Từ Vựng Bài Nghe Four Business Values

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Four Business Values được lấy từ cuốn Cambridge 12 - Test 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Four Business Values

value
/ˈvælju/
(noun). giá trị
vocab
cause
/kɑz/
(verb). dẫn đến
vocab
intention
/ɪnˈtɛnʧən/
(noun). mục đích, ý định
vocab
potential
/pəˈtɛnʃəl/
(adj). có khả năng xảy ra
vocab
senior
/ˈsinjər/
(adj). cấp cao hơn
vocab
backfire
/ˈbækˌfaɪr/
(verb). mang lại kết quả xấu, ngược với mong đợi, gậy ông đập lưng ông
vocab
adopt
/əˈdɑpt/
(verb). đón nhận, chấp nhận để sử dụng
vocab
arise
/əˈraɪz/
(verb). xảy ra, sinh ra
vocab
collaboration
/kəˌlæbəˈreɪʃən/
(noun). sự hợp tác
vocab
attend
/əˈtɛnd/
(verb). tham gia
vocab
construct
/kənˈstrʌkt/
(verb). xây dựng
vocab
descend
/dɪˈsɛnd/
(verb). đi xuống, lặn xuống
vocab
launch
/lɔnʧ/
(verb). tung ra sản phẩm mới
vocab
involved
/ɪnˈvɑlvd/
(adj). có tham gia vào, có liên quan đến
vocab
demand
/dɪˈmænd/
(verb). yêu cầu, đòi hỏi
vocab
properly
/ˈprɑpərli/
(adv). đúng cách
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). tài nguyên
vocab
avoid
/əˈvɔɪd/
(verb). tránh né
vocab
determination
/dɪˌtɜrməˈneɪʃən/
(noun). sự quyết tâm
vocab
memorable
/ˈmɛmərəbəl/
(adj). đáng nhớ
vocab
boost
/bust/
(verb). tăng
vocab
advert
/ˈædvərt/
(noun). quảng cáo
vocab
response
/rɪˈspɑns/
(noun). câu trả lời, phản hồi
vocab
solve
/sɑlv/
(verb). giải quyết
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). xác định, nhận diện
vocab
achieve
/əˈʧiv/
(verb). đạt được
vocab
discuss
/dɪˈskʌs/
(verb). trao đổi
vocab
encourage
/ɛnˈkɜrɪʤ/
(verb). khuyến khích
vocab
challenge
/ˈʧælənʤ/
(noun). thách thức
vocab
effective
/ɪˈfɛktɪv/
(adj). có hiệu quả cao
vocab
common
/ˈkɑmən/
(adj). thông thường, thường gặp
vocab