Map of a city in 1950 and now - Đề thi ngày 14/12/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/12/2019 dạng Map: The maps show changes in a city in 1950 and now. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Map of a city in 1950 and now - IELTS Writing Task 1 Sample

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL đưa ra cái nhìn chung về những thay đổi đối với thành phố

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả khu vực này ở quá khứ

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả khu vực này ở hiện tại để chỉ ra những điểm khác biệt so với ngày xưa

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There has been a dramatic expansion of both the business and residential area
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Much of the river had been turned into a lake
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 1950
Idea 1
Appearance of the city in the past
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There was scarcely any infrastructure in the city
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A river ran through its centre
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There was only one road connecting the government building
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The residential area was also comparatively smaller
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There were also only four roads, with the single intersection located in the middle of the business district
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There was also a small airport situated east of the city
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
At present
Idea 1
Changes undergone
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A large lake had been created in the middle section of the river --> an additional bridge having been built to cross it
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Business and residential district have also been expanded
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There is now a dam in the east end of the lake
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There is also an additional government building
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The airport has greatly expanded
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There are now two extra roads

📝 Bài mẫu

The maps give information on the differences that have happened in a city between 1950 and the present day.

Overall, there has been

a dramatic expansion
of both the
business and residential area
, while much of the river had been turned into a lake.

In the 1950, there was scarcely any

infrastructure
in the city compared to today. A river ran through its centre, and there was only one road connecting the government building, which was
situated south of the river
, and the business district on the north side. The residential area was also
comparatively smaller
, and only
wrapped halfway around the business district
. This makes sense given the population was only 20,000, one tenth of what it is now. There were also only four roads, with the single
intersection
located in the middle of the business district. Lastly, there was also a small airport situated east of the city.

Since then, the city has

undergone some major changes
. Firstly, a large lake had been created in the middle section of the river, with
an additional bridge
having been built to cross it. Both the business and residential district have also been expanded, with the business district now being on both sides of the lake, and the residential area completely surrounding it. There is now a
dam
in the east end of the lake, separating it from the river, and there is also an additional government building in the south of the city. Furthermore, the airport has greatly expanded, and there are now two extra roads.

(256 words)

📚 Vocabulary

Học thêm phần từ vựng được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing vừa rồi nhé.

A dramatic expansion
/ə drəˈmætɪk ɪksˈpænʃən/
(noun). Một sự mở rộng đáng kể
vocab
Business and residential area
/ˈbɪznɪs ænd ˌrɛzɪˈdɛnʃəl ˈeərɪə/
(noun). Khu vực kinh doanh và khu dân cư
vocab
To be turned into something
/tuː biː tɜːnd ˈɪntuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được biến thành một cái gì đó
Infrastructure
/ˈɪnfrəˌstrʌkʧə/
(noun). Cơ sở hạ tầng
vocab
To be situated south of the river
/tuː biː ˈsɪtjʊeɪtɪd saʊθ ɒv ðə ˈrɪvə/
(verb). Nằm ở phía nam của dòng sông
vocab
To be comparatively smaller
/tuː biː kəmˈpærətɪvli ˈsmɔːlə/
(adj). Tương đối nhỏ hơn
vocab
Wrap halfway around the business district
/ræp ˌhɑːfˈweɪ əˈraʊnd ðə ˈbɪznɪs ˈdɪstrɪkt/
(verb). Bao quanh một nửa khu vực kinh doanh
To be one tenth of what it is now
/tuː biː wʌn tɛnθ ɒv wɒt ɪt ɪz naʊ/
(adj). Là một phần mười của nó bây giờ
Intersection
/ˌɪntə(ː)ˈsɛkʃən/
(noun). Ngã tư
vocab
Undergo some major changes
/ˌʌndəˈgəʊ sʌm ˈmeɪʤə ˈʧeɪnʤɪz/
(verb). Trải qua một số thay đổi lớn
vocab
An additional bridge
/ən əˈdɪʃənl brɪʤ/
(noun). Một cây cầu mới (được thêm vào)
vocab
Dam
/dæm/
(noun). Con đập
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Một sự mở rộng đáng kể

=> A dramatic

01.

 

Khu dân cư

=>

02.
area

 

Cơ sở hạ tầng

=>

03.

 

Ngã tư

=>

04.

 

Một cây cầu mới (được thêm vào)

=> An

05.
bridge

 

Con đập

=>

06.

Exercise 2:

1 Ngôi trường bỏ hoang đã được làm lại thành một khu mua sắm mới.

=> The vacant school

a new shopping mall.

 

2 Bãi gửi xe nằm ở phía bắc tòa nhà.

=> The car park

.

 

3 Dòng laptop mới phát hành thì tương đối nhỏ hơn những dòng máy trước.

=> The newly launched laptop

than its predecessors.

 

4 Khu dân cư cũng tương đối nhỏ hơn và chỉ bao quanh một nửa khụ vực kinh doanh thôi.

=> The residential area was also comparatively smaller, and only

.

 

5 Khu vực đã trải qua một vài thay đổi chính.

=> The area has

.

💡 Gợi ý

is situated north of the building

undergone some major changes

wrapped halfway around the business district

has been turned into

is comparatively smaller

Từ vựng hay từ bài mẫu do DOL biên soạn IELTS Writing Task 1 ngày 07/12/2019

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The maps show changes in a city in 1950 and now." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background