The graph below shows the population of particular country by age group

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/11/2018 dạng Line graph: The graph below shows the population of particular country by age group starting in 1960 and including a forecast to 2040. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The graph below shows the population of particular country by age group - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả xu hướng ở nửa đầu của chu kì

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả hướng ở nửa cuối chu kì

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The 65+ age group has expanded its share of the total population
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The share of the younger age groups has been declining, and is predicted to continue falling
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body Paragraph 1:
Topic Sentence
First half of the period
Idea 1
15-64 age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Account for around 55 percent of the total population
Idea 2
0-14 age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stood at 30 percent --> Declined over time and was exceeded by the 65+ age group by the mid 1990s
Idea 3
65+ age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To be the smallest demographic --> Increased steadily
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Towards the end of the period
Idea 1
15-64 age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Increased slightly in 1970 and 1990 to reach a peak of around 60 percent --> falling uniformly
Idea 2
Prediction towards 2040
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The shares of the 15-64 age group and the 65+ one will be approximately equal

📝 Bài mẫu

The graph gives information on

the demographics
of a particular country by
age categories
starting in 1960 and projected to 2040. As a general trend, the 65+ age group has
expanded its share of the total population
, while the share of the younger age groups has been declining, and is
predicted to continue falling
.

In the 1960s, the largest age group was the one between 15-64,

accounting for around 55 percent
of the total population. This was followed by the 0-14 age group, at 30 percent, and those over 65 were part of the smallest demographic. However, the youngest age group’s share
declined steadily over time
, while that of the oldest increased - the proportion of the 65 and above age group had exceeded the proportion of 0-14 year olds by the mid 1990s.

Meanwhile, the portion of the 15-64 age group increased slightly in 1970 and 1990 to

reach a peak of around 60 percent
, before falling uniformly as well. By 2040, it is predicted that this age group and the 65+ one will be
approximately
equal.

(177 words)

📚 Vocabulary

The demographics
/ðə ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Các nhóm người (chia theo độ tuổi, giới tính,..)
vocab
Age categories
/eɪʤ ˈkætɪgəriz/
(noun). Nhóm tuổi
vocab
Expand its share of the total population
/ɪksˈpænd ɪts ʃeər ɒv ðə ˈtəʊtl ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(verb). Chiếm phàn chia lớn hơn trên tổng dân số
vocab
To be predicted to continue falling
/tuː biː prɪˈdɪktɪd tuː kənˈtɪnju(ː) ˈfɔːlɪŋ/
(verb). Được dự đoán là sẽ tiếp tục giảm
vocab
Accounting for around 55 percent
/əˈkaʊntɪŋ fɔr əˈraʊnd 55 pərˈsɛnt/
(verb). Chiếm khoảng 55 phần trăm
Decline steadily over time
/dɪˈklaɪn ˈstɛdɪli ˈəʊvə taɪm/
(verb). Suy giảm dần theo thời gian
vocab
Exceed the proportion of something
/ɪkˈsiːd ðə prəˈpɔːʃən ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Vượt quá tỷ lệ của một cái gì đó
vocab
Reach a peak of around 60 percent
/riːʧ ə piːk ɒv əˈraʊnd 60 pəˈsɛnt/
(verb). Chạm tới mốc cao nhất ở khoảng 60%
vocab
Fall uniformly
/fɔːl ˈjuːnɪfɔːmli/
(adv). Giảm đồng đều
vocab
Approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). Khoảng/ xấp xỉ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

If the figures for A and B both decrease, we can say that they fall

01.
.

 

Last year's sales got to the highest level in July then decreased slowly and consistently towards the end of the year.

=> Last year's sales reached

02.
in July then fell
03.
towards the end of the year.

 

We have spent more than the money we have.

=> Our expenses have

04.
our budget.

 

He has $29,860.

=> He has

05.
$29,900.

Exercise 2:

1 Phần lớn người Anh có thể kiếm tiền đủ sống.

=> The majority of

can make ends meet.

 

2 Phần lớn người Nhật rơi vào độ tuổi 15-64.

=> Most Japanese

.

 

3 Số liệu được dự đoán là sẽ còn tiếp tục giảm.

=> The figure

.

 

4 Tỷ lệ của nhóm tuổi 65+ đã vượt quá tỷ lệ của nhóm tuổi 0-14 vào giữa những năm 1990.

=> The proportion of the 65 and above age group

by the mid 1990s.

💡 Gợi ý

fall into the 15-64 age category

had exceeded the proportion of the 0- to 4-year-olds

is predicted to continue falling

UK demographics

Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 10/11/2018 hay nhất.

Đừng quên tham khảo thêm những bài viết Writing IELTS Task 1 mẫu khác của DOL nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The graph below shows the population of particular country by age group starting in 1960 and including a forecast to 2040." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background