordshire District Council

reference
/ˈrɛfərəns/
(noun). Dẫn chứng; Tài liệu tham khảo
vocab
council
/ˈkaʊnsəl/
(noun). Hội đồng
vocab
report
/rɪˈpɔrt/
(verb). báo cáo
vocab
organize
/ˈɔrgəˌnaɪz/
(verb). tổ chức
vocab
Sustainable
/səˈsteɪnəbəl/
(adj). Có thể duy trì lâu dài; Thân thiện với môi trường
vocab
seek
/sik/
(verb). tìm kiếm
vocab
holistic
/hoʊˈlɪstɪk/
(adj). toàn diện
vocab
urban
/ˈɜrbən/
(adj). Thuộc về khu vực thành thị
vocab
structure
/ˈstrʌkʧər/
(verb). cấu tạo
vocab
individual
/ˌɪndəˈvɪʤəwəl/
(noun). Cá nhân
vocab
component
/kəmˈpoʊnənt/
(noun). Thành phầ
vocab
housing
/ˈhaʊzɪŋ/
(noun). Vấn đề nhà cửa, chỗ ở
vocab
inhabitant
/ɪnˈhæbətənt/
(noun). Cư dân
vocab
isolate
/ˈaɪsəˌleɪt/
(verb). Cô lập
vocab
bisect
/baɪˈsɛkt/
(verb). chia đôi
vocab
railway
/ˈreɪlˌweɪ/
(noun). đường sắt
vocab
extension
/ɪkˈstɛnʃən/
(noun). Phần mở rộng, kéo dài thêm
vocab
investment
/ɪnˈvɛstmənt/
(noun). sự đầu tư
vocab
finance
/fəˈnæns/
(noun). Tài chính
vocab
proportion
/prəˈpɔrʃən/
(noun). Tỷ lệ
vocab
infrastructure
/ˌɪnfrəˈstrʌkʧər/
(noun). Cấu trúc hạ tầng
vocab
project
/ˈprɑʤɛkt/
(noun). dự án
vocab
identification
/aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən/
(noun). sự nhận diện
vocab
major
/ˈmeɪʤər/
(adj). Quan trọng, tầm cỡ
vocab
industry
/ˈɪndəstri/
(noun). công nghiệp
vocab
military
/ˈmɪləˌtɛri/
(adj). thuộc về quân sự
vocab
ordnance
/ˈɔrdnəns/
(noun). vũ khí
vocab
depot
/ˈdipoʊ/
(noun). kho chứa
vocab
spur
/spɜr/
(noun). Móc sắt
vocab
expansion
/ɪkˈspænʃən/
(noun). Sự mở rộng
vocab
consult
/kənˈsʌlt/
(verb). Tham khảo ý kiến
vocab
programme
/ˈproʊˌgræm/
(noun). Danh mục chương trình
vocab
discussion
/dɪˈskʌʃən/
(noun). sự bàn luận
vocab
aspiration
/ˌæspəˈreɪʃən/
(noun). Khát vọng
vocab
stakeholder
/ˈsteɪkˌhoʊldər/
(noun). cổ đông, các bên liên đới
vocab
undertake
/ˈʌndərˌteɪk/
(verb). đảm đương
vocab
strategic
/strəˈtiʤɪk/
(adj). Mang tính chiến lược
vocab
master plan
/ˈmɑː.stə ˌplæn/
(noun). Quy hoạch tổng thể
vocab
previously
/ˈpriviəsli/
(adv). trước đó
vocab
sector
/ˈsɛktər/
(noun). khu vực
vocab
superstore
/ˈsupərˌstɔr/
(noun). siêu thị
vocab
parallel
/ˈpɛrəˌlɛl/
(noun). tương đồng, tương tự
vocab
compact
/ˈkɑmpækt/
(adj). gọn nhẹ
vocab
strip
/strɪp/
(noun). Mảnh (vải..), dải (đất..)
vocab
hem
/hɛm/
(verb). may lại quần áo
vocab
density
/ˈdɛnsəti/
(noun). Độ dày đặc
vocab
trade
/treɪd/
(noun). Thương mại
vocab
spark
/spɑrk/
(verb). phóng điện
vocab
adequate
/ˈædəkwət/
(adj). Cân xứng, đầy đủ
vocab
facility
/fəˈsɪlɪti/
(noun). Cơ sở vật chất
vocab
substantial
/səbˈstænʧəl/
(adj). Đáng kể
vocab
outskirt
/ˈaʊtˌskɜrt/
(noun). vùng ven, ngoại ô
vocab
secure
/sɪˈkjʊr/
(verb). đảm bảo
vocab
ensure
/ɛnˈʃʊr/
(verb). Đảm bảo
vocab
evaluate
/ɪˈvæljuˌeɪt/
(verb). Đánh giá
vocab
growth
/groʊθ/
(noun). Sự tăng trưởng
vocab
potential
/pəˈtɛnʃəl/
(noun). Tiềm năng
vocab
standard
/ˈstændərd/
(noun). tiêu chuẩn
vocab
designate
/ˈdɛzɪgnɪt/
(verb). Chỉ định
vocab
greenfield
/ˈgrinˌfild/
(noun). vùng chưa phát triển
vocab
compromise
/ˈkɑmprəˌmaɪz/
(noun). thỏa hiệp
vocab
legacy
/ˈlɛgəsi/
(noun). di sản
vocab
deficit
/ˈdɛfəsət/
(noun). khoảng tiền nhỏ, sự thâm hụt
vocab
establishment
/ɪˈstæblɪʃmənt/
(noun). thiết lập
vocab
afield
/əˈfild/
(adv). xa
vocab
unachievable
/ʌnəˈʧivəbəl/
(adj). khó thực hiện được
vocab
authority
/əˈθɔrəti/
(noun). Người có thẩm quyền
vocab
prioritize
/praɪˈɔrəˌtaɪz/
(verb). Ưu tiên
vocab
scarce
/skɛrs/
(adj). hiếm
vocab
requirement
/rɪˈkwaɪrmənt/
(noun). yêu cầu
vocab
basis
/ˈbeɪsəs/
(noun). Nền tảng
vocab