Từ Vựng Bài Nghe Pockets

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Pockets được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Pockets

pocket
/ˈpɑkət/
(noun). túi
vocab
jacket
/ˈʤækɪt/
(noun). áo khoác
vocab
coat
/koʊt/
(noun). áo choàng
vocab
briefcase
/ˈbrifˌkeɪs/
(noun). Va li công tác
vocab
convenient
/kənˈvinjənt/
(adj). thuận lợi
vocab
pop into
/pɑp ˈɪntu/
(verb). nhảy vào
vocab
overlook
/ˈoʊvərˌlʊk/
(verb). bỏ qua
vocab
credit card
/ˈkrɛdɪt kɑrd/
(noun). thẻ tín dụng
vocab
suit
/suːt/
(noun). bộ đồ
vocab
popular
/ˈpɑpjələr/
(adj). phổ biến
vocab
lining
/ˈlaɪnɪŋ/
(noun). lớp vải lót
vocab
garment
/ˈɡɑrmənt/
(verb). quần áo
vocab
sew
/soʊ/
(verb). may
vocab
Trousers
/ˈtraʊzərz/
(noun). quần dài
vocab
knee-length
/ni-lɛŋθ/
(adj). dài đến đầu gối
vocab
breeches
/ˈbriʧɪz/
(noun). quần ống túm
vocab
waistcoat
/ˈweɪskəʊt/
(noun). áo ghi lê
vocab
line
/laɪn/
(verb). đường kẻ
vocab
tailor
/ˈteɪlər/
(noun). thợ may
vocab
material
/məˈtɪriəl/
(noun). vật liệu
vocab
wearer
/ˈwɛrər/
(noun). người mặc
vocab
decorative
/ˈdɛkrətɪv/
(adj). trang trí
vocab
stylish
/ˈstaɪlɪʃ/
(adj). sành điệu
vocab
large
/lɑrʤ/
(adj). lớn
vocab
plain
/pleɪn/
(adj). đơn giản
vocab
profession
/prəˈfɛʃən/
(noun). nghề nghiệp
vocab
carry
/ˈkæri/
(verb). mang
vocab
medical instruments
/ˈmɛdɪkəl ˈɪnstrəmənts/
(noun). dụng cụ y tế
vocab
coat pocket
/koʊt ˈpɑkət/
(noun). túi áo khoác
vocab
visible
/ˈvɪzəbəl/
(adj). dễ thấy
vocab
reach
/riʧ/
(verb). với tới
vocab
pickpocket
/ˈpɪkˌpɑkət/
(noun). kẻ móc túi
vocab
vulnerable
/ˈvʌlnərəbəl/
(adj). dễ bị tổn thương
vocab
theft
/θɛft/
(noun). trộm cắp
vocab
tie
/taɪ/
(verb). cà vạt
vocab
string
/strɪŋ/
(noun). sợi dây
vocab
link
/lɪŋk/
(verb). liên kết
vocab
skirt
/skɜrt/
(noun). váy ngắn
vocab
petticoat
/ˈpɛtiˌkoʊt/
(noun). váy lót
vocab
waist
/weɪst/
(noun). thắt lưng
vocab
beneath
/bɪˈniθ/
(preposition). bên dưới
vocab
room
/rum/
(noun). không gian
vocab
layer
/ˈleɪər/
(noun). lớp
vocab
possession
/pəˈzɛʃən/
(noun). vật sở hữu
vocab
opening
/ˈoʊpənɪŋ/
(noun). phần mở (của váy)
vocab
fold
/foʊld/
(noun). nếp gấp
vocab
perfume
/ˈpɜrfjum/
(noun). nước hoa
vocab
gap
/ɡæp/
(noun). khoảng trống
vocab
shape
/ʃeɪp/
(noun). hình dạng
vocab
hidden
/ˈhɪdən/
(adj). ẩn giấu
vocab
negative
/ˈnɛɡətɪv/
(adj). tiêu cực
vocab
tie-on pocket
/taɪ-ɔn ˈpɑkət/
(noun). túi buộc dây
vocab
alter
/ˈɔltər/
(verb). thay đổi
vocab
period
/ˈpɪriəd/
(noun). giai đoạn
vocab
tight
/taɪt/
(adj). chặt, bó sát
vocab
bulky
/ˈbʌlki/
(adj). cồng kềnh
vocab
noticeable
/ˈnoʊtəsəbəl/
(adj). đáng chú ý
vocab
detract
/dɪˈtrækt/
(verb). làm xấu đi
vocab
stand out
/stænd aʊt/
(verb). nổi bật
vocab
pouch
/paʊʧ/
(noun). túi
vocab
come into
/kʌm ˈɪntu/
(verb). vào bên trong
vocab
inevitably
/ɪˈnɛvətəbli/
(adv). tất yếu
vocab
handbag
/ˈhændˌbæɡ/
(noun). túi xách tay
vocab
altogether
/ˌɔltəˈɡɛðər/
(adv). toàn bộ
vocab
European
/ˌjʊrəˈpiən/
(adj). Châu Âu
vocab
jeans
/ʤinz/
(noun). quần jean
vocab
embroidery
/ɛmˈbrɔɪdəri/
(noun). hoạ tiết thêu tay
vocab