Từ Vựng Bài Nghe Injury Form

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Injury Form được lấy từ cuốn Actual Test 5 - Test 6. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Injury Form

Temporary
/ˈtɛmpəˌrɛri/
(adj). ˈtɛmpəˌrɛri
vocab
Patient
/ˈpeɪʃənt/
(noun). ˈpeɪʃənt
vocab
Injury
/ˈɪnʤəri/
(noun). ˈɪnʤəri
vocab
Sprain
/spreɪn/
(verb). spreɪn
vocab
Description
/dɪˈskrɪpʃən/
(noun). dɪˈskrɪpʃən
vocab
Previous
/ˈpriviəs/
(adj). ˈpriviəs
vocab
Current
/ˈkɜrənt/
(adj). ˈkɜrənt
vocab
treatment
/ˈtritmənt/
(noun). ˈtritmənt
vocab
unable
/əˈneɪbəl/
(adj). əˈneɪbəl
vocab
pain
/peɪn/
(noun). peɪn
vocab
knee
/ni/
(noun). ni
vocab
elbow
/ˈɛlˌboʊ/
(noun). ˈɛlˌboʊ
vocab
wrist
/rɪst/
(noun). rɪst
vocab
ache
/eɪk/
(verb). eɪk
vocab
prescribe
/prəˈskraɪb/
(verb). prəˈskraɪb
vocab
side effect
/saɪd ɪˈfɛkt/
(noun). saɪd ɪˈfɛkt
vocab
leaflet
/ˈliflət/
(noun). ˈliflət
vocab
ice pack
/aɪs pæk/
(noun). aɪs pæk
vocab
walking stick
/ˈwɔkɪŋ stɪk/
(noun). ˈwɔkɪŋ stɪk
vocab