Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 9 - Reading Test 1

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Cambridge IELTS 9 - Reading Test 1 được lấy từ cuốn Cambridge IELTS 9. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)
Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 9 - Reading Test 1

📓 Passage 1: William Henry Perkin

perceive
/pəˈsiːv/
(verb). nhận thức
vocab
devotion
/dɪˈvəʊʃn/
(noun). Sự cống hiến
vocab
enroll
/ɪnˈrəʊl/
(verb). báo danh, đăng kí học
vocab
chemist
/ˈkemɪst/
(noun). dược sĩ, nhà hoá học
vocab
enthusiasm
/ɪnˈθuːziæzəm/
(noun). sự hào hứng, sự hăng hái
vocab
Royal
/ˈrɔɪəl/
(adj). hoàng gia
vocab
College
/ˈkɑːlɪdʒ/
(noun). trường đại học, trường cao đẳng, học viện
vocab
succeed
/səkˈsiːd/
(verb). thành công
vocab
speech
/spiːtʃ/
(noun). bài nói, bài diễn văn
vocab
assistant
/əˈsɪstənt/
(noun). Trợ lý
vocab
scientific
/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
(adj). thuộc về khoa học
vocab
discovery
/dɪˈskʌvəri/
(noun). khám phá
vocab
breakthrough
/ˈbreɪkθruː/
(noun). Bước đột phá
vocab
fame
/feɪm/
(noun). tiếng tăm, danh tiếng, tên tuổi
vocab
fortune
/ˈfɔːrtʃən/
(noun). của cải
vocab
derive
/dɪˈraɪv/
(verb). Lấy được, đạt được
vocab
native
/ˈneɪtɪv/
(adj). bản địa, thuộc địa phương
vocab
bark
/bɑːk/
(noun). Vỏ cây
vocab
region
/ˈriːdʒən/
(noun). vùng, miền
vocab
manufacture
/ˌmænjuˈfæktʃər/
(verb). Sản xuất
vocab
attempt
/əˈtempt/
(verb). cố gắng, nỗ lực
vocab
available
/əˈveɪləbl/
(adj). có sẵn
vocab
inexpensive
/ˌɪnɪkˈspensɪv/
(adj). rẻ
vocab
inspire
/ɪnˈspaɪər/
(verb). Truyền cảm hứng
vocab
scientist
/ˈsaɪəntɪst/
(noun). nhà khoa học; người nghiên cứu khoa học
vocab
potential
/pəˈtenʃl/
(noun). Tiềm năng, triển vọng
vocab
unexpected
/ˌʌnɪkˈspektɪd/
(adj). không ngờ, thình lình
vocab
favour
/ˈfeɪvər/
(verb). ủng hộ, thích dùng hơn
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
associate
/əˈsəʊʃieɪt/
(verb). liên tưởng, liên kết
vocab
extract
/ɪkˈstrækt/
(verb). chiết xuất
vocab
snail
/sneɪl/
(noun). ốc sên
vocab
costly
/ˈkɒstli/
(adj). đắt
vocab
afford
/əˈfɔːd/
(verb). có đủ sức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì)
vocab
immediately
/ɪˈmiːdiətli/
(adv). ngay lập tức
vocab
dye
/daɪ/
(noun). thuốc nhuộm
vocab
fascinating
/ˈfæsɪneɪtɪŋ/
(adj). hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ
vocab
perhaps
/pəˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
reaction
/riˈækʃn/
(noun). phản ứng
vocab
instant
/ˈɪnstənt/
(adj). ngay lập tức
vocab
recognition
/ˌrekəɡˈnɪʃn/
(noun). sự công nhận
vocab
commercial
/kəˈmɜːʃl/
(adj). mang tính thương mại
vocab
possibility
/ˌpɒsəˈbɪləti/
(noun). khả năng, sự có thể
vocab
originally
/əˈrɪdʒənəli/
(adv). khởi đầu, nguyên thủy
vocab
refer to
/rɪˈfɜːr tu/
(verb). đề cập, nhắc đến
vocab
invent
/ɪnˈvent/
(verb). Phát minh
vocab
commonly
/ˈkɑːmənli/
(adv). thông thường, bình thường
vocab
consult
/kənˈsʌlt/
(verb). Tham khảo ý kiến
vocab
assure
/əˈʃʊr/
(verb). bảo đảm, quả quyết
vocab
receive
/rɪˈsiːv/
(verb). nhận được
vocab
necessary
/ˈnesəsəri/
(adj). cần thiết
vocab
boost
/buːst/
(noun). sự thúc đẩy
vocab
flatter
/ˈflætər/
(verb). tôn lên vẻ đẹp
vocab
shade
/ʃeɪd/
(noun). sắc thái màu
vocab
disease
/dɪˈziːz/
(noun). Căn bệnh, dịch bệnh
vocab
researcher
/rɪˈsɜːtʃər/
(noun). Nhà nghiên cứu
vocab
synthetic
/sɪnˈθetɪk/
(adj). nhân tạo, tổng hợp
vocab
particularly
/pəˈtɪkjələli/
(adv). một cách cụ thể
vocab
current
/ˈkʌrənt/
(adj). hiện tại
vocab
malaria
/məˈleriə/
(noun). bệnh sốt rét
vocab
curiosity
/ˌkjʊriˈɑːsəti/
(noun). Sự tò mò
vocab
stumble upon
/ˈstʌmbl əˈpɑːn/
(verb). phát hiện ra
vocab
run-down
/ˌrʌn ˈdaʊn/
(adj). trong tình trạng tồi tệ; đổ nát, xiêu vẹo, ọp ẹp
vocab
functional
/ˈfʌŋkʃənl/
(adj). thuộc về chức năng
vocab
laboratory
/ləˈbɒrətri/
(noun). Phòng thí nghiệm
vocab
solidify
/səˈlɪdɪfaɪ/
(verb). làm cho vững chắc, củng cố
vocab
immerse
/ɪˈmɜːrs/
(verb). đắm chìm vào, ngập vào
vocab
eminent
/ˈemɪnənt/
(adj). xuất sắc, lỗi lạc
vocab
Institution
/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/
(noun). Tổ chức, viện
vocab
enrolment
/ɪnˈrəʊlmənt/
(noun). sự báo danh, sự đăng kí học
vocab
viable
/ˈvaɪəbl/
(adj). (sinh vật học) có thể phát triển và tồn tại độc lập
vocab
medical
/ˈmedɪkl/
(adj). Liên quan đến y khoa
vocab
desirability
/dɪˌzaɪərəˈbɪləti/
(noun). sự đáng ao ước, sự đáng khao khát
vocab
substitute
/ˈsʌbstɪtjuːt/
(noun). vật thay thế
vocab
mysterious
/mɪˈstɪriəs/
(adj). kỳ bí
vocab
investigate
/ɪnˈvestɪɡeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
Incorporate
/ɪnˈkɔːrpəreɪt/
(verb). Kết hợp, gộp chung
vocab
textile
/ˈtekstaɪl/
(noun). vải dệt
vocab
excretion
/ɪkˈskriːʃn/
(noun). sự bài tiết, sự thải ra; chất thải
vocab
outrageously
/aʊtˈreɪdʒəsli/
(adv). thái quá
vocab
fabric
/ˈfæbrɪk/
(noun). Chất liệu vải
vocab
patent
/ˈpætnt/
(verb). nhận bằng sáng chế
vocab
fierce
/fɪrs/
(adj). dữ dội, mãnh liệt
vocab
tend
/tend/
(verb). có xu hướng
vocab
hue
/hjuː/
(noun). màu sắc
vocab
fade
/feɪd/
(verb). nhạt đi, phai đi
vocab
objection
/feɪd/
(noun). sự phản đối, sự chống đối
vocab
plentiful
/ˈplentɪfl/
(adj). nhiều
vocab
unlimited
/ʌnˈlɪmɪtɪd/
(adj). không giới hạn, có số lượng cực lớn, vô vùng
vocab
outdo
/ˌaʊtˈduː/
(verb). vượt, làm giỏi hơn
vocab
clamour
/ˈklæmər/
(verb). La hét, hò hét (để bắt phải...)
vocab
decorative
/ˈdekəreɪtɪv/
(adj). để trang trí, để làm cảnh
vocab
vital
/ˈvaɪtl/
(adj). thiết yếu, quan trọng
vocab
stain
/steɪn/
(verb). nhuộm; làm cho có màu
vocab
invisible
/ɪnˈvɪzəbl/
(adj). Vô hình
vocab
microbe
/ˈmaɪkrəʊb/
(noun). vi trùng, vi khuẩn
vocab
bacteria
/bækˈtɪəriə/
(noun). Vi khuẩn
vocab
tuberculosis
/tjuːˌbɜːkjuˈləʊsɪs/
(noun). bệnh lao
vocab
cholera
/ˈkɒlərə/
(noun). bệnh dịch tả, bệnh tả
vocab
artificial
/ˌɑːtɪˈfɪʃl/
(adj). Nhân tạo
vocab

📓 Passage 2: The Search for Extra-Terrestrial Intelligence

assumption
/əˈsʌmpʃn/
(noun). Sự phỏng đoán, giả định
vocab
underlie
/ˌʌndərˈlaɪ/
(verb). làm cơ sở, làm nền tảng của
vocab
extraterrestrial
/ˌekstrətəˈrestriəl/
(adj). Ngoài trái đất, ngoài khí quyển
vocab
discuss
/dɪˈskʌs/
(verb). thảo luận
vocab
scientist
/ˈsaɪəntɪst/
(noun). nhà khoa học; người nghiên cứu khoa học
vocab
adopt
/əˈdɒpt/
(verb). Thông qua, lựa chọn
vocab
ignore
/ɪɡˈnɔːr/
(verb). Bỏ qua; làm lơ
vocab
resemble
/rɪˈzembl/
(verb). Tạo hình giống nhau
vocab
likelihood
/ˈlaɪklihʊd/
(noun). khả năng, sự có thể đúng
vocab
limited
/ˈlɪmɪtɪd/
(adj). bị giới hạn
vocab
arise
/əˈraɪz/
(verb). xuất hiện
vocab
estimate
/ˈestɪmeɪt/
(verb). Ước lượng
vocab
astronomical
/ˌæstrəˈnɑːmɪkl/
(adj). thuộc thiên văn học
vocab
term
/tɜːm/
(noun). thuật ngữ
vocab
seek
/siːk/
(verb). tìm kiếm
vocab
transmission
/trænzˈmɪʃn/
(noun). sự truyền tín hiệu
vocab
civilization
/ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃn/
(noun). Nền văn minh
vocab
require
/rɪˈkwaɪər/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
concentrate
/ˈkɒnsntreɪt/
(verb). Tập trung
vocab
detection
/dɪˈtekʃn/
(noun). sự dò ra, sự tìm ra, sự khám phá, sự phát hiện
vocab
scale
/skeɪl/
(noun). quy mô, tỉ lệ, phạm vi
vocab
telescope
/ˈtelɪskəʊp/
(noun). kính viễn vọng, kính thiên văn
vocab
monitor
/ˈmɑːnɪtər/
(verb). GIám sát
vocab
appropriate
/əˈprəʊpriət/
(adj). Phù hợp
vocab
response
/rɪˈspɒns/
(noun). câu trả lời, phản hồi
vocab
debate
/dɪˈbeɪt/
(noun). Tranh luận
vocab
detect
/dɪˈtekt/
(verb). Dò tìm, phát hiện
vocab
immediately
/ɪˈmiːdiətli/
(adv). ngay lập tức
vocab
impracticality
/ɪmˌpræktɪˈkæləti/
(noun). tính không thực tế
vocab
notice
/ˈnəʊtɪs/
(noun). lời báo trước; sự báo trước
vocab
ethical
/ˈeθɪkl/
(adj). thuộc về đạo đức
vocab
address
/əˈdres/
(verb). giải quyết
vocab
urgency
/ˈɜːrdʒənsi/
(noun). sự khẩn cấp
vocab
delay
/dɪˈleɪ/
(noun). sự trì hoãn
vocab
draft
/dræft/
(verb). phác hoạ; dự thảo
vocab
life expectancy
/ˈlaɪf ɪkspektənsi/
(noun). Tuổi thọ
vocab
lifetime
/ˈlaɪftaɪm/
(noun). đời, cả cuộc đời
vocab
several
/ˈsevrəl/
(pronoun). một vài
vocab
frequency
/ˈfriːkwənsi/
(noun). Tần suất
vocab
range
/reɪndʒ/
(noun). phạm vi
vocab
operate
/ˈɒpəreɪt/
(verb). Vận hành
vocab
overcome
/ˌəʊvəˈkʌm/
(verb). Vượt qua
vocab
deal with
/diːl wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
threat
/θret/
(noun). Mối đe dọa
vocab
survival
/səˈvaɪvl/
(noun). sự sinh tồn, sự sống sót
vocab
nuclear
/ˈnuːkliər/
(adj). thuộc hạt nhân
vocab
discover
/dɪˈskʌvər/
(verb). Khám phá
vocab
conservative
/kənˈsɜːrvətɪv/
(adj). bảo thủ, cổ hủ
vocab
cooperate
/kəʊˈɒpəreɪt/
(verb). hợp tác
vocab
joint
/dʒɔɪnt/
(adj). chung
vocab
various
/ˈveəriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
attract
/əˈtrækt/
(verb). thu hút
vocab
criticism
/ˈkrɪtɪsɪzəm/
(noun). chỉ trích
vocab
Congress
/ˈkɑːŋɡrəs/
(noun). quốc hội
vocab
receive
/rɪˈsiːv/
(verb). nhận được
vocab
respond
/rɪˈspɒnd/
(verb). phản hồi
vocab
promptly
/ˈprɑːmptli/
(adv). nhanh chóng; ngay lập tức
vocab
perhaps
/pəˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
haunt
/hɔːnt/
(verb). làm ám ảnh
vocab
poised
/pɔɪzd/
(adj). ở tư thế sẵn sàng
vocab
on the brink of
/ɑːn ðə brɪŋk əv/
(adv). trên bờ vực (một điều gì đó sắp xảy ra)
vocab
acronym
/ˈækrənɪm/
(noun). chữ viết tắt
vocab
intermittently
/ˌɪntərˈmɪtəntli/
(adv). không liên tục, từng hồi
vocab
determined
/dɪˈtɜːmɪnd/
(adj). quả quyết; kiên quyết
vocab
attempt
/əˈtempt/
(noun). lần thử, nỗ lực
vocab
primary
/ˈpraɪməri/
(adj). chính
vocab
curiosity
/ˌkjʊriˈɑːsəti/
(noun). Sự tò mò
vocab
pure
/pjʊr/
(adj). thuần túy, tinh khiết
vocab
evolve
/ɪˈvɒlv/
(verb). Tiến hoá
vocab
foster
/ˈfɒstər/
(verb). bồi dưỡng
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
sufficient
/səˈfɪʃnt/
(adj). Đủ
vocab
exist
/ɪɡˈzɪst/
(verb). Tồn tại
vocab
tenuous
/ˈtenjuəs/
(adj). mong manh
vocab
mere
/mɪər/
(adj). ít, nhỏ không đáng kể
vocab
optimism
/ˈɑːptɪmɪzəm/
(noun). Tính lạc quan
vocab
consider
/kənˈsɪdər/
(verb). xem như, coi như
vocab
evidence
/ˈevɪdəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
convincing
/kənˈvɪnsɪŋ/
(adj). thuyết phục
vocab
emerge
/ɪˈmɜːdʒ/
(verb). xuất hiện
vocab
differ
/ˈdɪfər/
(verb). khác, không giống
vocab
radically
/ˈrædɪkli/
(adv). tận gốc; hoàn toàn; triệt để
vocab
recognise
/ˈrekəɡnaɪz/
(verb). công nhận
vocab
fellow
/ˈfeləʊ/
(noun). bạn đồng chí
vocab
orbit
/ˈɔːrbɪt/
(verb). quay quanh quỹ đạo
vocab
base on
/beɪs ɒn/
(verb). dựa vào
vocab
severely
/sɪˈvɪəli/
(adv). mãnh liệt, khắc nghiệt
vocab
certainly
/ˈsɜːtnli/
(adv). chắc chắn, nhất định
vocab
inconceivable
/ˌɪnkənˈsiːvəbl/
(adj). không thể hiểu được; không thể tưởng tượng được
vocab
attenuate
/əˈtenjueɪt/
(verb). làm yếu đi
vocab
traverse
/trəˈvɜːrs/
(verb). băng qua, đi qua
vocab
vast
/vɑːst/
(adj). rộng lớn
vocab
dramatically
/drəˈmætɪkli/
(adv). đầy kịch tính
vocab
conduct
/kənˈdʌkt/
(verb). tiến hành
vocab
thorough
/ˈθɜːrəʊ/
(adj). kỹ lưỡng
vocab
considerable
/kənˈsɪdərəbl/
(adj). đáng kể
vocab
superior
/suːˈpɪəriər/
(adj). cao hơn, trội hơn
vocab

📓 Passage 3: The History of Tortoise

transfer
/trænsˈfɜːr/
(verb). chuyển đổi
vocab
migrate
/ˈmaɪɡreɪt/
(verb). Di cư
vocab
prior
/ˈpraɪər/
(adj). trước đó
vocab
invasion
/ɪnˈveɪʒn/
(noun). sự xâm nhập
vocab
process
/ˈprəʊses/
(noun). quá trình
vocab
mention
/ˈmenʃn/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
major
/ˈmeɪdʒər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
aspect
/ˈæspekt/
(noun). Khía cạnh
vocab
reproduction
/ˌriːprəˈdʌkʃn/
(noun). sự sinh sản
vocab
feature
/ˈfiːtʃər/
(noun). đặc tính
vocab
possess
/pəˈzes/
(verb). Sở hữu
vocab
ancestor
/ˈænsestər/
(noun). Tổ tiên
vocab
lack
/læk/
(verb). thiếu
vocab
equivalent
/ɪˈkwɪvələnt/
(adj). Tương đương
vocab
incarnation
/ˌɪnkɑːrˈneɪʃn/
(noun). hiện thân, kiếp
vocab
resemble
/rɪˈzembl/
(verb). Tạo hình giống nhau
vocab
reptilian
/repˈtɪliən/
(adj). thuộc loài bò sát; giống bò sát
vocab
contemporary
/kənˈtempəreri/
(noun). người cùng thời; người cùng tuổi
vocab
streamline
/ˈstriːmlaɪn/
(verb). làm cho có dạng khí động (ít bị cản khi chuyển động)
vocab
fossil
/ˈfɑːsl/
(noun). Hoá thạch
vocab
terrestrial
/təˈrestriəl/
(adj). thuộc về mặt đất
vocab
mammal
/ˈmæml/
(noun). động vật có vú
vocab
determine
/dɪˈtɜːmɪn/
(verb). Quyết định
vocab
remains
/rɪˈmeɪnz/
(noun). tàn tích
vocab
wonder
/ˈwʌndər/
(verb). tự hỏi
vocab
fragment
/ˈfræɡmənt/
(noun). mảnh
vocab
obvious
/ˈɒbviəs/
(adj). Hiển nhiên
vocab
habitat
/ˈhæbɪtæt/
(noun). Môi trường sống
vocab
appearance
/əˈpɪərəns/
(noun). sự xuất hiện
vocab
species
/ˈspiːʃiːz/
(noun). giống loài
vocab
examine
/ɪɡˈzæmɪn/
(verb). kiểm tra
vocab
total
/ˈtəʊtl/
(noun). tổng cộng, toàn bộ
vocab
obtain
/əbˈteɪn/
(verb). Đạt được, lấy được
vocab
measurement
/ˈmeʒəmənt/
(noun). số đo, kích thước
vocab
record
/ˈrekɔːd/
(verb). ghi chép, ghi nhận
vocab
necessary
/ˈnesəsəri/
(adj). cần thiết
vocab
compare
/kəmˈpeər/
(verb). so sánh
vocab
plot
/plɑːt/
(verb). vẽ sơ đồ
vocab
outcome
/ˈaʊtkʌm/
(noun). Kết quả
vocab
represent
/ˌreprɪˈzent/
(verb). đại diện, biểu trưng
vocab
dense
/dens/
(adj). Dày đặc
vocab
cluster
/ˈklʌstər/
(noun). chùm, cụm
vocab
overlap
/ˈəʊvərlæp/
(noun). phần đè lên nhau, phần gối lên nhau
vocab
amphibious
/æmˈfɪbiəs/
(adj). lưỡng cư
vocab
show up
/ʃəʊ ʌp/
(verb). xuất hiện
vocab
indicate
/ˈɪndɪkeɪt/
(verb). chỉ ra, hiển thị
vocab
ancient
/ˈeɪnʃənt/
(adj). cổ đại
vocab
creature
/ˈkriːtʃər/
(noun). Sinh vật
vocab
doubt
/daʊt/
(noun). sự nghi ngờ
vocab
remarkable
/rɪˈmɑːkəbl/
(adj). đáng chú ý, đặc biệt
vocab
transition
/trænˈzɪʃn/
(noun). Sự chuyển đổi
vocab
various
/ˈveəriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
evolutionary
/ˌevəˈluːʃənri/
(adj). tiến triển
vocab
enterprising
/ˈentərpraɪzɪŋ/
(adj). mạnh dạn, dám nghĩ dám làm
vocab
individual
/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
(noun). cá nhân
vocab
parched
/pɑːrtʃt/
(adj). khô, nẻ (do nhiệt)
vocab
worm
/wɜːrm/
(noun). giun, sâu, trùng
vocab
thoroughgoing
/ˌθɜːrəʊˈɡəʊɪŋ/
(adj). tỉ mỉ; cẩn thận; hoàn toàn; triệt để
vocab
abandon
/əˈbændən/
(verb). rời bỏ
vocab
extreme
/ɪkˈstriːm/
(adj). vô cùng, cực độ
vocab
cease
/siːs/
(verb). dừng, ngừng, ngớt, thôi
vocab
revert to
/rɪˈvɜːrt tu/
(verb). Trở lại (một tập tục, một thói quen cũ)
vocab
marine
/məˈriːn/
(adj). thuộc về biển
vocab
remote
/rɪˈməʊt/
(adj). xa xôi, hẻo lánh
vocab
breed
/briːd/
(verb). sinh sản, sinh đẻ
vocab
vertebrate
/ˈvɜːrtɪbrət/
(adj). có xương sống
vocab
respect
/rɪˈspekt/
(noun). khía cạnh, phương diện
vocab
evidence
/ˈevɪdəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
descend
/dɪˈsend/
(verb). Bắt nguồn từ, xuất thân từ
vocab
key
/kiː/
(adj). chủ chốt
vocab
date from
/deɪt frəm/
(verb). có từ, bắt đầu từ
vocab
appear to
/əˈpɪər tu/
(verb). dường như, có vẻ như
vocab
measure
/ˈmeʒər/
(verb). Đo lường
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmətli/
(adv). xấp xỉ
vocab
apparently
/əˈpærəntli/
(adv). rõ ràng
vocab
branch
/brɑːntʃ/
(noun). Cành cây, nhánh cây
vocab
aquatic
/əˈkwɑːtɪk/
(adj). thuộc về nước
vocab
constitute
/ˈkɑːnstɪtuːt/
(verb). Cấu tạo nên
vocab
consist
/kənˈsɪst/
(verb). bao gồm
vocab
relatively
/ˈrelətɪvli/
(adj). vừa phải, tương đối
vocab
bacteria
/bækˈtɪəriə/
(noun). Vi khuẩn
vocab
primeval
/praɪˈmiːvl/
(adj). nguyên thủy; thái cổ; ban sơ
vocab