Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2022

Chủ đề chính phủ (government) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày những lý do nên gỡ bỏ hạn chế khi giao thương giữa các quốc gia

 • Body 2: DOL sẽ trình bày những lý do không nên gỡ bỏ hạn chế khi giao thương giữa các quốc gia

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Although I acknowledge the benefits of this suggestion, I still believe that its drawbacks including the possibility of smuggling and detrimental impacts on local culture worth more concern.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages of unrestrained transnational commerce
Idea 1
Opportunities to promote domestic and international economy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Commercial freedom stimulates importing and exporting activities => connect with international business partners => generating more profit
Idea 2
Access to a variety of products
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • All citizens in the world have chances to experience exotic items => expand one's knowledge and widen their horizons
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages of unrestrained transnational commerce
Idea 1
Smuggling
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • No policy => the proliferation of illegal trading
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the trade of marijuana
Idea 2
Cultural erosion
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • a strong preference for foreign products => people’s understanding of their national values become eroded => assimilation

📝 Bài mẫu

It is suggested that

unrestrictedly cross-border trading of products
among countries in the world should be encouraged. Although I acknowledge the benefits of this suggestion, I still believe that its drawbacks including the possibility of
smuggling
and
detrimental impacts on local culture
worth more concern.

Those who advocate unrestrained

transnational commerce
may point to opportunities
to promote domestic and international economy
as well as access to a variety of products. Chief among these is that
commercial freedom
stimulates importing and exporting activities
which provide enterprises with more opportunities to connect with a myriad of international business partners, thereby expanding their trading environment. Such a practice is of paramount importance in
generating more profit
, which subsequently boosts the growth of the economy domestically and internationally. Another point worth mentioning is that exchanging goods under no
governmental restrictions
offers full accessibility to a diversity of products. Therefore, all citizens in the world have chances to experience exotic items originating from other far-flung regions, which consequently expand one's knowledge and widen their horizons.

Despite the aforementioned benefits, I still argue that the disadvantages of cross-border commerce namely the probability of smuggling and adverse effects on national culture should be taken into consideration. With regard to the former,

the proliferation of illegal trading
would be negatively encouraged when no policy is established by the government. For instance, under no national restrictions, there will be an upsurge in the amount of marijuana imported from Portugal, where it is
decriminalized
, to our country due to an exceeding demand and substantial profits. From the cultural viewpoint, a strong preference for foreign products, such as food or clothes, may
exert disadvantageous impacts
on local culture. Gradually, people’s understanding of their national cuisines, as well as traditional costumes, become eroded, which leads to the unexpected consequence of
assimilation

In conclusion, despite acknowledging the benefits of selling goods transnationally, I hold the belief that freedom in cross-border trade would be more unfavorable in terms of trafficking and cultural erosion. 

(333 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi các từ vựng được sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2 ở bảng dưới đây.

unrestrictedly cross-border trading of products
/ˌʌnrɪsˈtrɪktɪdli krɒs-ˈbɔːdə ˈtreɪdɪŋ ɒv ˈprɒdʌkts/
(noun). buôn bán sản phẩm xuyên biên giới không hạn chế
vocab
to smuggle
/tuː ˈsmʌgl/
(verb). buôn lậu
vocab
detrimental impacts on local culture
/ˌdɛtrɪˈmɛntl ˈɪmpækts ɒn ˈləʊkəl ˈkʌlʧə/
(noun). tác động bất lợi đến văn hóa địa phương
vocab
transnational commerce
/trænzˈnæʃənəl ˈkɒmə(ː)s/
(noun). thương mại xuyên quốc gia
vocab
to promote domestic and international economy
/tuː prəˈməʊt dəʊˈmɛstɪk ænd ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl i(ː)ˈkɒnəmi/
(verb). thúc đẩy nền kinh tế trong nước và quốc tế
vocab
commercial freedom
/kəˈmɜːʃəl ˈfriːdəm/
(noun). tự do thương mại
vocab
to stimulate importing and exporting activities
/tuː ˈstɪmjʊleɪt ɪmˈpɔːtɪŋ ænd ɛksˈpɔːtɪŋ ækˈtɪvɪtiz/
(verb). kích thích hoạt động xuất nhập khẩu
vocab
to generate more profit
/tuː ˈʤɛnəreɪt mɔː ˈprɒfɪt/
(verb). tạo ra nhiều lợi nhuận hơn
vocab
governmental restrictions
/ˌgʌvənˈmɛntl rɪsˈtrɪkʃənz/
(noun). hạn chế do chính phủ ban hành
vocab
the proliferation of illegal trading
/ðə prəʊˌlɪfəˈreɪʃən ɒv ɪˈliːgəl ˈtreɪdɪŋ/
(noun). sự gia tăng của hoạt động buôn bán bất hợp pháp
vocab
to be decriminalized
/tuː biː ˌdiːˈkrɪm.ə.nəl.aɪz/
(adj). được hợp pháp hoá
vocab
to exert disadvantageous impacts
/tuː ɪgˈzɜːt ˌdɪsædvɑːnˈteɪʤəs ˈɪmpækts/
(verb). gây ra những tác động bất lợi
vocab
assimilation
/əˌsɪmɪˈleɪʃ(ə)n/
(noun). đồng hóa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise

1 Có ý kiến ​​cho rằng cần khuyến khích việc buôn bán sản phẩm xuyên biên giới không hạn chế giữa các quốc gia trên thế giới.

=> It is suggested that unrestrictedly

of products among countries in the world should be encouraged.

 

2 Cô bị bắt quả tang buôn lậu 26 kg heroin vào đất nước này.

=> She was caught trying to

26 kilos of heroin into the country.

 

3 Những tác động có hại đến văn hóa địa phương có thể được coi là một trong những bất lợi của thương mại xuyên biên giới.

=> Detrimental impacts on local culture can be regarded as one of the disadvantages of

.

 

4 Tự do thương mại kích thích hoạt động xuất nhập khẩu.

=>

stimulates importing and exporting activities.

💡 Gợi ý

smuggle

cross-border trading

cross-border trade

commercial freedom

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Tạo ra nhiều lợi nhuận hơn

02.

Hạn chế do chính phủ ban hành

03.

Được hợp pháp hoá

04.

Đồng hóa

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Any country should be able to sell goods to other countries without the restrictions of the government. Do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley22

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!