Pie charts about world forest in five different regions

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/11/2018 dạng Pie chart: The charts give information about world forest in five different regions. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Pie charts about world forest in five different regions - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Vì có 2 biểu đồ nên DOL sẽ dành mỗi đoạn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đi vào chi tiết hơn - so sánh cụ thể xu hướng, những thay đổi giữa các hạng mục đó.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
While Africa had the largest share, Europe had the smallest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
North America also had the highest percentage of timber
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Percentage of world forest
Idea 1
Continents accounting for larger shares
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North America and Africa, at 25% and 27% respectively
Idea 2
Continents accounting for smaller shares
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Europe account for 18%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia and South America make up 14% and 16%, respectively
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Percentage of timber
Idea 1
North America and Europe
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North America, at 30%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Combined with Europe, the two continents account for half of the world’s wood
Idea 2
South America, Europe and Asia
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At 23%, 9% and 18%, respectively

📝 Bài mẫu

The graph showcases

the proportion of the world’s forest
in five continents, as well as the percentage of wood in each area. Generally, it can be seen that while Africa had
the largest share of the world’s forest
,
the opposite was the case for Europe
. Furthermore, North America also had the highest percentage of
timber
out of any continent.

The first graph shows that over half of the world’s forests are in North America and Africa, at 25% and 27%

respectively
. Coming in third were countries in Europe that
account for 18%
of the world’s forests. On the other hand, only 14% of total forests are in Asia and 16% are in South America.

In terms of timber, a little under a third of the world’s total is in North America, at 30%. Combined with Europe, the two continents account for half of the world’s wood. The other half is spread among South America, Europe and Asia, at 23%, 9% and 18% respectively.

(163 words)

📚 Vocabulary

The proportion of the world’s forest
/ðə prəˈpɔːʃən ɒv ðə wɜːldz ˈfɒrɪst/
(noun). Tỷ lệ của diện tích rừng trên thế giới
vocab
The largest share of the world’s forest
/ðə ˈlɑːʤɪst ʃeər ɒv ðə wɜːldz ˈfɒrɪst/
(noun). Phần chiếm tỷ trọng lớn nhất của rừng trên thế giới
vocab
The opposite was the case for Europe
/ði ˈɒpəzɪt wɒz ðə keɪs fɔː ˈjʊərəp/
(noun). Ngược lại là trường hợp của châu Âu
Timber
/ˈtɪmbə/
(noun). Gỗ
vocab
Respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
Account for 18%
/əˈkaʊnt fɔː 18%/
(verb). Chiếm 18%
vocab
In terms of something
/ɪn tɜːmz ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Về một cái gì đó
Combined with something
/kəmˈbaɪnd wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Kết hợp với một cái gì đó

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Writing IELTS nhé!

1 Bắc Mỹ chiếm phần lớn nhất về phần trăm gỗ.

=> North America holds the greatest share

.

 

2 Số lượng học sinh nam chiếm 60% tổng số học sinh.

=> The number of male students

60% of the total number of students.

 

3 Phần chiếm tỷ trọng lớn nhất của diện tích rừng trên thế giới thuộc về Châu Phi.

=>

of the world's forest belongs to Africa.

 

4 Biểu đồ cho thấy tỷ lệ của diện tích rừng trên thế giới ở năm lục địa.

=> The graph showcases

in five continents.

 

5 Trong khi Châu phi có phần chia lớn nhất về diện tích rừng trên thế giới, Châu Âu rơi vào trường hợp ngược lại.

=> While Africa had the largest share of the world’s forest,

.

 

6 John và Cherry lần lượt là 8 tuổi và 5 tuổi.

=> John and Cherry are eight and five,

.

 

7 Kết hợp với châu Âu, 2 lục địa chiếm một nửa lượng rừng trên thế giới.

=>

, the two continents account for half of the world’s wood.

 

8 Ngành sản xuất gỗ đã phát triển mạnh vào năm ngoái

=>

flourished in the previous year.

💡 Gợi ý

the proportion of the world’s forest

account for

in terms of the percentage of timber

Combined with Europe

The largest share

respectively

the opposite was the case for Europe

Timber production

Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 03/11/2018 hay nhất.

Xem thêm các bài mẫu Writing Task 1 khác trên DOL nữa nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The charts give information about world forest in five different regions" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background