The performance of a bus company - Đề thi ngày 09/03/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/03/2019 dạng Bar chart: The charts below show the performance of a bus company in terms of punctuality, both actual and target (what actually happened compared to what the company was trying to achieve), and the number of complaints and passengers. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 - The performance of a bus company

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì có 2 biểu đồ nên DOL sẽ dành mỗi đoạn cho một biểu đồ. Ở đoạn này DOL sẽ nói về biểu đồ đầu tiên

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ nói về biểu đồ thứ hai

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most of the time, the company lagged behind the targets with the exception of 2003
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
As the time went by, this bus company received more and more complaints
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Performance
Idea 1
The first two years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Didn't achieve the set target
Idea 2
In 2001 and 2002
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Didn't even achieve the lower target
Idea 3
2003
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The only year this company did not fall short of its target
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The number of complaints
Idea 1
Increased over time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started off at 70 in 1999 --> rose over the years with only one pullback to more than 80% in 2001 --> kept rising, reaching 120 negative feedbacks in 2003.

📝 Bài mẫu

The first bar chart

illustrates
the data on
performance of a bus company
, comparing the percentage of actual punctual buses and their targets from 1999 to 2003. Meanwhile, the second chart
depicts the number of complaints
made by 1000 of passengers per journey
in the same period
.

Overall, it is readily apparent that most of the time, the company

lagged behind the targets
with the exception of 2003. Moreover, as the time went by, this bus company received more and more complaints regarding the services provided.

As for the first bar chart, for the first two years of

the surveyed period
, the target was set to be 86% of buses arriving on time. However, this was never achieved as 85% and 82% of buses arrived punctually in 1999 and 2000 respectively. The same picture can be seen in 2001 and 2002 with only 84.5% and 84% of buses arriving on time
albeit
the fact that the target was lowered to only 85%. 2003 was the only year this company did not
fall short of its target
with nearly 85% of actual
on-time buses
, compared to 84.5% target. 

With respect to the second graph, starting off at 70 per 1000 passengers in 1999, the number of complaints was

on the rise
over the years with only one pullback to more than 80% in 2001 before
continuing the upward trend
, reaching 120 negative feedbacks in 2003.

(235 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng trong bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi ngay dưới đây.

Illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). Cho thấy, minh họa
Performance of a bus company
/pəˈfɔːməns ɒv ə bʌs ˈkʌmpəni/
(noun). Thành tích của một công ty xe buýt
Depict the number of complaints
/dɪˈpɪkt ðə ˈnʌmbər ɒv kəmˈpleɪnts/
(verb). Mô tả số lượng khiếu nại
In the same period
/ɪn ðə seɪm ˈpɪərɪəd/
(preposition). Trong cùng thời kỳ
Lag behind the targets
/læg bɪˈhaɪnd ðə ˈtɑːgɪts/
(verb). Chậm/kém hơn so với mục tiêu
vocab
With the exception of something
/wɪð ði ɪkˈsɛpʃən ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Ngoại trừ cái gì đó
Albeit
/ɔːlˈbiːɪt/
(conjunction). Mặc dù
Fall short of its target
/fɔːl ʃɔːt ɒv ɪts ˈtɑːgɪt/
(verb). Không đạt được mục tiêu của nó
vocab
On-time buses
/ɒn-taɪm ˈbʌsɪz/
(noun). Những chuyến xe buýt đúng giờ
To be on the rise
/tuː biː ɒn ðə raɪz/
(adv). Đang trên đà tăng trưởng
vocab
A pullback to more than 80%
/ə ˈpʊlbæk tuː mɔː ðæn 80%/
(noun). Sự thụt lùi xuống 80%
vocab
Continue the upward trend
/kənˈtɪnju(ː) ði ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). Tiếp tục xu hướng tăng lên
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/ cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Đang trên đà tăng trưởng

=> To be

01.
the rise

 

Sự thụt lùi xuống 80%

=> A

02.
to more than 80%

 

Tiếp tục xu hướng tăng lên

=> Continue the

03.
trend

 

Không đạt được mục tiêu của nó

=> Fall

04.
of its target

 

Chậm/kém hơn so với mục tiêu

=>

05.
behind the targets

Exercise 2:

1 Thành tích của công ty xe buýt có xu hướng cải thiện theo thời gian.

=> The

tended to improve over the years.

 

2 Biểu đồ thứ hai mô tả số lượng phàn nàn thực hiện bởi 1000 hành khách mỗi chuyến đi.

=> The second chart

made by 1000 of passengers per journey,

 

3 Hai biểu đồ trình bày dữ liệu trong cùng một giai đoạn.

=> The two charts illustrate data

.

 

4 Ngoại trừ Brazil thì lượng hàng nhập khẩu đều tăng ở khắp các hạng mục.

=>

, volume of imports increased across the board.

 

5 Anh ấy đã thực hiện tốt nhiệm vụ, mặc dù chậm.

=> He performed the task well,

slowly.

💡 Gợi ý

depicts the number of complaints

With the exception of Brazil

albeit

performance of a bus company

in the same period

2 đề thi thật IELTS tháng 03/2019.

Theo dõi DOL để cập nhật ngay những bài mẫu IELTS Writing mới nhất!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The charts below show the performance of a bus company in terms of punctuality, both actual and target (what actually happened compared to what the company was trying to achieve), and the number of complaints and passengers." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background