Từ Vựng Bài Nghe Working at Milo's Restaurants

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Working at Milo's Restaurants được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Working at Milo's Restaurants

vacancy
/ˈveɪkənsi/
(noun). vị trí còn trống
vocab
at the moment
/æt ðə ˈmoʊmənt/
(preposition). ngay bây giờ
vocab
company
/ˈkʌmpəni/
(noun). công ty
vocab
reputation
/ˌrɛpjəˈteɪʃən/
(noun). danh tiếng
vocab
look after
/lʊk ˈæftər/
(verb). chăm sóc
vocab
staff
/stæf/
(noun). nhân viên
vocab
training
/ˈtreɪnɪŋ/
(noun). đào tạo
vocab
uniform
/ˈjunəˌfɔrm/
(noun). đồng phục
vocab
T-shirt
/ti-ʃɜrt/
(noun). Áo thun
vocab
trousers
/ˈtraʊzərz/
(noun). quần dài
vocab
discount
/dɪˈskaʊnt/
(noun). khuyến mãi
vocab
guess
/ɡɛs/
(verb). đoán
vocab
city center
/ˈsɪti ˈsɛntər/
(noun). Trung tâm thành phố
vocab
midnight
/ˈmɪdˌnaɪt/
(noun). nửa đêm
vocab
taxi
/ˈtæksi/
(noun). xe tắc xi
vocab
late shift
/leɪt ʃɪft/
(noun). ca muộn
vocab
maintain
/meɪnˈteɪn/
(verb). duy trì
vocab
requirement
/rɪˈkwaɪrmənt/
(noun). yêu cầu
vocab
dynamic
/daɪˈnæmɪk/
(adj). năng động
vocab
get on
/ɡɛt ɑn/
(verb). leo lên
vocab
demanding
/dɪˈmændɪŋ/
(adj). đòi hỏi
vocab
level
/ˈlɛvəl/
(noun). mức độ
vocab
standard
/ˈstændərd/
(noun). tiêu chuẩn
vocab
service
/ˈsɜrvəs/
(noun). dịch vụ
vocab
environment
/ɪnˈvaɪrənmənt/
(noun). môi trường
vocab
communication skill
/kəmˌjunəˈkeɪʃən skɪl/
(noun). kĩ năng giao tiếp
vocab
certificate
/sərˈtɪfɪkət/
(noun). giấy chứng nhận
vocab
qualification
/ˌkwɑləfəˈkeɪʃən/
(noun). trình độ chuyên môn
vocab
breakfast supervisor
/ˈbrɛkfəst ˈsupərˌvaɪzər/
(noun). giám sát bữa ăn sáng
vocab
responsibility
/rɪˌspɑːnsəˈbɪləti/
(noun). trách nhiệm
vocab
involve
/ɪnˈvɑlv/
(verb). liên quan
vocab
procedure
/prəˈsiʤər/
(noun). thủ tục
vocab
equipment
/ɪˈkwɪpmənt/
(noun). thiết bị
vocab
follow
/ˈfɑloʊ/
(verb). theo
vocab
salary
/ˈsæləri/
(noun). lương
vocab
junior chef
/ˈʤunjər ʃɛf/
(noun). đầu bếp mới
vocab
sous chef
/suz ʃɛf/
(noun). bếp phó
vocab
senior
/ˈsinjər/
(adj). có vị trí cao
vocab
stock
/stɑk/
(noun). đồ dự trữ
vocab
sort out
/sɔrt aʊt/
(verb). chọn ra
vocab
delivery
/dɪˈlɪvəri/
(noun). giao hàng
vocab
hour
/ˈaʊər/
(noun). thời gian làm việc
vocab
every four week
/ˈɛvəri fɔr wik/
(preposition). bốn tuần một lần
vocab
once a month
/wʌns ə mʌnθ/
(preposition). mỗi tháng một lần
vocab