Design of a modern landfill for household waste

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/10/2020 dạng Process: The diagram shows the design of a modern landfill for household waste. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process ngày 10/10/2020

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, đồng thời viết phần Overview để đưa ra cái nhìn tổng thể về toàn bộ quy trình

 • Thân bài: Vì quy trình được chia cụ thể làm 2 giai đoạn nên việc bố cục cũng tương đối dễ dàng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả quá trình xây dựng bãi rác

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả quá trình sử dụng và quá trình lấp bãi rác lại

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The construction of a landfill involves four components: a man made hole, drainage pipes, a layer of clay and another unspecified substance, as well as a clay cover.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Construction
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Emptying the ground in the shape of a trapezoidal prism above a foundation of natural rock --> A layer of an unspecified synthetic substance is placed on top of a layer of clay --> A drainage tank in the shape of a cuboid is dug out --> A system of drainage pipes is also installed
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Use & Closure
Idea 1
Use
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The landfill is filled with household waste --> The leachate being filtered out and pumped away through the pipes
Idea 2
Closure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The waste is pulverized, becoming a mud-like amalgamation --> The top is covered with a clay lid -->  Gases emitting from the site are funneled away

📝 Bài mẫu

The diagram showcases the blueprint for a

modern landfill for household waste
. Overall, the construction of a landfill i
nvolves four components
: a man made hole,
drainage pipes,
a layer of clay and another
unspecified substance
, as well as a
clay cover
.

The building is initiated by emptying the ground

in the shape of a trapezoidal prism
above a foundation of natural rock. Then, a layer of an unspecified synthetic substance is placed on top of a layer of clay. A drainage tank
is dug out
through the two
aforementioned
layers
in the shape of a cuboid
, while a system of drainage pipes is also installed. 

When it is ready to be used, the landfill

is filled with household waste
, with the
leachate
being filtered out and pumped through the pipes, away from the hole itself. Once the waste has been pulverized into a layer of mud-like
amalgamation
,  the top is covered with a clay lid, and gases emitting from the site are funneled away.

(164 words)

📚 Vocabulary

Modern landfill for household waste
/ˈmɒdən ˈlændfɪl fɔː ˈhaʊshəʊld weɪst/
(noun). Bãi rác hiện đại dành cho rác thải gia đình
vocab
Involves four components
/ɪnˈvɒlvz fɔː kəmˈpəʊnənts/
(verb). Gồm 4 thành phần
vocab
Drainage pipes
/ˈdreɪnɪʤ paɪps/
(noun). Những ống thoát nước
vocab
Unspecified substance
/ˌʌnˈspɛsɪfaɪd ˈsʌbstəns/
(noun). Chất không xác định
Clay cover/lid
/kleɪ ˈkʌvə/lɪd/
(noun). Nắp đậy đất sét
In the shape of a trapezoidal prism
/ɪn ðə ʃeɪp ɒv ə ˈ ˈtræpəzɔɪdəl prɪzm/
(adv). Có hình dạng lăng trụ hình thang
vocab
To be dug out
/tuː biːdʌg aʊt/
(verb). Được đào lên
vocab
Aforementioned
/əˌfɔːˈmɛnʃənd/
(adj). Được nhắc đến trước đó
In the shape of a cuboid
/ɪn ðə ʃeɪp ɒv ə ˈkjuːbɔɪd/
(adj). Có hình dạng hình hộp chữ nhật
vocab
To be filled with household waste
/tuː biː fɪld wɪð ˈhaʊshəʊld weɪst/
(verb). Được lấp đầy với rác thải gia đình
vocab
Leachate is filtered out
/ˈliːtʃ.eɪt ɪz ˈfɪltəd aʊt/
(verb). Nước thải được lọc ra
vocab
To be pulverised
/tuː biː ˈpʌlvəraɪzd/
(verb). Bị nghiền, phân rã
vocab
Amalgamation
/əˌmælgəˈmeɪʃ(ə)n/
(noun). Sự trộn lẫn
Emit
/ɪˈmɪt/
(verb). Tỏa ra, bốc ra, phát ra
vocab
To be funneled away
/tuː biː ˈfʌnld əˈweɪ/
(verb). Được dẫn đi ra ngoài (dung dịch)

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Which of these shapes is a 'trapezoidal prism'?

Trapezium-prism-eg.png

0% chọn
1f33490f-6e31-4013-b12b-e387bd765b793212339238231948678.jfif

0% chọn
main-qimg-31d9e0a86bf1a387fd53beaf9ce1845a.png

0% chọn

Which of these shapes is a 'cuboid'?

Which of these images illustrates the verb 'emit'?

We use the word 'aforementioned' to _____

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Gồm 4 thành phần

=> Involves four

01.

 

Những ống thoát nước

=>

02.
pipes

 

Chất không xác định

=> Unspecified

03.

 

Nắp đậy đất sét

=>

04.
cover/lid

 

Được lấp đầy với rác thải gia đình

=> To be filled with

05.

 

Nước thải được lọc ra

=>

06.
is filtered out

 

Bị nghiền, phân rã

=> To be

07.

 

Sự trộn lẫn

=>

08.

 

Được dẫn đi ra ngoài (dung dịch)

=> To be

09.
away

Xem thêm một số bài Writing IELTS mẫu do Dol biên soạn tại trang Bài mẫu IELTS Writing Task 1 tại DOL nhé.

Đề bài hay tháng 10/2020 chọn lọc.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The diagram shows the design of a modern landfill for household waste." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background