Performance of a train company in October and November in 2008

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/12/2018 dạng Line graph: The graph below gives information on the performance of a train company in October and November in 2008. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Performance of a train company in October and November in 2008 - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm,

 • Overview: DOL sẽ miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều thời điểm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu. Do có hai biểu đồ rõ ràng nên mỗi đoạn thân bài DOL sẽ phân tích 1 biểu đồ.

  • Body 1: Biểu đồ đầu tiên

  • Body 2: Biểu đồ thứ hai

Insert Statement here...
Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Both the numbers of trains running late or cancelled experienced fluctuations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
They both increased between the first and second weeks of October and November
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Trains running late
Idea 1
In October
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • During the first week, one fifth of trains were behind schedule --> Rose to 30% by the second week
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Over the next fortnight, train services were more punctual --> Only 5% of trains were late
Idea 2
In November
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The number of late trains were again rising, hitting a peak of 55% --> Dropped back down to 40% by the end of the period.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Trains being cancelled
Idea 1
In October
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reached the highest percentage in the second week, at 7% --> Fell greatly to 1% in the following week --> Increased to 3% --> Declined again to only 1%
Idea 2
In November
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The rate of trained aborted was higher, at 5% --> Dropped to 4% by the following week

📝 Bài mẫu

The infographics shed light on the percentages of trains cancelled or running late between October and November 2008.

Generally, it can be seen that both the numbers of trains running late or cancelled

experienced fluctuations from year to year
. Further, they both increased between the first and second weeks of October and November.

During the first week of October, one fifth of trains were

behind schedule
, which rose to 30% by the second week.
Over the next fortnight
, train services were
more punctual
, as by week 4 of October, only 5% were
overdue
. However, starting in November, the number of late trains were again rising,
reaching a peak of 55%
by the second week, before
dropping back down to 40%
by the end of the recorded period.

With regards to train cancelled, the highest percentage of this happening occurred within the second week of October, when 7% of all trains were

terminated
. This would fall greatly over the next week, down to only 1 percent. The last week of October witnessed a spike in trains cancelled at 3% of services, before declining again to 1%. In the second week of November, trains were again
aborted
at a more frequent rate, at 5%, before
plunging to 4%
by the following week.

(210 words)

📚 Vocabulary

Shed light on something
/ʃɛd laɪt ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Cho thấy điều gì đó
vocab
Experience fluctuations from year to year
/ɪksˈpɪərɪəns ˌflʌktjʊˈeɪʃənz frɒm jɪə tuː jɪə/
(verb). Trải qua biến động từ năm này sang năm khác
vocab
To be behind schedule
/tuː biː bɪˈhaɪnd ˈʃɛdjuːl/
(adj). Đến trễ
vocab
Over the next fortnight
/ˈəʊvə ðə nɛkst ˈfɔːtnaɪt/
(adv). Trong hai tuần tới
Be more punctual
/biː mɔː ˈpʌŋktjʊəl/
(adj). Đúng giờ hơn
vocab
To be overdue
/tuː biː ˌəʊvəˈdjuː/
(adj). Bị trễ, quá hạn
vocab
Reach a peak of 55%
/riːʧ ə piːk ɒv 55%/
(verb). Đạt mốc cao nhất ở 55%
vocab
Drop back down to 40%
/drɒp bæk daʊn tuː 40%/
(verb). Giảm trở lại 40% (sau khi tăng lên)
vocab
To be terminated
/tuː biː ˈtɜːmɪneɪtɪd/
(verb). Bị hủy
Witness a spike in something
/ˈwɪtnɪs ə spaɪk ɪn treɪnz ˈkænsəld/
(verb). Có sự gia tăng mạnh ở khía cạnh nào đó
vocab
To be aborted
/tuː biː əˈbɔːtɪd/
(verb). Bị hủy
Plunge to 4%
/plʌnʤ tuː 4%/
(verb). Giảm xuống 4%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

The figure for A got to its highest point in 2010, at 70%.

=> The figure for A reached

01.
of 70% in 2010.

 

After increasing to 40%, the figure for A decreased to 30%.

=> The figure for A

02.
to 30% after increasing to 40%.

 

The figure for A dropped to 4%.

=> The figure for A

03.
4%

 

This month's sales saw a sharp increase.

=> This month's sales witnessed a

04.
.

Exercise 2:

1 Một bài quiz có thể cho bạn thấy được được phương pháp mà bạn thích hơn.

=> A quiz can help

the methods you prefer.

 

2 Bạn cần phải nhanh lên không là bạn sẽ bị trễ đó.

=> You need to hurry up otherwise you will be

.

 

3 Bạn nên đúng giờ hơn khi đi làm.

=> You should be

when going to work.

 

4 Sách thư viện của tôi đã quá hạn một tuần.

=> My library books

.

 

5 John đã bị ông chủ của mình chấm dứt hợp đồng do hoạt động kém hiệu quả.

=> John

due to underperformance.

 

6 Công viên nước bị bỏ hoang hiện là một địa điểm được đồn là có ma ám

=> The

is now a rumored haunted destination.

💡 Gợi ý

behind schedule

are a week overdue

shed light on

aborted water park

more punctual

has been terminated by his boss

Tổng hợp đề thi hay tháng 12/2018.

Bấm vào trang Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 để tham khảo thêm nhiều bài Writing IELTS mẫu nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The graph below gives information on the performance of a train company in October and November in 2008" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background