Từ Vựng Bài Nghe Work Experience For Veterinary Science Students

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Work Experience For Veterinary Science Students được lấy từ cuốn Cambridge 17 - Test 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Work Experience For Veterinary Science Students

arrange
/əˈreɪndʒ/
(verb). sắp xếp
vocab
experience
/ɪkˈspɪriəns/
(noun). kinh nghiệm
vocab
placement
/ˈpleɪsmənt/
(noun). sự sắp xếp
vocab
livestock
/ˈlaɪvstɑːk/
(noun). gia súc
vocab
deliver
/dɪˈlɪvər/
(verb). chuyển
vocab
straightforward
/ˌstreɪtˈfɔːrwərd/
(adj). đơn giản
vocab
breed
/briːd/
(noun). giống vật nuôi
vocab
breed
/briːd/
(verb). nuôi
vocab
vet
/vet/
(noun). bác sĩ thú y
vocab
seek
/siːk/
(verb). tìm kiếm
vocab
routine
/ruːˈtiːn/
(noun). nhật trình
vocab
overpriced
/ˌəʊvərˈpraɪst/
(adj). đắt tiền
vocab
consumption
/kənˈsʌmpʃn/
(noun). tiêu thụ
vocab
pour
/pɔːr/
(verb). đổ
vocab
lot
/lɑːt/
(noun).
vocab
operation
/ˌɑːpəˈreɪʃn/
(noun). vận hành
vocab
stuff
/stʌf/
(noun). thứ/ vật
vocab
reckon
/ˈrekən/
(verb). nghĩ rằng
vocab
module
/ˈmɑːdʒuːl/
(noun). phần
vocab
comment
/ˈkɑːment/
(noun). bình luận
vocab
terminology
/ˌtɜːrmɪˈnɑːlədʒi/
(noun). thuật ngữ
vocab
contaminate
/kənˈtæmɪneɪt/
(verb). lầm ô nhễm
vocab
comparison
/kəmˈpærɪsn/
(noun). sự so sánh
vocab
terrible
/ˈterəbl/
(adj). tồi tệ
vocab
disease
/dɪˈziːz/
(noun). bệnh
vocab
affect
/əˈfekt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
eradicate
/ɪˈrædɪkeɪt/
(verb). loại trừ
vocab
dissertation
/ˌdɪsərˈteɪʃn/
(noun). bài luận văn
vocab
wildlife
/ˈwaɪldlaɪf/
(noun). động vật hoang dã
vocab
medication
/ˌmedɪˈkeɪʃn/
(noun). thuốc men
vocab