Percentage of the total world population - Đề ngày 07/12/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/12/2019 dạng Bar chart: The bar chart shows the percentage of the total world population in 4 countries in 1950 and 2003, and projections for 2050. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The bar chart shows the percentage of the total world population - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích số liệu của các quốc gia này ở 2 mốc thời gian đầu (1950-2002)

  • Body 2: Sau đó, DOL sẽ phân tích số liệu dự kiến tới năm 2050

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
China was the most populous country in the world
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
India was the only country which has enjoyed upswings and is anticipated to overtake China by 2030.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1950 - 2002
Idea 1
1950
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China accounted for 1/5 of the population --> Far exceeded the figures for India (15%), USA (7%) and Japan (4%)
Idea 2
2002
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Except for India, who witnessed a 2% increase, the proportions of total world population of these countries declined sharply
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2050
Idea 1
To be expected to increase
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • India
Idea 2
To be expected to remain unchanged
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US's population
Idea 3
To be expected to fall
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China and Japan

📝 Bài mẫu

The bar chart indicates

the rise and fall
in
the rate of total world population
in four countries from 1950 to 2002 with
projections towards 2050
.

Overall, what stands out from the graph is that China was the most

populous country
in the world but this first rank is anticipated to be taken by India in 2030. Interestingly, India was the only nation which has enjoyed upswings in its share of total population.

In 1950, more than one-fifth of the total world population was living in China, far

exceeding the figures for India
(15%), USA (7%) and Japan (4%). In 2002, with the exception of India, these percentages thereafter
experienced precipitous declines
,
amounting to exactly 20%
in China, 5% in the USA and approximately 3% in Japan. Meanwhile, at this point, India
represented 17% of the world population
undergoing a 2% increase.

In 2050, it is estimated that India will be

the most populated area
among four surveyed countries,
holding almost one-fifth of total population
. Whilst the rate of the USA’s population is expected to remain relatively the same at 5% in 2030, there will be an expected downward trajectory in the figures for China and Japan, finishing at 15% and a negligible 1% in turn.

(208 words)

📚 Vocabulary

List vocab trong bài Writing IELTS Sample vừa rồi.

The rise and fall
/ðə raɪz ænd fɔːl/
(noun). Sự tăng và giảm
The rate of total world population
/ðə reɪt ɒv ˈtəʊtl wɜːld ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(noun). Tỷ lệ dân số toàn cầu
vocab
Projections towards 2050
/prəˈʤɛkʃənz təˈwɔːdz 2050/
(noun). Dự đoán tới năm 2050
vocab
Stand out from something
/stænd aʊt frɒm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nổi bật so với một cái gì đó
vocab
Populous country
/ˈpɒpjʊləs ˈkʌntri/
(noun). Đất nước đông dân
vocab
Anticipate
/ænˈtɪsɪpeɪt/
(verb). Dự kiến/dự đoán
Enjoy upswings in something
/ɪnˈʤɔɪ ˈʌpswɪŋz ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tăng lên về mặt gì đó
vocab
Exceed the figures for India
/ɪkˈsiːd ðə ˈfɪgəz fɔːr ˈɪndɪə/
(verb). Vượt qua số liệu của Ấn Độ
vocab
Experience precipitous declines
/ɪksˈpɪərɪəns prɪˈsɪpɪtəs dɪˈklaɪnz/
(verb). Trải qua những đợt giảm mạnh
vocab
Amount to exactly 20%
/əˈmaʊnt tuː ɪgˈzæktli 20%/
(verb). Lên đến chính xác là 20%
Represent 17% of the world population
/ˌrɛprɪˈzɛnt 17% ɒv ðə wɜːld ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(verb). Chiếm 17% dân số thế giới
vocab
The most populated area
/ðə məʊst ˈpɒpjʊleɪtɪd ˈeərɪə/
(noun). Khu vực đông dân nhất
vocab
Hold almost one-fifth of total population
/həʊld ˈɔːlməʊst wʌn-fɪfθ ɒv ˈtəʊtl ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(verb). Chiếm gần 1/5 tổng dân số
vocab
Expect a downward trajectory
/ɪksˈpɛkt ə ˈdaʊnwəd ˈtræʤɪktəri/
(verb). Dự kiến sẽ giảm xuống

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Dự kiến sẽ giảm xuống

=> Expect a downward

01.

 

Trải qua những đợt giảm mạnh

=> Experience

02.
declines

 

Lên đến chính xác là 20%

=>

03.
exactly 20%

 

Đất nước đông dân

=>

04.
country

 

Khu vực đông dân nhất

=> The most

05.
area

 

Chiếm 17% dân số thế giới

=>

06.
17% of the world population

 

Dự đoán tới năm 2030

=>

07.
towards 2030

Exercise 2:

QUIZ 1/4

'Hold almost one-fifth of total population'

Which is the synonym for the word 'hold' in this case?

grab

0% chọn

keep

0% chọn

form

0% chọn

Which is the synonym for 'exceed'?

Which is the synonym for 'anticipate'?

She stood _____ the crowd wearing the most vivid dress.

Đề thi hay Writing tháng 12/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The bar chart shows the percentage of the total world population in 4 countries in 1950 and 2003, and projections for 2050" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background