Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 17 - Listening Test 1

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Cambridge IELTS 17 - Listening Test 1 được lấy từ cuốn Cambridge IELTS 17. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 17 - Listening Test 1

📓 Section 1: Buckworth Conservation Group

litter
/ˈlɪtər/
(noun). rác
vocab
mixture
/ˈmɪkstʃər/
(noun). hỗn hợp
vocab
agree
/əˈɡriː/
(verb). đồng ý
vocab
responsible
/rɪˈspɑːnsəbl/
(adj). có trách nhiệm
vocab
ban
/bæn/
(verb). cấm
vocab
biodiversity
/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːrsəti/
(noun). sự đa dạng sinh học
vocab
habitats
/ˈhæbɪtæt/
(noun). nơi sinh sống
vocab
install
/ɪnˈstɔːl/
(verb). lắp đặt
vocab
identify
/aɪˈdentɪfaɪ/
(verb). nhận dạng
vocab
species
/ˈspiːʃiːz/
(noun). loài
vocab
project
/ˈprɑːdʒekt/
(noun). dự án
vocab
replace
/rɪˈpleɪs/
(verb). thay thế
vocab
reserve
/rɪˈzɜːrv/
(noun). khu bảo tồn
vocab
storm
/stɔːrm/
(noun). cơn bão
vocab
island
/ˈaɪlənd/
(noun). hòn đảo
vocab
local
/ˈləʊkl/
(adj). địa phương
vocab
explore
/ɪkˈsplɔːr/
(verb). khám phá
vocab
waterproof
/ˈwɔːtərpruːf/
(adj). chống nước
vocab
current
/ˈkɜːrənt/
(adj). hiện tại
vocab
beginner
/bɪˈɡɪnər/
(noun). người ít kinh nghiệm
vocab
session
/ˈseʃn/
(noun). buổi
vocab
participant
/pɑːrˈtɪsɪpənt/
(noun). người tham dự
vocab
ambitious
/æmˈbɪʃəs/
(adj). tham vọng
vocab
wooden
/ˈwʊdn/
(adj). bằng gỗ
vocab
tool
/tuːl/
(noun). công cụ
vocab
charge
/tʃɑːrdʒ/
(noun). chi phí
vocab
wood
/wʊd/
(noun). gỗ
vocab
camp
/kæmp/
(noun). lều trại
vocab

📓 Section 2: Boat trip round Tasmania

transport
/ˈtrænspɔːrt/
(noun). phương tiện di chuyển
vocab
otherwise
/ˈʌðərwaɪz/
(adv). nếu không
vocab
exterior
/ɪkˈstɪriər/
(noun). ngoại thất
vocab
promote
/prəˈməʊt/
(verb). khuyến khích
vocab
unique
/juˈniːk/
(adj). độc đáo
vocab
roll
/rəʊl/
(noun). cuộn
vocab
contain
/kənˈteɪn/
(verb). chứa đựng
vocab
crisp
/krɪsp/
(noun). giòn
vocab
throw
/θrəʊ/
(verb). ném
vocab
bin
/bɪn/
(noun). thùng rác
vocab
sack
/sæk/
(noun). cái bao
vocab
shipwreck
/ˈʃɪprek/
(noun). xác tàu đắm
vocab
sailor
/ˈseɪlər/
(noun). thủy thủ
vocab
convict
/kənˈvɪkt/
(noun). người bị buộc tộii
vocab
prison
/ˈprɪzn/
(noun). nhà tù
vocab
circumstance
/ˈsɜːrkəmstæns/
(noun). tình huống
vocab
ordinary
/ˈɔːrdneri/
(adj). bình thường
vocab
inqusitive
/ɪnˈkwɪzətɪv/
(adj). thích tìm hiểu
vocab
creature
/ˈkriːtʃər/
(noun). tạo vật
vocab
approach
/əˈprəʊtʃ/
(verb). tiếp cận
vocab
ride
/raɪd/
(verb). cưỡi
vocab
predator
/ˈpredətər/
(noun). động vật săn mồi
vocab
channel
/ˈtʃænl/
(noun). kênh nước
vocab
cave
/keɪv/
(noun). hang động
vocab
opening
/ˈəʊpənɪŋ/
(noun). lối vào
vocab
kayak
/ˈkaɪæk/
(noun). thuyền độc mộc
vocab
narrow
/ˈnærəʊ/
(adj). hẹp
vocab
formation
/fɔːrˈmeɪʃn/
(noun). tạo vật
vocab

📓 Section 3: Work experience for veterinary science students

arrange
/əˈreɪndʒ/
(verb). sắp xếp
vocab
experience
/ɪkˈspɪriəns/
(noun). kinh nghiệm
vocab
placement
/ˈpleɪsmənt/
(noun). sự sắp xếp
vocab
livestock
/ˈlaɪvstɑːk/
(noun). gia súc
vocab
deliver
/dɪˈlɪvər/
(verb). chuyển
vocab
straightforward
/ˌstreɪtˈfɔːrwərd/
(adj). đơn giản
vocab
breed
/briːd/
(noun). giống vật nuôi
vocab
breed
/briːd/
(verb). nuôi
vocab
vet
/vet/
(noun). bác sĩ thú y
vocab
seek
/siːk/
(verb). tìm kiếm
vocab
routine
/ruːˈtiːn/
(noun). nhật trình
vocab
overpriced
/ˌəʊvərˈpraɪst/
(adj). đắt tiền
vocab
consumption
/kənˈsʌmpʃn/
(noun). tiêu thụ
vocab
pour
/pɔːr/
(verb). đổ
vocab
lot
/lɑːt/
(noun).
vocab
operation
/ˌɑːpəˈreɪʃn/
(noun). vận hành
vocab
stuff
/stʌf/
(noun). thứ/ vật
vocab
reckon
/ˈrekən/
(verb). nghĩ rằng
vocab
module
/ˈmɑːdʒuːl/
(noun). phần
vocab
comment
/ˈkɑːment/
(noun). bình luận
vocab
terminology
/ˌtɜːrmɪˈnɑːlədʒi/
(noun). thuật ngữ
vocab
contaminate
/kənˈtæmɪneɪt/
(verb). lầm ô nhễm
vocab
comparison
/kəmˈpærɪsn/
(noun). sự so sánh
vocab
terrible
/ˈterəbl/
(adj). tồi tệ
vocab
disease
/dɪˈziːz/
(noun). bệnh
vocab
affect
/əˈfekt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
eradicate
/ɪˈrædɪkeɪt/
(verb). loại trừ
vocab
dissertation
/ˌdɪsərˈteɪʃn/
(noun). bài luận văn
vocab
wildlife
/ˈwaɪldlaɪf/
(noun). động vật hoang dã
vocab
medication
/ˌmedɪˈkeɪʃn/
(noun). thuốc men
vocab

📓 Section 4: Labyrinths

puzzle
/pʌzəl/
(noun). câu đố
vocab
maze
/meɪz/
(noun). mê cung
vocab
network
/ˈnetwɜːrk/
(noun). hệ thống
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). dạng thức
vocab
logic
/ˈlɑːdʒɪk/
(noun). logic
vocab
involve
/ɪnˈvɑːlv/
(verb). bao gồm
vocab
confusion
/kənˈfjuːʒn/
(noun). sự bối rối
vocab
state
/steɪt/
(noun). tình trạng
vocab
amazing
/əˈmeɪzɪŋ/
(adj). tuyệt vời
vocab
encourage
/ɪnˈkɜːrɪdʒ/
(verb). khuyến khích
vocab
meditation
/ˌmedɪˈteɪʃn/
(noun). thiền
vocab
prayer
/prer/
(noun). lời cầu nguyện
vocab
carve
/kɑːrv/
(verb). khắc
vocab
spiral
/ˈspaɪrəl/
(noun). hình xoắn ốc
vocab
depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). miêu tả
vocab
cosmology
/kɑːzˈmɑːlədʒi/
(noun). vũ trụ học
vocab
tomb
/tuːm/
(noun). ngôi mộ
vocab
circular
/ˈsɜːrkjələr/
(adj). có dạng hình tròn
vocab
turf
/tɜːrf/
(noun). cỏ
vocab
fertility
/fərˈtɪləti/
(noun). sự màu mỡ
vocab
remain
/rɪˈmeɪn/
(verb). vẫn còn
vocab
mindfulness
/ˈmaɪndflnəs/
(noun). có ý thức
vocab
breathe
/briːð/
(verb). thở
vocab
balance
/ˈbæləns/
(noun). sự cân bằng
vocab
corridor
/ˈkɔːrɪdɔːr/
(noun). hành lang
vocab
patient
/ˈpeɪʃnt/
(noun). bệnh nhân
vocab
crisis
/ˈkraɪsɪs/
(noun). cuộc khủng hoảng
vocab
relaxation
/ˌriːlækˈseɪʃn/
(noun). sự giải trí
vocab
Alzheimer
/ˈɑːltshaɪmərz/
(noun). bệnh suy giảm trí nhớ
vocab
appeal
/əˈpiːl/
(verb). thu hút
vocab