Từ Vựng Bài Đọc The Economic Importance Of Coral Reefs

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Economic Importance Of Coral Reefs được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3 - Test 5-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc The Economic Importance Of Coral Reefs

coral
/ˈkɔrəl/
(noun). san hô
vocab
reef
/rif/
(noun). đá ngầm
vocab
glean
/glin/
(verb). Obtain information
vocab
shallow
/ˈʃæloʊ/
(adj). Nông cạn
vocab
lagoon
/ləˈgun/
(noun). đầm phá
vocab
accessible
/ækˈsɛsəbəl/
(adj). Có thể tiếp cận, truy cập được
vocab
engage
/ɛnˈgeɪʤ/
(verb). bắt giữ
vocab
manual
/ˈmænjuəl/
(adj). Làm thủ công, làm bằng tay
vocab
harvest
/ˈhɑrvəst/
(noun). thu hoạch
vocab
Involvement
/ɪnˈvɑlvmənt/
(noun). Sự tham gia
vocab
occupation
/ˌɑkjəˈpeɪʃən/
(noun). Nghề nghiệp
vocab
status
/ˈstætəs/
(noun). Địa vị
vocab
fishery
/ˈfɪʃəri/
(noun). vùng đánh cá, ngư trường
vocab
physical
/ˈfɪzɪkəl/
(adj). Thuộc về mặt vật lý, cơ thể
vocab
accessibility
/ˌæksɛsəˈbɪlɪti/
(noun). khả năng tiếp cận
vocab
direct
/dəˈrɛkt/
(adj). Trực diện
vocab
consequently
/ˈkɑnsəkwəntli/
(adv). kết quả là
vocab
independence
/ˌɪndɪˈpɛndəns/
(noun). Sự độc lập
vocab
valuable
/ˈvæljəbəl/
(adj). đáng giá
vocab
acquire
/əˈkwaɪər/
(verb). Thu mua
vocab
western
/ˈwɛstərn/
(adj). miền Tây
vocab
Pacific
/pəˈsɪfɪk/
(adj). Thái Bình Dương
vocab
distinct
/dɪˈstɪŋkt/
(adj). Riêng biệt
vocab
right
/raɪt/
(noun). quyền lợi
vocab
distribution
/ˌdɪstrəˈbjuʃən/
(noun). Sự phân bố; Phân phối
vocab
inhabitant
/ɪnˈhæbətənt/
(noun). Cư dân
vocab
mahogany
/məˈhɑgəni/
(noun). Gỗ gụ
vocab
log
/lɔg/
(noun). khúc gỗ
vocab
canoe
/kəˈnu/
(noun). ca nô
vocab
trader
/ˈtreɪdər/
(noun). Thương lái
vocab
finance
/fəˈnæns/
(noun). Tài chính
vocab
scale
/skeɪl/
(noun). quy mô
vocab
household
/ˈhaʊsˌhoʊld/
(noun). Hộ gia đình
vocab
income
/ˈɪnˌkʌm/
(noun). Thu nhập
vocab
negotiate
/nəˈgoʊʃiˌeɪt/
(verb). Thoả thuận
vocab
loan
/loʊn/
(noun). cho vay
vocab
credit
/ˈkrɛdət/
(noun). Công trạng
vocab
constant
/ˈkɑnstənt/
(adj). không thay đổi
vocab
shore
/ʃɔr/
(noun). bờ biển
vocab
diversity
/dɪˈvɜrsəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
stable
/ˈsteɪbəl/
(adj). ổn định, bền vững
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn tài nguyên
vocab
clam
/klæm/
(noun). Con ngao, con nghêu
vocab
enclosure
/ɛnˈkloʊʒər/
(noun). chỗ bị bao vây
vocab
cucumber
/ˈkjukəmbər/
(noun). Dưa chuột, dưa leo
vocab
seldom
/ˈsɛldəm/
(adv). hiếm khi
vocab
seasonal
/ˈsizənəl/
(adj). theo mùa
vocab
back up
/bæk ʌp/
(verb). sao lưu
vocab
insufficient
/ɪnsəˈfɪʃənt/
(adj). không đủ
vocab
agriculture
/ˈægrɪˌkʌlʧər/
(noun). Ngành nông nghiệp
vocab
coastal
/ˈkoʊstəl/
(adj). Thuộc vùng ven biển
vocab
northern
/ˈnɔrðərn/
(adj). thuộc về phương Bắc
vocab
buffer
/ˈbʌfər/
(noun). Tấm đệm
vocab
tourism
/ˈtʊˌrɪzəm/
(noun). Ngành du lịch
vocab
employment
/ɛmˈplɔɪmənt/
(noun). Công ăn việc làm; việc tuyển dụng
vocab
promote
/prəˈmoʊt/
(verb). Thăng cấp
vocab
alternative
/ɔlˈtɜrnətɪv/
(adj). khác
vocab
livelihood
/ˈlaɪvliˌhʊd/
(noun). cách sinh nhai
vocab
ensure
/ɛnˈʃʊr/
(verb). Đảm bảo
vocab
scuba-diving
/ˈskubə-ˈdaɪvɪŋ/
(noun). Lặn có ống nổi
vocab
principle
/ˈprɪnsəpəl/
(noun). Nguyên tắc
vocab
fisher
/ˈfɪʃər/
(noun). người đánh cá
vocab
upgrade
/əpˈgreɪd/
(verb). Nâng cấp
vocab
communication
/kəmˌjunəˈkeɪʃən/
(noun). giao tiếp
vocab
associate
/əˈsoʊsiət/
(verb). liên kết
vocab
expansion
/ɪkˈspænʃən/
(noun). Sự mở rộng
vocab
guarantee
/ˌgɛrənˈti/
(verb). cam kết, đảm bảo
vocab
sustainability
/səˌsteɪnəˈbɪlɪti/
(noun). Sự bền vững
vocab
encompass
/ɛnˈkʌmpəs/
(verb). bao gồm, chứa đựng
vocab
conflict
/ˈkɑnflɪkt/
(noun). Xung đột
vocab
dependent
/dɪˈpɛndənt/
(adj). phụ thuộc
vocab
revolve
/riˈvɑlv/
(verb). Xoay quanh
vocab
extraction
/ɛkˈstrækʃən/
(noun). sự nhổ, rút ra
vocab
shell fish
/ʃɛl fɪʃ/
(noun). động vật có vỏ
vocab
seaweed
/ˈsiˌwid/
(noun). Rong biển
vocab
shelter
/ˈʃɛltər/
(noun). Nơi trú ẩn
vocab
adjacent
/əˈʤeɪsənt/
(adj). Liền kề
vocab
domain
/doʊˈmeɪn/
(noun). Lãnh thổ
vocab
subsistence
/səbˈsɪstəns/
(noun). sự cầm cự
vocab
survival
/sərˈvaɪvəl/
(noun). sự sinh tồn
vocab
widow
/ˈwɪdoʊ/
(noun). bà góa
vocab
infirm
/ɪnˈfɜrm/
(adj). ốm yếu
vocab
underpin
/ˈʌndərˌpɪn/
(verb). chống bằng trụ, nâng đỡ
vocab
reliant
/rɪˈlaɪənt/
(adj). phụ thuộc
vocab