Từ Vựng Bài Nghe Wayside Camera Club membership form

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Wayside Camera Club membership form được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Wayside Camera Club membership form

application form
/ˌæpləˈkeɪʃən fɔrm/
(noun). mẫu đăng ký
vocab
family name
/ˈfæmli neɪm/
(noun). họ
vocab
home address
/hoʊm əˈdrɛs/
(noun). địa chỉ nhà
vocab
house number
/haʊs ˈnʌmbər/
(noun). số nhà
vocab
hear about
/hir əˈbaʊt/
(verb). nghe nói về
vocab
relative
/ˈrɛlətɪv/
(noun). bà con, họ hàng
vocab
look on
/lʊk ɑn/
(verb). xem, tìm kiếm thông tin
vocab
suggest
/səɡˈʤɛst/
(verb). gợi ý
vocab
competition
/ˌkɑmpəˈtɪʃən/
(noun). cuộc thi
vocab
enter
/ˈɛntər/
(verb). tham gia
vocab
socialise
/ˈsəʊʃəlaɪz/
(verb). xã hội hóa
vocab
photographer
/fəˈtɑɡrəfər/
(noun). nhiếp ảnh gia
vocab
interest
/ˈɪntrəst/
(verb). quan tâm
vocab
option
/ˈɔpʃən/
(noun). lựa chọn
vocab
compete
/kəmˈpit/
(verb). hoàn thành
vocab
photography
/fəˈtɑɡrəfi/
(noun). nhiếp ảnh
vocab
theme
/θim/
(noun). chủ đề
vocab
entitle
/ɪnˈtaɪtəl/
(verb). đề tên
vocab
domestic
/dəˈmɛstɪk/
(adj). nội địa
vocab
composition
/ˌkɑmpəˈzɪʃən/
(noun). thành phần
vocab
scene
/sin/
(noun). bối cảnh
vocab
photograph
/ˈfoʊtəˌɡræf/
(noun). ảnh chụp
vocab
capture
/ˈkæpʧər/
(verb). chụp ảnh
vocab
cloud
/klaʊd/
(noun). đám mây
vocab
timing
/ˈtaɪmɪŋ/
(noun). thời gian
vocab
feedback
/ˈfidˌbæk/
(noun). nhận xét
vocab
shot
/ʃɑt/
(noun). ảnh chụp
vocab
be called
/bi kɔld/
(verb). được gọi là
vocab
movement
/ˈmuvmənt/
(noun). sự chuyển động
vocab
fox
/fɑks/
(noun). cáo
vocab
suspect
/səˈspɛkt/
(verb). nghi ngờ
vocab
dark
/dɑrk/
(adj). tối tăm
vocab
club
/klʌb/
(noun). câu lạc bộ
vocab
street
/strit/
(noun). đường phố
vocab
member
/ˈmɛmbər/
(noun). thành viên
vocab
full membership
/fʊl ˈmɛmbərˌʃɪp/
(noun). gói hội viên đầy đủ
vocab
associate membership
/əˈsoʊsiət ˈmɛmbərˌʃɪp/
(noun). gói hội viên liên kết
vocab