Từ Vựng Bài Nghe Elephant translocation

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Elephant translocation được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Elephant translocation

reason
/ˈrizən/
(noun). lý do
vocab
overpopulation
/ˌoʊvərˌpɑpjəˈleɪʃən/
(noun). dân số quá đông
vocab
national park
/ˈnæʃənəl pɑrk/
(noun). công viên quốc gia
vocab
anti-poaching law
/ˈænti-ˈpoʊʧɪŋ lɔ/
(noun). luật chống săn trộm
vocab
breed
/brid/
(verb). giống
vocab
problem
/ˈprɑbləm/
(noun). vấn đề
vocab
competition
/ˌkɑmpəˈtɪʃən/
(noun). sự cạnh tranh
vocab
hunger
/ˈhʌŋɡər/
(noun). nạn đói
vocab
translocation
/ˌtrænzloʊˈkeɪʃən/
(noun). sự chuyển vị
vocab
immobilise
/ɪˈmoʊbəˌlaɪz/
(noun). cố định
vocab
tranquiliser
/ˈtræŋkwəˌlaɪzər/
(noun). thuốc an thần
vocab
tracking device
/ˈtrækɪŋ dɪˈvaɪs/
(noun). thiết bị theo dõi
vocab
matriarch
/ˈmeɪtriˌɑrk/
(noun). mẫu hệ
vocab
reserve
/rɪˈzɜrv/
(noun). khu bảo tồn
vocab
knock down
/nɑk daʊn/
(verb). hạ gục
vocab
fence
/fɛns/
(noun). hàng rào
vocab
damage
/ˈdæməʤ/
(verb). gây tổn hại
vocab
process
/ˈprɑˌsɛs/
(noun). quá trình
vocab
in practice
/ɪn ˈpræktəs/
(preposition). trong thực tế
vocab
in group
/ɪn ɡrup/
(preposition). trong nhóm
vocab
belong
/bɪˈlɔŋ/
(verb). thuộc về
vocab
family
/ˈfæməli/
(noun). gia đình
vocab
vet
/vɛt/
(noun). bác sĩ thú y
vocab
fly over
/flaɪ ˈoʊvər/
(verb). bay qua
vocab
helicopter
/ˈhɛlɪˌkɑptər/
(noun). trực thăng
vocab
designate
/ˈdɛzɪɡnɪt/
(verb). chỉ định
vocab
plain
/pleɪn/
(noun). đồng bằng
vocab
dart
/dɑrt/
(noun). phi tiêu
vocab
dose
/doʊs/
(noun). liều lượng
vocab
minimise
/minimise/
(verb). giảm thiểu
vocab
stress
/strɛs/
(noun). sự căng thẳng
vocab
reduce
/rəˈdus/
(verb). giảm bớt
vocab
suffocation
/ˌsʌfəˈkeɪʃən/
(noun). sự nghẹt thở
vocab
make sure
/meɪk ʃʊr/
(verb). bảo đảm
vocab
chest
/ʧɛst/
(noun). ngực
vocab
lie
/laɪ/
(verb). nằm
vocab
crush
/krʌʃ/
(verb). bóp nát, đè nén
vocab
lung
/lʌŋ/
(noun). phổi
vocab
side
/saɪd/
(noun). mặt bên
vocab
do checks
/du ʧɛks/
(verb). kiểm tra
vocab
keep an eye on
/kip ən aɪ ɑn/
(verb). để mắt tới
vocab
medical attention
/ˈmɛdəkəl əˈtɛnʃən/
(noun). chăm sóc y tế
vocab
monitor
/ˈmɑnətər/
(verb). giám sát
vocab
breathing
/ˈbriðɪŋ/
(noun). hơi thở
vocab
movement
/ˈmuvmənt/
(noun). sự chuyển động
vocab
measurement
/ˈmɛʒərmənt/
(noun). đo đạc
vocab
tusk
/tʌsk/
(noun). đo đạc
vocab
feet
/fit/
(noun). bàn chân
vocab
poacher
/ˈpoʊʧər/
(noun). kẻ săn trộm
vocab
project
/ˈprɑʤɛkt/
(noun). dự án
vocab
accept
/ækˈsɛpt/
(verb). chấp nhận
vocab
success
/səkˈsɛs/
(noun). thành công
vocab
employment prospect
/ɛmˈplɔɪmənt ˈprɑspɛkt/
(noun). triển vọng nghề nghiệp
vocab
living standard
/ˈlɪvɪŋ ˈstændərd/
(noun). chất lượng cuộc sống
vocab
former
/ˈfɔrmər/
(adj). trước
vocab
source of income
/sɔrs ʌv ˈɪnˌkʌm/
(noun). nguồn thu nhập
vocab
volunteer
/ˌvɑlənˈtɪr/
(verb). tình nguyện viên
vocab
weapon
/ˈwɛpən/
(noun). vũ khí
vocab
presence
/ˈprɛzəns/
(noun). sự hiện diện
vocab
rebalance
/ˌriˈbæləns/
(noun). tái cân bằng
vocab
illegal wildlife trade
/ɪˈliɡəl ˈwaɪlˌdlaɪf treɪd/
(noun). buôn bán trái phép động vật hoang dã
vocab
draw
/drɔ/
(noun). điểm thu hút
vocab
tourism
/ˈtʊˌrɪzəm/
(noun). du lịch
vocab
contributor
/kənˈtrɪbjətər/
(noun). yếu tố đóng góp
vocab