Từ Vựng IELTS Online Test Practice Test Plus 1 - Listening Test 4

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Practice Test Plus 1 - Listening Test 4 được lấy từ cuốn Practice Test Plus 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

Từ Vựng IELTS Online Test Practice Test Plus 1 - Listening Test 4

📓 Section 1: Dragon Boat Race

date
/deɪt/
(noun). ngày
vocab
spell
/spɛl/
(verb). đánh vần
vocab
overseas
/ˈoʊvərˈsiz/
(adj). nước ngoài
vocab
hold
/hoʊld/
(verb). tổ chức
vocab
heat
/hit/
(noun). cuộc đấu, cuộc đua
vocab
register
/ˈrɛʤɪstər/
(verb). đăng ký
vocab
sponsor
/ˈspɑnsər/
(verb). tài trợ
vocab
relative
/ˈrɛlətɪv/
(noun). họ hàng
vocab
tournament
/ˈtʊrnəmənt/
(noun). giải đấu
vocab
raise
/reɪz/
(verb). quyên góp
vocab
criteria
/kraɪˈtɪriə/
(noun). điều kiện
vocab
raffle
/ˈræfəl/
(noun). xổ số may mắn
vocab
season
/ˈsizən/
(noun). mùa giải
vocab
draw
/drɔ/
(noun). cuộc xổ số
vocab
elect
/ɪˈlɛkt/
(verb). bầu chọn
vocab
crew
/kru/
(noun). nhóm
vocab
certain
/ˈsɜrtən/
(adj). nào đó
vocab
permission
/pərˈmɪʃən/
(noun). sự cho phép
vocab
make sense
/meɪk sɛns/
(verb). có lý, hợp lý
vocab
insist
/ɪnˈsɪst/
(verb). nài nỉ
vocab
life jacket
/laɪf ˈʤækət/
(noun). áo phao
vocab
spare
/spɛr/
(adj). thừa, dư
vocab
recommend
/ˌrɛkəˈmɛnd/
(verb). khuyên nhủ
vocab
point out
/pɔɪnt aʊt/
(verb). chỉ ra
vocab
certainly
/ˈsɜrtənli/
(adv). chắc chắn nhất định
vocab
shorts
/ʃɔrts/
(noun). quần đùi
vocab
entrance form
/ˈɛntrəns fɔrm/
(noun). đơn đăng ký
vocab
couple
/ˈkʌpəl/
(noun). một vài
vocab
charity
/ˈʧɛrɪti/
(noun). quỹ từ thiện
vocab
trainers
/ˈtreɪnərz/
(noun). giày thể thao
vocab
boots
/buts/
(noun). đôi ủng
vocab
semi-final
/ˈsɛmi-ˈfaɪnəl/
(noun). bán kết
vocab
qualify
/ˈkwɑləˌfaɪ/
(verb). đủ điều kiện
vocab
hang around
/hæŋ əˈraʊnd/
(verb). lươn lờ, lảng vảng
vocab
final
/ˈfaɪnəl/
(noun). chung kết
vocab
ring
/rɪŋ/
(noun). gọi ai đó
vocab
address
/ˈæˌdrɛs/
(noun). địa chỉ
vocab

📓 Section 2: Kiwi Fact Sheet

symbol
/ˈsɪmbəl/
(noun). biểu tượng
vocab
Apart from
/əˈpɑrt frʌm/
(adv). ngoại trừ
vocab
sight
/saɪt/
(noun). quang cảnh
vocab
stamp
/stæmp/
(noun). tem
vocab
general
/ˈʤɛnərəl/
(adj). chung chung
vocab
visible
/ˈvɪzəbəl/
(adj). Có thể thấy được
vocab
shrill
/ʃrɪl/
(adj). Tiếng kêu chua chát
vocab
family tree
/ˈfæməli tri/
(noun). gia phả
vocab
limited
/ˈlɪmətəd/
(adj). bị giới hạn
vocab
poor
/pur/
(adj). thiếu thốn
vocab
nocturnal
/nɑkˈtɜrnəl/
(adj). Hoạt động về đêm
vocab
keen
/kin/
(adj). Say mê, ham thích
vocab
sense
/sɛns/
(noun). Giác quan
vocab
wing
/wɪŋ/
(noun). cánh
vocab
flightless
/ˈflaɪtləs/
(adj). không bay được
vocab
nostril
/ˈnɑstrɪl/
(noun). Lỗ mũi
vocab
Kiwi
/ˈkiwi/
(noun). giống chim ở úc châu
vocab
serve
/sɜrv/
(verb). phục vụ
vocab
introduced animals
/ˌɪntrəˈdust ˈænəməlz/
(noun). loài được du nhập
vocab
ferret
/ˈfɛrət/
(noun). chồn hôi
vocab
chick
/ʧɪk/
(noun). chim non
vocab
endangered
/ɛnˈdeɪnʤərd/
(adj). Có nguy cơ tuyệt chủng
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). Giống loài
vocab
survival
/sərˈvaɪvəl/
(noun). sự sinh tồn
vocab
needs
/nidz/
(noun). nhu yếu phẩm
vocab
Programme
/ˈproʊˌgræm/
(noun). Danh mục chương trình
vocab
scientific
/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
(adj). mang tính khoa học
vocab
wild
/waɪld/
(noun). hoang dã
vocab
State
/steɪt/
(noun). Trạng thái
vocab
stage
/steɪʤ/
(noun). bước
vocab
award-winning
/əˈwɔrd-ˈwɪnɪŋ/
(adj). đoạt giải
vocab
plight
/plaɪt/
(noun). Hoàn cảnh hiểm nghèo
vocab
global
/ˈgloʊbəl/
(adj). Mang tính toàn cầu
vocab
habitat
/ˈhæbəˌtæt/
(noun). môi trường sống tự nhiên
vocab
tricky
/ˈtrɪki/
(adj). khó khăn, nhiều trở ngại, đánh đố
vocab
surrounding
/səˈraʊndɪŋ/
(noun). không gian xung quanh
vocab
away from
/əˈweɪ frʌm/
(adv). tránh xa
vocab
predator
/ˈprɛdətər/
(noun). Thú săn mồi
vocab
rear
/rɪr/
(verb). nuôi dưỡng
vocab
predator-free
/ˈprɛdətər-fri/
(adj). không có động vật ăn thịt
vocab
captivity
/kæpˈtɪvəti/
(noun). sự giam giữ
vocab
Survival rate
/sərˈvaɪvəl reɪt/
(noun). tỉ lệ sống sót
vocab
emu
/ˈimˌju/
(noun). Đà điểu
vocab
ostrich
/ˈɔstrɪʧ/
(noun). đà điểu Châu phi
vocab
swamp
/swɑmp/
(noun). Đầm lầy
vocab
snail
/sneɪl/
(noun). ốc sên
vocab
berry
/ˈbɛri/
(noun). quả mọng
vocab
settlement
/ˈsɛtəlmənt/
(noun). Sự giải quyết, sự dàn xếp, sự hoà giải
vocab
practice
/ˈpræktəs/
(noun). Việc thực hành, ứng dụng
vocab
Nest
/nɛst/
(verb). ẩn nấp
vocab
worm
/wɜrm/
(noun). sâu
vocab
beak
/bik/
(noun). mỏ
vocab

📓 Section 3: City Traffic And Western Dependence On The Motor Car

highway
/ˈhaɪˌweɪ/
(noun). xa lộ
vocab
feature
/ˈfiʧər/
(noun). đặc tính
vocab
suburb
/ˈsʌbərb/
(noun). Vùng ngoại ô
vocab
politician
/ˌpɑləˈtɪʃən/
(noun). Nhà chính trị gia
vocab
congestion
/kənˈʤɛsʧən/
(noun). sự tắc nghẽn
vocab
urban sprawl
/ˈɜrbən sprɔl/
(noun). phát triển đô thị
vocab
under one's nose
/ˈʌndər wʌnz noʊz/
(adj). trước mặt ai đó
vocab
elaborate
/ɪˈlæbəˌreɪt/
(verb). Nói thêm, cho thêm chi tiết
vocab
populated
/ˈpɑpjəˌleɪtəd/
(adj). đông dân
vocab
sprawl
/sprɔl/
(noun). lan rộng
vocab
freeway
/ˈfriˌweɪ/
(noun). đường cao tốc
vocab
block
/blɑk/
(noun). chòm nhà
vocab
point
/pɔɪnt/
(noun). quan điểm, ý kiến
vocab
choked
/ʧoʊkt/
(adj). kẹt cứng
vocab
value
/ˈvælju/
(noun). giá trị
vocab
automobile
/ˈɔtəmoʊˌbil/
(noun). xe
vocab
transport
/trænˈspɔrt/
(verb). Vận chuyển
vocab
crawl
/krɔl/
(verb). bò, trườn
vocab
worth
/wɜrθ/
(verb). đáng giá
vocab
standard
/ˈstændərd/
(noun). tiêu chuẩn
vocab
discourage
/dɪˈskərɪʤ/
(verb). không tán thành
vocab
argument
/ˈɑrgjəmənt/
(noun). Cuộc tranh luận
vocab
beneficial
/ˌbɛnəˈfɪʃəl/
(adj). Có lợi
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃənt/
(adj). Hiệu quả
vocab
petrol
/ˈpɛtroʊl/
(noun). xăng
vocab
emission
/ɪˈmɪʃən/
(noun). Sự thải
vocab
congested
/kənˈʤɛstəd/
(adj). bị tắc nghẽn
vocab
stationary
/ˈsteɪʃəˌnɛri/
(adj). bất động
vocab
smog
/smɑg/
(noun). Khói bụi
vocab
contribute
/kənˈtrɪbjut/
(verb). đóng góp
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
metropolis
/məˈtrɑpələs/
(noun). đô thị
vocab
boast
/boʊst/
(verb). khoe khoang
vocab
bar
/bɑr/
(noun). tiêu chuẩn
vocab
underground
/ˈʌndərˌgraʊnd/
(adv). dưới đất
vocab
lane
/leɪn/
(noun). làn đường
vocab
inhabitant
/ɪnˈhæbətənt/
(noun). Cư dân
vocab
parking
/ˈpɑrkɪŋ/
(noun). việc đậu xe
vocab
live
/laɪv/
(adj). trực tiếp
vocab
frequent
/ˈfrikwənt/
(adj). thường xuyên
vocab
take time
/teɪk taɪm/
(verb). mất thời gian
vocab
decent
/ˈdisənt/
(adj). Chấp nhận được
vocab
schedule
/ˈskɛʤʊl/
(verb). xếp thời gian
vocab
route
/rut/
(noun). Tuyến đường
vocab
vicious
/ˈvɪʃəs/
(adj). Xấu xa
vocab
sort
/sɔrt/
(noun). loại
vocab
Ultimately
/ˈʌltəmətli/
(adv). tối thượng
vocab
rest with
/rɛst wɪð/
(verb). chịu trách nhiệm
vocab
put forward
/pʊt ˈfɔrwərd/
(verb). trình kế hoạch để được kiểm duyệt
vocab
lobby
/ˈlɑbi/
(verb). vận động ở hành lang
vocab
get rid of sth
/gɛt rɪd ʌv sth/
(verb). bỏ đi
vocab
ideal
/aɪˈdil/
(noun). lý tưởng
vocab

📓 Section 4: Reasons For Preserving Food

transit
/ˈtrænzɪt/
(noun). quá trình vận chuyển
vocab
fresh
/frɛʃ/
(adj). tươi
vocab
needs
/nidz/
(noun). nhu cầu
vocab
preserve
/prəˈzɜrv/
(verb). Bảo quản, giữ gìn
vocab
perish
/ˈpɛrɪʃ/
(verb). quyên sinh
vocab
export
/ˈɛkspɔrt/
(verb). Xuất khẩu
vocab
preservation
/ˌprɛzərˈveɪʃən/
(noun). sự bảo quản
vocab
shortage
/ˈʃɔrtəʤ/
(noun). sự thiếu
vocab
case
/keɪs/
(noun). trường hợp
vocab
Ultra
/ˈʌltrə/
(adv). cực độ
vocab
method
/ˈmɛθəd/
(noun). phương pháp
vocab
treat
/trit/
(verb). xử lý
vocab
tend
/tɛnd/
(verb). có xu hướng
vocab
sacrifice
/ˈsækrəˌfaɪs/
(verb). hy sinh
vocab
Spoil
/spɔɪl/
(verb). phá hoại
vocab
canning
/ˈkænɪŋ/
(noun). đóng hộp
vocab
tin-plated
/tɪn-ˈpleɪtəd/
(adj). làm bằng thiếc
vocab
steel
/stil/
(noun). thép
vocab
container
/kənˈteɪnər/
(noun). vật chứa
vocab
cost-effective
/kɑst-ɪˈfɛktɪv/
(adj). tiết kiệm chi phí
vocab
poisoning
/ˈpɔɪzənɪŋ/
(noun). sự nhiễm độc
vocab
temperature
/ˈtɛmprəʧər/
(noun). nhiệt độ
vocab
proper
/ˈprɑpər/
(adj). chính xác
vocab
refrigeration
/rɪˌfrɪʤəˈreɪʃən/
(noun). sự đông lạnh
vocab
processing
/ˈprɑsɛsɪŋ/
(noun). gia công, chế biến
vocab
time-consuming
/taɪm-kənˈsumɪŋ/
(adj). tốn nhiều thời gian
vocab
chemical
/ˈkɛməkəl/
(noun). hoá chất
vocab
A variety of
/ə vəˈraɪəti ʌv/
(noun). nhiều
vocab
list
/lɪst/
(verb). danh sách
vocab
label
/ˈleɪbəl/
(noun). nhãn dán
vocab
preservative
/priˈzɜrvətɪv/
(noun). chất bảo quản
vocab
ancient
/ˈeɪnʧənt/
(adj). cổ đại
vocab
civilization
/ˌsɪvəlɪˈzeɪʃən/
(noun). nền văn minh
vocab
jam
/ʤæm/
(noun). mứt
vocab
vinegar
/ˈvɪnəgər/
(noun). dấm
vocab
pickle
/ˈpɪkəl/
(noun). tình huống khó khăn
vocab
long-lasting
/lɔŋ-ˈlæstɪŋ/
(adj). lâu dài
vocab
store
/stɔr/
(verb). lưu trữ, cất giữ
vocab
nutrient
/ˈnutriənt/
(noun). chất dinh dưỡng
vocab
scientific
/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
(adj). mang tính khoa học
vocab
diagram
/ˈdaɪəˌgræm/
(noun). biểu đồ
vocab
end
/ɛnd/
(noun). điểm ngoài cùng
vocab
liquid
/ˈlɪkwəd/
(noun). chất lỏng
vocab
spread
/sprɛd/
(verb). dàn trải, lan toả
vocab
layer
/ˈleɪər/
(noun). tầng, lớp
vocab
belt
/bɛlt/
(noun). dây chuyền
vocab
form
/fɔrm/
(verb). tạo thành
vocab
material
/məˈtɪriəl/
(noun). chất liệu
vocab
powder
/ˈpaʊdər/
(noun). bột, hạt mịn
vocab
evaporate
/ɪˈvæpəˌreɪt/
(verb). bốc hơi
vocab
blade
/bleɪd/
(noun). lưỡi dao
vocab
scrape
/skreɪp/
(verb). cạo, nạo
vocab
capture
/ˈkæpʧər/
(verb). chụp lấy, bắt lấy
vocab
irradiation
/ɪˌreɪdiˈeɪʃən/
(verb). Chiếu xạ
vocab
micro-organism
/ˈmaɪˌkroʊ-ˈɔrgəˌnɪzəm/
(noun). Vi sinh vật
vocab
pasteurisation
/ˌpæsʧərəˈzeɪʃən/
(noun). Thanh trùng
vocab
Tin
/tɪn/
(noun). thiếc
vocab
climate
/ˈklaɪmət/
(noun). khí hậu
vocab
strip
/strɪp/
(noun). dải, miếng
vocab