How an igloo is built from snow - Đề thi ngày 23/03/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/03/2019 dạng Map: The maps below show the changes in a town after the construction of a hydroelectric power dam. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Changes in a town after the construction of a hydroelectric power dam - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để đưa ra nhận xét chung về những thay đổi đối với thị trấn

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả bản đồ trước đây của nơi này.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả những thay đổi đối với nơi này vào năm 2010.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The town had turned from a small village to a commercial sized town
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 1990
Idea 1
The river
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Flowed from north to south also, through the middle of the town
Idea 2
To the east of the river
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Irrigated farmlands lay next to the river bank
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Villages were situated further away
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mountains also surrounded the houses and farmlands
Idea 3
On the southwest of the river bank
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There were rare plants and animals, surrounded by ancient structures in the north, and a mountain range in the south
Idea 4
On the northwest of the river bank
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Contained a forest
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
By 2010
Idea 1
North of the river
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There was an addition of a hydroelectric dam, contained by two mountains on both sides
Idea 2
Around the river
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • All land, apart from the villages, was superseded by power lines.
Idea 3
In the northeast of the town
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There was a recently constructed hotel facing the lake

📝 Bài mẫu

The map showcases the

transformations undergone by a town
between 1990 and 2010 after the building of an
hydroelectric dam
. Overall, the town had turned from a small village to
a commercial sized town
within the 20-year period.

In 1990, the river which flowed from north to south also ran through the middle of the town.

To the east of the river
,
irrigated farmlands
lay next to the river bank, while the villages were situated further away. Mountains also surrounded the houses and farmlands in the north and the south. On the southwest of the river bank were rare plants and animals - they were
surrounded by ancient structures
in the north, and
a mountain range
in the south. The northwest of the
riverbank
also contained a forest.

By 2010, the town

expanded to include a hydroelectric dam
in the north of the river, which
separates it from a lake
. The dam was also contained by two mountains on both sides. Other than the village houses, all land next to the river was replaced by
power lines transferring electricity
. Lastly, in the northeast of the town, there was a recently constructed hotel
facing the lake
.

(195 words)

📚 Vocabulary

Transformations undergone by a town
/ˌtrænsfərˈmeɪʃənz ˌʌndərˈgɔn baɪ ə taʊn/
(noun). Những thay đổi mà một thị trấn trải qua
Hydroelectric dam
/ˌhaɪdroʊɪˈlɛktrɪk dæm/
(noun). Đập thủy điện
vocab
A commercial-sized town
/ə kəˈmɜrʃəl-saɪzd taʊn/
(noun). Một thị trấn quy mô thương mại
To the east of the river
/tu ði ist ʌv ðə ˈrɪvər/
(preposition). Ở phía đông của con sông
Irrigated farmlands
/ˈɪrəˌgeɪtɪd ˈfɑrmˌlændz/
(noun). Đất nông nghiệp có hệ thống tưới tiêu
vocab
To be surrounded by ancient structures
/tu bi səˈraʊndəd baɪ ˈeɪnʧənt ˈstrʌkʧərz/
(adj). Bao quanh bởi các kiến trúc cổ
vocab
A mountain range
/ə ˈmaʊntən reɪnʤ/
(noun). Một dãy núi
vocab
Riverbank
/ˈrɪvərˌbæŋk/
(noun). Bờ sông
Expand to include an hydroelectric dam
/ɪkˈspænd tu ɪnˈklud ən ˌhaɪdroʊɪˈlɛktrɪk dæm/
(verb). Mở rộng để có chỗ cho một cái đập thủy điện
Separate it from a lake
/ˈsɛprət ɪt frʌm ə leɪk/
(verb). Tách nó ra khỏi hồ nước
vocab
Power lines transferring electricity
/ˈpaʊər laɪnz trænˈsfərɪŋ ɪˌlɛkˈtrɪsəti/
(noun). Đường dây tải điện
vocab
Face the lake
/feɪs ðə leɪk/
(verb). Đối diện hồ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Đập thủy điện

=>

01.
dam

 

Một thị trấn quy mô thương mại

=> A

02.
town

 

Đất nông nghiệp có hệ thống tưới tiêu

=>

03.

 

Một dãy núi

=> A mountain

04.

 

Bờ sông

=>

05.

 

Đường dây tải điện

=>

06.
transferring electricity

Exercise 2:

1 Những bản đồ cho thấy những thay đổi của một thị trấn.

=> The maps show the

.

 

2 Về phía đông của con sông, bạn có thể thấy những mảnh đất trồng được tưới tiêu.

=>

, you can see some irrigated farmlands.

 

3 Khu vực được vây quanh bởi những kiến trúc cổ có niên đại tới thế kỷ 18.

=> The area is

dating back to the 18th century.

 

4 Thị trấn đã mở rộng để có chỗ cho một đập thủy điện ở phía bắc dòng sông.

=> The town

in the north of the river.

 

5 Đập thủy điện đã tách con sông khỏi cái hồ.

=> The hydroelectric dam has

.

 

6 Tôi muốn chụp hình với cái cối xay gió đối diện mặt hồ.

=> I want to take picture with the windmill

.

💡 Gợi ý

To the east of the river

surrounded by ancient structures

transformations undergone by a town

separated the river from the lake

had expanded to include an hydroelectric dam

facing the lake

2 đề thi hay nhất tháng 3/2019.

Tổng hợp các bài mẫu IELTS Writing Task 1 được trình bày đầy đủ trên website dolenglish.vn tại trang Bài mẫu IELTS Writing.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley14 Sau sample "The maps below show the changes in a town after the construction of a hydroelectric power dam" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background