Từ Vựng Bài Đọc Worldly Wealth

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Worldly Wealth được lấy từ cuốn Practice Test Plus 2 - Test 3-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Worldly Wealth

possession
/pəˈzɛʃən/
(noun). Vật sở hữu; tài sản, của cải
vocab
cripple
/ˈkrɪpəl/
(verb). Làm hỏng, phá hỏng
vocab
expect
/ɪkˈspɛkt/
(verb). mong đợi
vocab
stabilise
/ˈsteɪbɪlaɪz/
(verb). làm ổn định
vocab
insuperable
/ɪnˈsjuːpərəbl/
(adj). Không thể vượt qua được
vocab
slightly
/ˈslaɪtli/
(adv). nhỏ, không đáng kể
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
demonstrate
/ˈdɛmənˌstreɪt/
(verb). Trình bày, minh hoạ
vocab
surrounding
/səˈraʊndɪŋ/
(noun). không gian xung quanh
vocab
preserve
/prəˈzɜrv/
(verb). Bảo quản, giữ gìn
vocab
remaining
/rɪˈmeɪnɪŋ/
(adj). còn lại
vocab
dramatic
/drəˈmætɪk/
(adj). kịch tính
vocab
downsize
/ˈdaʊnˌsaɪz/
(verb). Giảm về kích thước (hoặc số lượng)
vocab
reforestation
/ˌrifɔrəˈsteɪʃən/
(noun). sự trồng lại rừng
vocab
vision
/ˈvɪʒən/
(noun). tầm nhìn
vocab
utopia
/juˈtoʊpiə/
(noun). Xã hội không tưởng
vocab
grotesquely
/groʊˈtɛskli/
(adv). Lố bịch, kỳ cục, kệch cỡm
vocab
enhance
/ɛnˈhæns/
(verb). tăng cường
vocab
trait
/treɪt/
(noun). đặc điểm
vocab
extinct
/ɪkˈstɪŋkt/
(adj). tuyệt chủng
vocab
diet
/ˈdaɪət/
(noun). Chế độ ăn uống
vocab
income
/ˈɪnˌkʌm/
(noun). Thu nhập
vocab
describe
/dɪˈskraɪb/
(verb). miêu tả
vocab
attempt
/əˈtɛmpt/
(noun). lần thử, nỗ lực
vocab
entrepreneur
/ˌɑntrəprəˈnɜr/
(noun). Doanh nhân, người khởi nghiệp
vocab
perhaps
/pərˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
chief
/ʧif/
(adj). Trọng yếu, chủ yếu, chính
vocab
obstacle
/ˈɑbstəkəl/
(noun). Vật cản, chướng ngại vật
vocab
fantasy
/ˈfæntəsi/
(noun). Sự giả tưởng
vocab
dimension
/dɪˈmɛnʃən/
(noun). kích thước, chiều
vocab
error
/ˈɛrər/
(noun). lỗi
vocab
fatality
/fəˈtælɪti/
(noun). Sự chết bất hạnh
vocab
optimism
/ˈɑptəˌmɪzəm/
(noun). Tính lạc quan
vocab
strain
/streɪn/
(noun). áp lực
vocab
project
/ˈprɑʤɛkt/
(verb). dự đoán, tiên đoán
vocab
wealthy
/ˈwɛlθi/
(adj). giàu
vocab
ignore
/ɪgˈnɔr/
(verb). Bỏ qua; làm lơ
vocab
poverty
/ˈpɑvərti/
(noun). sự nghèo đói
vocab
majority
/məˈʤɔrəti/
(noun). phần đa số
vocab
resign oneself to
/rɪˈzaɪn ˌwʌnˈsɛlf tu/
(verb). Bỏ, từ bỏ
vocab
lifestyle
/ˈlaɪfˌstaɪl/
(noun). cách sống, lối sống
vocab
revert to
/rɪˈvɜrt tu/
(verb). Trở lại (một tập tục, một thói quen cũ)
vocab
comfortable
/ˈkʌmfərtəbəl/
(adj). thoải mái
vocab
admittedly
/ædˈmɪtɪdli/
(adj). phải thừa nhận là
vocab
political
/pəˈlɪtəkəl/
(adj). Mang tính chính trị
vocab
barrier
/ˈbæriər/
(noun). rào cản
vocab
achieve
/əˈʧiv/
(verb). Đạt được, giành được
vocab
population
/ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(noun). Dân số
vocab
consider
/kənˈsɪdər/
(verb). cân nhắc, xem xét
vocab
protection
/prəˈtɛkʃən/
(noun). Sự bảo vệ, sự bảo hộ
vocab
plan
/plæn/
(verb). Đặt kế hoạch
vocab
civilization
/ˌsɪvəlɪˈzeɪʃən/
(noun). Nền văn minh
vocab
manufacture
/ˌmænjəˈfækʧər/
(verb). Sản xuất
vocab
goods
/gʊdz/
(noun). hàng hóa
vocab
gain
/geɪn/
(noun). lợi ích
vocab
standard of living
/ˈstændərd ʌv ˈlɪvɪŋ/
(noun). tiêu chuẩn của đời sống
vocab
productivity
/ˌproʊdəkˈtɪvəti/
(noun). hiệu suất
vocab
raw
/rɑ/
(adj). thô, chưa tinh chế
vocab
material
/məˈtɪriəl/
(noun). Chất liệu
vocab
machinery
/məˈʃinəri/
(noun). Máy móc, máy; thiết bị
vocab
affluence
/ˈæfluəns/
(noun). sự giàu có, sự sung túc
vocab
escalate
/ˈɛskəˌleɪt/
(verb). Leo thang (nghĩa bóng)
vocab
energy
/ˈɛnərʤi/
(noun). năng lượng
vocab
fossil fuel
/ˈfɑsəl ˈfjuəl/
(noun). nhiên liệu hóa thạch
vocab
exhaust
/ɪgˈzɑst/
(verb). làm kiệt quệ, làm cạn; dốc hết
vocab
compel
/kəmˈpɛl/
(verb). ép buộc
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
alternative
/ɔlˈtɜrnətɪv/
(adj). khác
vocab
sufficient
/səˈfɪʃənt/
(adj). Đủ
vocab
demand
/dɪˈmænd/
(noun). nhu cầu
vocab
advanced
/ədˈvænst/
(adj). hiện đại, nâng cao
vocab
photosynthesis
/ˌfoʊtoʊˈsɪnθəsɪs/
(noun). sự quang hợp
vocab
geothermal
/ˌʤioʊˈθɜrməl/
(adj). Thuộc địa nhiệt
vocab
biomass
/ˈbaɪəmæs/
(noun). khối sinh vật, sinh khối
vocab
nuclear fission
/ˈnukliər ˈfɪʃən/
(noun). sự phân hạch nguyên tử
vocab
nuclear fusion
/ˈnukliər ˈfjuʒən/
(noun). Sự phản ứng tổng hợp hạt nhân
vocab
industrial
/ɪnˈdʌstriəl/
(adj). thuộc về công nghiệp
vocab
agriculture
/ˈægrɪˌkʌlʧər/
(noun). Ngành nông nghiệp
vocab
according to
/əˈkɔrdɪŋ tu/
(preposition). theo
vocab
threat
/θrɛt/
(noun). Mối đe dọa
vocab
consume
/kənˈsum/
(verb). tiêu thụ
vocab
urban sprawl
/ˈɜrbən sprɔl/
(noun). sự mở rộng tràn lan của đô thị
vocab
forest
/ˈfɔrəst/
(noun). rừng rậm
vocab
set aside
/sɛt əˈsaɪd/
(verb). Để dành, dự trữ
vocab
occupy
/ˈɑkjəˌpaɪ/
(verb). Chiếm vị trí
vocab
suburban
/səˈbɜrbən/
(adj). thuộc về vùng ngoại ô
vocab
require
/ˌriˈkwaɪər/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
feed
/fid/
(verb). cho ăn
vocab
norm
/nɔrm/
(noun). quy tắc, quy phạm
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
access
/ˈækˌsɛs/
(noun). sự tiếp cận
vocab
entire
/ɪnˈtaɪər/
(adj). toàn bộ
vocab
nourishing
/ˈnɜrɪʃɪŋ/
(adj). bổ dưỡng
vocab
unpalatable
/ənˈpælətəbəl/
(adj). Không ngon, có mùi vị khó chịu
vocab
primary
/ˈpraɪˌmɛri/
(adj). chính
vocab
yeast
/jist/
(noun). Men; men bia
vocab
underdeveloped
/ˌʌndərdɪˈvɛləpt/
(adj). chưa phát triển hết
vocab
adequate
/ˈædəkwət/
(adj). Cân xứng, đầy đủ
vocab
supply
/səˈplaɪ/
(noun). nguồn cung cấp
vocab
technique
/tɛkˈnik/
(noun). Kĩ thuật
vocab
domesticated
/dəˈmɛstəˌkeɪtəd/
(adj). thuần hóa
vocab
desire
/dɪˈzaɪər/
(verb). Khao khát
vocab
portion
/ˈpɔrʃən/
(noun). phần
vocab
extract
/ˈɛkˌstrækt/
(verb). chiết xuất
vocab
create
/kriˈeɪt/
(verb). tạo nên, tạo ra
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). giống loài
vocab
livestock
/ˈlaɪvˌstɑk/
(noun). Gia súc, gia cầm
vocab
available
/əˈveɪləbəl/
(adj). có sẵn
vocab
abundant
/əˈbʌndənt/
(adj). nhiều, dồi dào
vocab
wilderness
/ˈwɪldərnəs/
(noun). Vùng hoang vu, vùng hoang dã
vocab
supplement
/ˈsʌpləmənt/
(verb). bổ sung
vocab
laboratory
/ˈlæbrəˌtɔri/
(noun). Phòng thí nghiệm
vocab
mobility
/moʊˈbɪləti/
(noun). tính lưu động
vocab
feature
/ˈfiʧər/
(noun). đặc tính
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). Khuôn mẫu
vocab
distribution
/ˌdɪstrəˈbjuʃən/
(noun). sự phân bổ
vocab
wealth
/wɛlθ/
(noun). Sự giàu có
vocab
luxury
/ˈlʌgʒəri/
(noun). Sự xa xỉ, sự xa hoa
vocab
necessity
/nəˈsɛsəti/
(noun). điều cần thiết
vocab
particularly
/ˌpɑrˈtɪkjələrli/
(adv). một cách cụ thể
vocab
disperse
/dɪˈspɜrs/
(verb). Phân tán
vocab
training
/ˈtreɪnɪŋ/
(noun). sự rèn luyện, sự đào tạo
vocab
method
/ˈmɛθəd/
(noun). Phương pháp
vocab
aircraft
/ˈɛrˌkræft/
(noun). Máy bay, tàu bay
vocab
improve
/ɪmˈpruv/
(verb). Cải tiến, cải thiện
vocab