Building an igloo - Đề thi Writing ngày 02/03/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/03/2019 dạng Process: The illustration shows information about how an igloo is built from snow. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Building an igloo - IELTS Writing Task 1 Sample band 8.0+

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài:

  • Body 1: Ở đoạn này, DOL sẽ mô tả từ bước 1 -3

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả phần còn lại của quy trình

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There are five steps
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Starting from the extraction of snow from the ground
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ending with the building of an entrance into the igloo
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Step 1-3
Idea 1
Step 1
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cut blocks of snow using a saw
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ideally measure 15 by 3 by 8 inches
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Used for the base of the igloo
Idea 2
Step 2
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Block that is too large is supposed to be placed on top of the igloo
Idea 3
Step 3
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Dug a hole to make an entrance
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Step 4-5
Idea 1
Step 4
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Shovel loose snow onto the outer walls
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Insert snow into the cracks
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Smooth out snow by hands
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remove excess snow
Idea 2
Step 5
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Form the entrance by digging a hole
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Enclose entrance with snow blocks

📝 Bài mẫu

The illustration showcases the

steps necessary to construct an igloo from snow
. Overall, there are five steps, starting from the extraction of snow from the ground and ending with the building of an entrance into the igloo.

Firstly, a block of snow is

cut from hard-packed snow using a saw
.
A block of snow
should
ideally measure 15 by 3 by 8 inches
. These blocks are then
used for the base of the igloo
. Secondly, the edges are smoothed, and placed in a circle and on top of one another in order to
form a dome
. The block which is too large is supposed to be placed on top of the igloo. Thirdly, A hole should thus be dug underneath the igloo which leads outside it in order to create the entrance.

Following this
, loose snow should be
shoveled onto the outer walls
of the igloo, and snow should
be inserted into the cracks
in between the snow blocks in order to
maintain structural integrity
. The snow should be smoothed out by hand, and any
excess snow
removed by a shovel. In the final step,
a hole is excavated in the ground
in order to form the entrance. This entrance should then be
enclosed
with snow blocks.

(208 words)

📚 Vocabulary

Steps necessary to construct an igloo from snow
/stɛps ˈnɛsəˌsɛri tu kənˈstrʌkt ən ˈɪglu frʌm snoʊ/
(noun). Những bước cần thiết để xây một cái lều tuyết bằng tuyết
vocab
Start from...end with....
/stɑrt frʌm...ɛnd wɪð..../
(verb). Bắt đầu từ...kết thúc với...
To be cut from hard-packed snow using a saw
/tu bi kʌt frʌm hɑrd pækt snoʊ ˈjuzɪŋ ə sɔ/
(verb). Được cắt ra từ lớp tuyết đặc bằng một cái cưa
vocab
A block of snow
/ə blɑk ʌv snoʊ/
(noun). Một khối tuyết
vocab
Ideally measure 15 by 3 by 8 inches
/aɪˈdili ˈmɛʒər 15 baɪ 3 baɪ 8 ˈɪnʧəz/
(verb). Lý tưởng là có kích thước 15x3x8
vocab
To be used for the base of the igloo
/tu bi juzd fɔr ðə beɪs ʌv ði ˈɪglu/
(verb). Được dùng làm móng cho lều tuyết
vocab
To be smoothed
/tu bi smuðd/
(verb). Được làm nhẵn mịn
vocab
Form a dome
/fɔrm ə doʊm/
(verb). Tạo thành một mái vòm
vocab
Following this
/ˈfɑloʊɪŋ ðɪs/
(adv). Theo sau cái này
To be shoveled onto the outer walls
/tu bi ˈʃʌvəld ˈɑntu ði ˈaʊtər wɔlz/
(verb). Được xúc vào các bức tường bên ngoài
vocab
To be inserted into the cracks
/tu bi ɪnˈsɜrtəd ˈɪntu ðə kræks/
(verb). Được cho vào các vết nứt
Maintain structural integrity
/meɪnˈteɪn ˈstrʌkʧərəl ɪnˈtɛgrəti/
(verb). Duy trì tính toàn vẹn của cấu trúc
Excess snow
/ˈɛkˌsɛs snoʊ/
(noun). Lượng tuyết dư ra
A hole is excavated in the ground
/ə hoʊl ɪz ˈɛkskəˌveɪtɪd ɪn ðə graʊnd/
(verb). Một cái lỗ được đào trong mặt đất
vocab
Enclose
/ɪnˈkloʊz/
(verb). Che lại

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Được cắt ra từ lớp tuyết đặc bằng một cái cưa

=> To be cut from

01.
snow using a
02.

 

Một khối tuyết

=> A

03.
of snow

 

Được dùng làm móng cho lều tuyết

=> To be used for the

04.
of the
05.

 

Được làm nhẵn mịn

=> To be

06.

 

Tạo thành một mái vòm

=> Form a

07.

 

Được xúc vào các bức tường bên ngoài

=> To be

08.
onto the
09.
walls

 

Được cho vào các vết nứt

=> To be inserted into the

10.

 

Duy trì tính toàn vẹn của cấu trúc

=> Maintain structural

11.

 

Lượng tuyết dư ra

=>

12.
snow

 

Một cái lỗ được đào trong mặt đất

=> A hole is

13.
in the ground

 

Che lại

=>

14.

Đề thi hay nhất tháng 3/2019.

Theo dõi những bài Writing IELTS mẫu tuyển chọn tại trang Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 trên dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The illustration shows information about how an igloo is built from snow." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background