What are the problems young adults living in fast-growing metropolises are having? Solutions

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 Sample ngày 02/12/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): What are the problems that young people living in those cities are facing? Suggest some solutions. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL đưa ra những vấn đề mà người trẻ gặp phải khi sống ở thành phố lớn.

 • Body 2: DOL đưa ra những giải pháp cho các vấn đề kể trên.

Kết bài: Cuối cùng, DOL kết luận lại những vấn đề cũng như những giải pháp vừa nêu.

Insert Statement here...
While this has caused several problems to young people, namely a lack of housing and high cost of living, I believe that there are a number of feasible solutions to these issues.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
A housing crisis
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The number of dwellers rise exponentially => housing is bound to run out => many people have to resort to areas with lower living standards
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Hong Kong
Idea 2
The high cost of living
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The cost of living in cosmopolitan cities tend to be more costly as compared to rural areas.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: in America, the living cost in Atlanta is only a half of that in New York.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
The government should relocate businesses to the city outskirts and other provinces.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More land area can be liberated for housing purposes
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Job opportunities are spread evenly => a city would not have to face a surge of migrants
Idea 2
A price stabilization policy should be implemented.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A fixed price bracket of the law guarantees that city dwellers will always have access to food, water and electricity, and gasoline at a reasonable price.

📝 Bài mẫu

Nowadays, people have the tendency to migrate to

cosmopolitan
cities. While this has caused several problems to young people, namely a lack of housing and high cost of living, I believe that there are a number of feasible solutions to these issues.

To begin with, the rapid population growth in major cities has led to two serious problems for youngsters. First, the young populace has to face

a housing crisis
. The speed at which people migrate is faster than the speed at which cities can build infrastructure. Therefore, once the number of
dwellers
rise exponentially, housing is bound to run out, causing many
to resort
to areas with lower
living standards
. Take Hong Kong for example, due to a lack of land, house prices in Hong Kong can reach almost 2,000 US dollars per square foot. This has driven many people to move into flats which can fit only a bed. Another issue is that the cost of living in these cosmopolitan cities tend to be more costly as compared to rural areas. For example, in America, the living cost in Atlanta is only a half of that in New York.

Problematic as it is, I believe that there are two possible solutions to the above mentioned issues. First of all, the government should

relocate
businesses to
the city outskirts
and other provinces. By doing this, more land area can be
liberated
for housing purposes. Moreover, as job opportunities are spread evenly throughout the country, a city would not have to face
a surge of migrants
. Secondly,
a price stabilization policy
should be implemented for basic necessities. This is to ensure that private businesses have to operate according to the fixed price bracket of the law, thus guaranteeing that city dwellers will always have access to food, water and electricity, and gasoline at a reasonable price.

To sum up, the trend of migration to major cities has two

setbacks
for young people, which are the lack of housing and high living cost. Nevertheless, relocation of businesses and price stabilization for basic necessities can help tackle these problems.

(347 words)

📚 Vocabulary

Học thêm các từ vựng hay từ bài mẫu IELTS Writing Task 2 ở trên nhé.

cosmopolitan
/ˌkɒzməʊˈpɒlɪtən/
(adj). gồm người từ nhiều nước, gồm người tứ xứ
a housing crisis
/ə ˈhaʊzɪŋ ˈkraɪsɪs/
(noun). một cuộc khủng hoảng nhà ở
dweller
/ˈdwɛlə/
(noun). dân cư
to resort
/tuː rɪˈzɔːt/
(verb). thường lui tới, ở
living standards
/ˈlɪvɪŋ ˈstændədz/
(noun). tiêu chuẩn sống
to relocate
/tuː ˌriːləʊˈkeɪt/
(verb). di dời
the city outskirts
/ðə ˈsɪti ˈaʊtskɜːts/
(noun). ngoại ô thành phố
to be liberated
/tuː biː ˈlɪbəreɪtɪd/
(adj). được giải phóng
a surge of migrants
/ə sɜːʤ ɒv ˈmaɪgrənts/
(noun). một lượng lớn người di cư
a price stabilization policy
/ə praɪs ˌsteɪbɪlaɪˈzeɪʃən ˈpɒlɪsi/
(noun). chính sách bình ổn giá
setback
/ˈsɛtbæk/
(noun). trở ngại, khó khăn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

1 Ngày nay, mọi người có xu hướng di cư đến các thành phố lớn.

=> Nowadays, people have the tendency to

to cosmopolitan cities.

 

2 Tốc độ di cư của người dân nhanh hơn tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng ở các thành phố.

=> The speed at which people migrate is faster than the speed at which cities can build

.

 

3 Cần thực hiện chính sách bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

=>

should be implemented for basic necessities.

 

4 Chi phí sinh hoạt ở các thành phố quốc tế này có xu hướng đắt hơn so với các vùng nông thôn.

=> The cost of living in these cosmopolitan cities tend to be more

as compared to rural areas.

 

5 Chính phủ nên di dời các doanh nghiệp ra ngoại ô thành phố và các tỉnh khác.

=> The government should

businesses to the city outskirts and other provinces.

💡 Gợi ý

infrastructure

costly

migrate

a price stabilization policy

relocate

Học từ vựng đề task 1 cùng ngày Bài mẫu Writing Sample task 2 ngày 02/12/2021.

Exercise 2

QUIZ 1/5

What is the synonym of outskirts?

 

The government should relocate businesses to the city outskirts and other provinces.

suburbs

0% chọn

center

0% chọn

surroundings

0% chọn

Once the number of dwellers rise exponentially, housing is bound to run out, causing many to resort to areas with lower ________________ .

By doing this, more land area can be ________ for housing purposes.

Chính sách bình ổn giá

=> a ________________ policy

What is the synonym of dwellers?

 

Once the number of dwellers rise exponentially, housing is bound to run out, causing many to resort to areas with lower living standards.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Major cities in the world are growing fast, as well as their problems. What are the problems that young people living in those cities are facing? Suggest some solutions vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background