Từ Vựng Bài Nghe The Impact Of Digital Technology On The Icelandic Language

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Impact Of Digital Technology On The Icelandic Language được lấy từ cuốn Cambridge 17 - Test 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe The Impact Of Digital Technology On The Icelandic Language

approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(noun). khoảng
vocab
illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). Minh họa
vocab
effect
/ɪˈfɛkt/
(noun). hiệu ứng
vocab
tend to
/tɛnd tuː/
(verb). có xu hướng
vocab
continually
/kənˈtɪnjʊəli/
(adv). liên tục
vocab
borrow
/ˈbɒrəʊ/
(verb). vay
vocab
concepts
/ˈkɒnsɛpts/
(noun). các khái niệm
vocab
computer-based
/kəmˈpjuːtə-beɪst/
(adj). dựa trên máy tính
vocab
web browser
/wɛb ˈbraʊzə/
(noun). trình duyệt web
vocab
appropriate
/əˈprəʊprɪɪt/
(adj). phù hợp
vocab
podcast
/ˈpɒdkɑːst/
(noun). tệp âm thanh
vocab
exactly
/ɪgˈzæktli/
(adv). một cách chính xác
vocab
mentally
/ˈmɛntəli/
(adv). tinh thần
vocab
browse
/braʊz/
(verb). Duyệt
vocab
digital
/ˈdɪʤɪtl/
(adj). kỹ thuật số
vocab
predominantly
/prɪˈdɒmɪnəntli/
(adv). chủ yếu là
vocab
bilingual
/baɪˈlɪŋgwəl/
(adj). song ngữ
vocab
promote
/prəˈməʊt/
(verb). khuyến khích
vocab
extent
/ɪksˈtɛnt/
(noun). phạm vi
vocab
influence
/ˈɪnflʊəns/
(noun). ảnh hưởng
vocab
virtual
/ˈvɜːtjʊəl/
(adj). ảo
vocab
discussion
/dɪsˈkʌʃən/
(noun). thảo luận
vocab
playground
/ˈpleɪgraʊnd/
(noun). sân chơi
vocab
concerning
/kənˈsɜːnɪŋ/
(adj). đáng lo ngại
vocab
native speaker
/ˈneɪtɪv ˈspiːkə/
(noun). người bản ngữ
vocab
conduct
/ˈkɒndʌkt/
(verb). thi hành
vocab
entirely
/ɪnˈtaɪəli/
(adv). toàn bộ
vocab
identify
/aɪˈdɛntɪfaɪ/
(verb). nhận định
vocab
content
/ˈkɒntɛnt/
(noun). Nội dung
vocab
drawback
/ˈdrɔːbæk/
(noun). Hạn chế
vocab
complicated
/ˈkɒmplɪkeɪtɪd/
(adj). phức tap
vocab
complex
/ˈkɒmplɛks/
(adj). tổ hợp
vocab
tech giants
/tɛk ˈʤaɪənts/
(noun). công ty công nghệ lớn
vocab
identity
/aɪˈdɛntɪti/
(noun). xác thực
vocab
routes
/ruːts/
(noun). tuyến đường
vocab
fluent
/ˈfluːənt/
(adj). thông thạo
vocab
express
/ɪksˈprɛs/
(verb). bày tỏ
vocab