Từ Vựng Bài Đọc The Growth Of Bike-Sharing Schemes Around The World

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Growth Of Bike-Sharing Schemes Around The World được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 14 - Test 1-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc The Growth Of Bike-Sharing Schemes Around The World

description
/dɪˈskrɪpʃn/
(noun). Sự miêu tả, sự mô tả
vocab
misuse
/ˌmɪsˈjuːz/
(verb). dùng vào sai mục đích
vocab
scheme
/skiːm/
(noun). Kế hoạch
vocab
prone
/ prəʊn/
(adj). Dễ bị phải
vocab
vandalism
/ˈvændəlɪzəm/
(noun). tội phá hoại các công trình văn hoá
vocab
theft
/θeft/
(noun). Sự ăn trộm, sự trộm cắp
vocab
explanation
/ˌekspləˈneɪʃn/
(noun). giải thích
vocab
propose
/prəˈpəʊz/
(verb). đề xuất, đề nghị
vocab
turn down
/tɜːn daʊn/
(verb). từ chối
vocab
municipality
/mjuːˌnɪsɪˈpæləti/
(noun). Đô thị tự trị, thành phố tự trị
vocab
distribute
/dɪˈstrɪbjuːt/
(verb). phân bổ, phân phối
vocab
unanimously
/juˈnænɪməsli/
(adv). Nhất trí, đồng lòng
vocab
reject
/rɪˈdʒekt/
(verb). Từ chối, bác bỏ
vocab
glorious
/ˈɡlɔːriəs/
(adj). Huy hoàng, rực rỡ, lộng lẫy
vocab
reference
/ˈrefrəns/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
financially
/fəˈnænʃəli/
(adv). về mặt tài chính
vocab
patent
/ˈpætnt/
(noun). bằng sáng chế
vocab
potential
/pəˈtenʃl/
(adj). Tiềm năng
vocab
contribute
/kənˈtrɪbjuːt/
(verb). đóng góp
vocab
intend
/ɪnˈtend/
(verb). Dự định
vocab
come up with
/kʌm ʌp wɪð/
(verb). nghĩ ra, nảy ra
vocab
activist
/ˈæktɪvɪst/
(noun). Nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động chính trị
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
perceive
/ pəˈsiːv/
(verb). nhận thức
vocab
threat
/θret/
(noun). Mối đe dọa
vocab
consumerism
/kənˈsjuːmərɪzəm/
(noun). chủ nghĩa tiêu dùng
vocab
withdraw
/wɪθˈdrɔː/
(verb). Rút lại
vocab
statement
/ˈsteɪtmənt/
(noun). sự phát biểu, phát ngôn
vocab
launch
/lɔːntʃ/
(verb). khởi đầu, bắt đầu
vocab
partner
/ˈpɑːtnər/
(noun). cộng sự; đối tác, bạn đồng hành
vocab
abolish
/əˈbɒlɪʃ/
(verb). kết thúc, bãi bỏ
vocab
profitable
/ˈprɒfɪtəbl/
(adj). mang lại nhiều lợi nhuận
vocab
pivotal
/ˈpɪvətl/
(adj). then chốt, mấu chốt, chủ chốt
vocab
attitude
/ˈætɪtjuːd/
(noun). Thái độ
vocab
arouse
/əˈraʊz/
(verb). kích thích, gợi lên
vocab
recall
/rɪˈkɔːl/
(verb). nhớ lại
vocab
conscious
/ˈkɒnʃəs/
(adj). có nhận thức
vocab
experiment
/ɪkˈsperɪmənt/
(noun). thử nghiệm, thí nghiệm
vocab
prove
/pruːv/
(verb). Chứng minh
vocab
possibility
/ˌpɒsəˈbɪləti/
(noun). khả năng, sự có thể
vocab
resident
/ˈrezɪdənt/
(noun). Cư dân
vocab
destination
/ˌdestɪˈneɪʃn/
(noun). điểm đến
vocab
underground
/ˈʌndəɡraʊnd/
(noun). tàu điện ngầm
vocab
reputation
/ ˌrepjuˈteɪʃn/
(noun). danh tiếng
vocab
regard
/rɪˈɡɑːd/
(verb). Đánh giá
vocab
capital
/ˈkæpɪtl/
(noun). thủ đô
vocab
concerned
/kənˈsɜːnd/
(adj). bận tâm, lo lắng
vocab
damage
/ˈdæmɪdʒ/
(noun). tổn hại
vocab
attention
/əˈtenʃn/
(noun). Sự chú ý
vocab
leaflet
/ˈliːflət/
(noun). tờ rơi
vocab
describe
/dɪˈskraɪb/
(verb). miêu tả
vocab
a great deal of
/ə ɡreɪt diːl əv/
(pronoun). rất nhiều
vocab
particularly
/pəˈtɪkjələli/
(adv). một cách cụ thể
vocab
publicise
/ˈpʌblɪsaɪz/
(verb). công khai, quảng cáo
vocab
aim
/eɪm/
(noun). mục đích, mục tiêu
vocab
struggle
/ˈstrʌɡl/
(verb). Chật vật
vocab
get off the ground
/ɡet ɒf ðə ɡraʊnd/
(verb). trở nên thành công
vocab
opposed
/əˈpəʊzd/
(adj). Chống lại, phản đối
vocab
initiative
/ɪˈnɪʃətɪv/
(noun). Kiến nghị, sáng kiến
vocab
remove
/rɪˈmuːv/
(verb). loại bỏ
vocab
devise
/dɪˈvaɪz/
(verb). nghĩ ra, sáng chế
vocab
urban
/ˈɜːbən/
(adj). Thuộc về khu vực thành thị
vocab
original
/əˈrɪdʒənl/
(adj). Nguyên bản, khởi nguồn
vocab
various
/ˈveəriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
council
/ˈkaʊnsl/
(noun). Hội đồng
vocab
seize
/siːz/
(verb). bắt lấy, nắm lấy
vocab
present
/prɪˈzent/
(verb). đưa ra, bày ra
vocab
elaborate
/ɪˈlæbərət/
(adj). kỹ lưỡng, tỉ mỉ
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
calculation
/ˌkælkjuˈleɪʃn/
(noun). sự tính toán
vocab
discourage
/dɪsˈkʌrɪdʒ/
(verb). làm nản lòng
vocab
conspicuous
/kənˈspɪkjuəs/
(adj). Dễ thấy, rõ ràng, đập ngay vào mắt
vocab
sturdy
/ˈstɜːdi/
(adj). Cứng cáp; vững chắc
vocab
announce
/əˈnaʊns/
(verb). công bố, thông báo
vocab
instantly
/ˈɪnstəntli/
(adv). Ngay lập tức
vocab
recognise
/ˈrekəɡnaɪz/
(verb). nhận ra
vocab
blow
/bləʊ/
(noun). Tai hoạ, điều gây xúc động mạnh, cú choáng người
vocab
disappointed
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
(adj). thất vọng
vocab
characteristically
/ˌkærəktəˈrɪstɪkli/
(adv). một cách đặc trưng
vocab
corporation
/ˌkɔːpəˈreɪʃn/
(noun). tập đoàn
vocab
decisive
/dɪˈsaɪsɪv/
(adj). mang tính quyết định
vocab
huge
/hjuːdʒ/
(adj). to lớn
vocab
unexpected
/ ˌʌnɪkˈspektɪd/
(adj). không ngờ, thình lình
vocab
boast
/bəʊst/
(verb). lấy làm kiêu hãnh
vocab
inspire
/ɪnˈspaɪər/
(verb). Truyền cảm hứng
vocab
optimistic
/ˌɒptɪˈmɪstɪk/
(adj). lạc quan
vocab
mentality
/menˈtæləti/
(noun). tâm trí
vocab
dominate
/ˈdɒmɪneɪt/
(verb). Thống trị
vocab