Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2022 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2022: The plan below shows the village of Pebbleton 20 years ago and now.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả bản đồ 20 năm trước

 • Body 2: Mô tả bản đồ ở hiện tại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overall: The most noticeable change
Idea 1
The addition of houses and other facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Replacement of old fort with a children’s playground
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The western side
Idea 1
The lighthouse has not changed its initial position >< the old fort was substituted with a children’s playground and the flats replaced film studio
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A footbridge has been built
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
A footpath at the end of the footbridge and a tennis court was added
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The north & east of the map
Idea 1
The number of houses increased & the city had a new community center
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Almost every feature remained unchanged
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The map illustrates changes made in Pebbleton over the period of 20 years.

Overall, it can be seen that

the most noticeable change
was the
addition
of houses and other facilities such as footbridge, tennis court, community center as well as the
replacement
of old fort with a children’s playground.

Specifically
, on the western side of the city, while the lighthouse has not changed its initial position for 20 years, the substitution of the old fort with a children’s playground and the film studio with flats has been recorded. At present, a
footbridge
has been built to connect the coast road to the old fort road, which greatly assisted students of the school in the south to cross the river. There was a footpath at the end of the footbridge and a tennis court was added in the middle of the footpath and the lighthouse land.

Towards the north of the map, the number of houses increased and the city had a new community center located near

the residential area
.
Regarding the eastern side
, almost every feature such as the old fort road, the playing field and the roadbridge
remained unchanged
.

(191 words)

📚 Vocabulary

the most noticeable change
/ðə məʊst ˈnəʊtɪsəbl ʧeɪnʤ/
(noun). sự thay đổi đáng chú ý nhất
vocab
addition
/əˈdɪʃ(ə)n/
(noun). sự thêm vào
vocab
replacement
/rɪˈpleɪsmənt/
(noun). sự thay thế
vocab
specifically
/spəˈsɪfɪk(ə)li/
(adv). cụ thể là
vocab
footbridge
/ˈfʊtbrɪʤ/
(noun). cầu đi bộ
vocab
the residential area
/ðə ˌrɛzɪˈdɛnʃəl ˈeərɪə/
(noun). khu dân cư
vocab
regarding the eastern side
/rɪˈgɑːdɪŋ ði ˈiːstən saɪd/
(phrase). về phía đông
vocab
to remain unchanged
/tuː rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Có lẽ thay đổi đáng chú ý nhất trong nội thất là sự tái cấu trúc của các thang cuốn.

=> Perhaps the most

change in the interior is the reconfiguration of the escalators.

 

2 Đi từ khu dân cư đến thị trấn và trở lại thì khoảng bao xa?

=> How far is it from the

to town and back?

 

3 Giá bán lẻ các mặt hàng lương thực không đổi.

=> Retail prices of staple foods

.

 

4 Về phía đông, hầu như mọi đặc điểm như đường pháo đài cũ, sân chơi, cầu đường không thay đổi.

=> Regarding

, almost every feature such as the old fort road, the playing field and the roadbridge remained unchanged.

💡 Gợi ý

the eastern side

noticeable

remain unchanged

residential area

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Sự thêm vào

02.

Sự thay thế

03.

Cụ thể là

04.

Cầu đi bộ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The plan below shows the village of Pebbleton 20 years ago and now. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23