Từ Vựng Bài Đọc The Steam Car

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Steam Car được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 18 - Test 3 - Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Đọc The Steam Car

failure
/ˈfeɪljər/
(noun). sự thất bại
vocab
pass on
/pæs ɑn/
(verb). truyền lại
vocab
publicity
/pəˈblɪsəti/
(noun). sự quan tâm
vocab
primitive
/ˈprɪmətɪv/
(adj). thời ban sơ
vocab
engine
/ˈɛnʤən/
(noun). động cơ
vocab
steam power
/stim ˈpaʊər/
(noun). năng lượng hơi nước
vocab
evolve into
/ɪˈvɑlv ˈɪntu/
(verb). cải tiến thành
vocab
miniaturized
/ˈmɪnɪʧəˌraɪzd/
(adj). thu nhỏ
vocab
inherit
/ɪnˈherɪt/
(verb). thừa hưởng
vocab
boiler
/ˈbɔɪlər/
(noun). nồi hơi
vocab
build up
/bɪld ʌp/
(verb). hình thành
vocab
reservoir
/ˈrɛzəˌvwɑr/
(noun). bể chứa nước
vocab
shortcoming
/ˈʃɔrtˌkʌmɪŋ/
(noun). sự thiếu sót
vocab
carriage
/ˈkærɪʤ/
(noun). phương tiện vận chuyển
vocab
unpopular
/ˌʌnˈpɑpjələr/
(adj). không phổ biến
vocab
complicated
/ˈkɑmpləˌkeɪtəd/
(adj). phức tap
vocab
hand-crank starter
/hænd-kræŋk ˈstɑrtər/
(noun). bộ khởi động bằng tay
vocab
backfire
/ˈbækˌfaɪr/
(verb). phản tác dụng
vocab
phase out
/feɪz aʊt/
(verb). loại bỏ
vocab
arise
/əˈraɪz/
(verb). nảy sinh
vocab
rekindle
/riˈkɪndəl/
(verb). khôi phục
vocab
wrecked
/rɛkt/
(adj). bị hỏng
vocab
comprise
/kəmˈpraɪz/
(verb). bao gồm
vocab
reconfigure
/ˌrikənˈfɪɡjər/
(verb). thiết kế lại
vocab
prototype
/ˈproʊtəˌtaɪp/
(noun). nguyên mẫu
vocab
internal combustion engine
/ɪnˈtɜrnəl kəmˈbʌsʧən ˈɛnʤən/
(noun). động cơ đốt cháy nội bộ
vocab
piston
/ˈpɪstən/
(noun). pít tông
vocab
clattering
/ˈklætərɪŋ/
(adj). gây ra tiếng động lóc cóc
vocab
aroma
/əˈroʊmə/
(noun). hương thơm
vocab
swift
/swɪft/
(adj). nhanh
vocab
emit
/ɪˈmɪt/
(verb). phát ra
vocab
accelerate
/ækˈsɛləˌreɪt/
(verb). tăng dần lên
vocab
feature
/ˈfiʧər/
(noun). tính năng
vocab
enhancement
/ɛnˈhænsmənt/
(noun). sự nâng cao
vocab
convenience
/kənˈvinjəns/
(noun). sự tiện lợi
vocab
deposit
/dəˈpɑzɪt/
(noun). khoản đặt cọc
vocab
key-based ignition
/ki-beɪst ɪɡˈnɪʃən/
(noun). khởi động bằng chìa khóa
vocab
power plant
/ˈpaʊər plænt/
(noun). nhà máy điện
vocab
sluggish
/ˈslʌɡɪʃ/
(adj). chậm chạp
vocab
plague
/pleɪɡ/
(verb). gặp trục trặc
vocab
glitches
/ˈɡlɪʧɪz/
(noun). lỗi nhỏ
vocab
erratic
/ɪˈrætɪk/
(adj). thất thường
vocab
in reverse
/ɪn rɪˈvɜrs/
(preposition). ngược lại
vocab
road-tested
/roʊd-ˈtɛstəd/
(adj). thử nghiệm trên đường
vocab
handling
/ˈhændlɪŋ/
(noun). điều khiển
vocab
assess
/əˈsɛs/
(verb). đánh giá
vocab
tinker
/ˈtɪŋkər/
(verb). sửa chữa
vocab
endlessly
/ˈɛndləsli/
(adv). vô tận
vocab
fold
/foʊld/
(verb). (công ty) đóng cửa
vocab
adamant
/ˈædəmənt/
(verb). khăng khăng
vocab
maintenance
/ˈmeɪntənəns/
(noun). bảo trì
vocab
emissions laws
/ɪˈmɪʃənz lɔz/
(noun). luật khí thải
vocab
strict
/strɪkt/
(adj). nghiêm ngặt
vocab
short-lived
/ʃɔrt-laɪvd/
(adj). ngắn ngủi
vocab
glory
/ˈɡlɔri/
(adj). vinh quang
vocab
competitive
/kəmˈpɛtətɪv/
(adj). có tính cạnh tranh cao
vocab
attempt
/əˈtɛmpt/
(noun). nỗ lực
vocab
financial capital
/fəˈnænʃəl ˈkæpətəl/
(noun). vốn tài chính
vocab
employ
/ɛmˈplɔɪ/
(verb). thuê
vocab
abandon
/əˈbændən/
(verb). bỏ rơi
vocab
investment
/ɪnˈvɛstmənt/
(noun). sự đầu tư
vocab
negligible
/ˈnɛɡləʤəbəl/
(adj). không đáng kể
vocab
kerosene
/ˈkɛrəˌsin/
(noun). dầu hỏa
vocab
speed
/spid/
(noun). tốc độ
vocab
go out of business
/ɡoʊ aʊt ʌv ˈbɪznəs/
(verb). ngừng kinh doanh
vocab
straightforward
/ˈstreɪtˈfɔrwərd/
(adj). thẳng thắn
vocab
satisfy
/ˈsætəˌsfaɪ/
(verb). thỏa mãn
vocab
astonishingly
/əˈstɑnɪʃɪŋli/
(adv). thật đáng kinh ngạc
vocab
unmodified
/ʌnˈmɑdəˌfaɪd/
(adj). chưa sửa đổi
vocab