Information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 02/12/2021: The graph below shows information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/12/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của Australia, Iceland và New Zealand

 • Body 2: Mô tả số liệu của Switzerland, the UK và America

Insert Paragraph Title Here...
Overview
Topic Sentence

Idea 1
The rate of employment in these countries experienced an upward trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The disparity between both genders’ employment rate remained unchanged
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Australia, Iceland & New Zealand
Idea 1
Australia
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 1995 and 2005, the number of male employees reached over 55% and 70%, while females accounted for merely 28% and almost 40%
Idea 2
Iceland
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • rate of female employment was half of the male employment’s rate, which was over 70% in 1995 and increased to over 80% in the next 10 years
Idea 3
New Zealand
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the disparity between the number of men and women in the workplace was slightly larger => then leapt to over 40% in a ten-year period
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Switzerland, the UK & America
Idea 1
Switzerland
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • male’s rate accounted for 65% in 1995 and 80% in 2005, the female's rate reached 55% and 70% in the same period
Idea 2
The UK
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1995 - 2005, the female employment rate jumped from 50% to over 60%, while the male employment rate recorded an increase of 15%
Idea 3
America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the female employment rate saw a leap from 42% to 61% and the male employment rate slightly increased from 59% to 71%

📝 Bài mẫu

The given bar graph depicts the

employment rates
in Australia, Switzerland, Iceland, the UK, New Zealand, and America in 1995 and 2005.

In general, the rate of employment in these countries

experienced an upward trend
while the
disparity
between both genders’ employment rate
remained unchanged
.

In 1995 and 2005, the number of male employees in Australia reached over 55% and 70%, while females

accounted for
merely 28% and almost 40%, respectively. The same pattern can be observed in Iceland, whose rate of female employment, at 40% in 1995 and around 50% in 2005, was half of the male employment rate, which was over 70% in 1995 and increased to over 80% in the next 10 years. In New Zealand, the disparity between the number of men and women in the workplace was slightly larger, with the former’s rate
constituted
60% in 1995 and 70% in 2005, and latter’s rate stood at slightly over 20%, which then
leapt
to over 40% in a ten-year period.

In the remaining three countries, the difference between female and male employment was much less significant. In Switzerland, while male’s rate accounted for 65% in 1995 and 80% in 2005, the female's rate reached 55% and 70% in the same period. In the UK, from 1995 to 2005, the female employment rate jumped from 50% to over 60%, while the male employment rate

recorded an increase
of 15% from 55% to almost 70%. Lastly, in America, the female employment rate saw a leap from 42% to 61% and the male employment rate slightly increased from 59% to 71% in the given period.

(267 words)

📚 Vocabulary

employment rate
/ɪmˈplɔɪmənt reɪts/
(noun). tỷ lệ việc làm
vocab
to experience an upward trend
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). tăng lên
vocab
disparity
/dɪsˈpærɪti/
(noun). khác biệt, chênh lệch
vocab
to remain unchanged
/tuː rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab
to account for
/tuː əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
to constitute
/tuː ˈkɒnstɪtjuːt/
(verb). cấu thành
vocab
to leap
/tuː liːp/
(verb). nhảy vọt
vocab
to record an increase
/tuː ˈrɛkɔːd ən ˈɪnkriːs/
(verb). gia tăng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Ở Anh, từ năm 1995 đến 2005, tỷ lệ việc làm của nam giới đã tăng 15% từ 55% lên gần 70%.

=> In the UK, from 1995 to 2005, the male employment rate

of 15% from 55% to almost 70%.

 

2 Giá bán lẻ các mặt hàng lương thực không đổi.

=> Retail prices of staple foods

.

 

3 Tỷ lệ việc làm ở Úc có xu hướng tăng lên.

=> The rate of employment in Australia experienced an

.

4 Tỷ lệ việc làm ở Hoa Kỳ đã tăng lên 60 phần trăm vào tháng Ba.

=> The

in the United States increased to 60 percent in March.

💡 Gợi ý

upward trend

remain unchanged

recorded an increase

employment rate

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào ô trống

01.

Khác biệt, chênh lệch

02.

Chiếm

03.

Cấu thành

04.

Nhảy vọt

Làm thêm IELTS Writing Sample task 2 ngày 02/12/2021 và học từ vựng hay!

Ôn tập đề thi tháng 12/2021: IELTS Writing Task 1 ngày 18/12/2021

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The graph below shows information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background