Water consumption in Australia - IELTS Writing Task 1 Sample

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 31/10/2020 dạng Mixed: The pie and bar charts below show the percentage of water consumption and use in Australia in 2004. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Water consumption in Australia - IELTS Writing Task 1 Sample

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hai biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích biểu đồ tròn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích biểu đồ cột

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Houses and apartments consumed water the most.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
An appreciable amount of water was used in the bathroom and garden in Australia in 2004
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Pie chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Residential use held the lion’s share, accounting for 70%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Industrial (11%) and business (10%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Government and other purposes only made up a negligible proportion of 6% and 3%, respectively
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Bar graph
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Households consumed 28% and 27% of total water for activities in the garden and bathroom.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This figure for washing clothes was 20%, 5% higher than the rate of water consumption in the toilet.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Residents in houses and apartments used 10% of total water

📝 Bài mẫu

The pie chart

details
water consumption
of various
major consumers
in Australia in 2004, whereas the bar chart offers a closer look at
residential water use
.

A glance at the graphs reveals that houses and apartments consumed water the most. Clearly, regarding residential water usage, an appreciable amount of water was used in the bathroom and garden in Australia in 2004.

As for the pie chart, residential use held a lion’s share of the

overall water consumption
,
accounting for 70%
, much higher than the figures for
industrial
(11%) and business (10%). Government and other purposes only made up a
negligible
proportion of total water usage at 6% and 3% respectively.

Regarding the bar graph, households consumed 28% and 27% of total water for activities in the garden and bathroom. This figure for washing clothes was 20%, 5% higher than the rate of water consumption in the toilet. Residents in houses and apartments used 10% of total water for purposes in the kitchen.

(162 words)

📚 Vocabulary

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Trình bày chi tiết
vocab
Water consumption
/ˈwɔtər kənˈsʌmpʃən/
(noun). Sự tiêu thụ nước
vocab
Major consumers
/ˈmeɪʤər kənˈsumərz/
(noun). Các nguồn/người tiêu thu chính
vocab
Residential water use
/ˌrɛzɪˈdɛnʧəl ˈwɔtər juz/
(noun). Sự tiêu thụ nước trong nhà ở
vocab
An appreciable amount of something
/ən əˈpriʃəbəl əˈmaʊnt ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Một lượng đáng kể
vocab
Hold a lion's share
/hoʊld ə ˈlaɪənz ʃɛr/
(verb). Chiếm phần lớn nhất
vocab
Overall water consumption
/ˈoʊvəˌrɔl ˈwɔtər kənˈsʌmpʃən/
(noun). Tổng lượng nước tiêu thụ
vocab
Account for 70%
/əˈkaʊnt fɔr 70%/
(verb). Chiếm 70%
vocab
Make up a (large/small) proportion of something
/meɪk ʌp eɪ (lɑrʤ/smɔl) prəˈpɔrʃən ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chiếm một phần lớn/nhỏ
vocab
Negligible
/ˈnɛgləʤəbəl/
(adj). Nhỏ, không đáng kể
vocab
To be 20% higher
/tu bi 20% ˈhaɪər/
(adj). Cao hơn 20%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Which is the correct expression for 'Sự tiêu thụ nước'

=> Water _____

consumer

0% chọn

consumerization

0% chọn

consumption

0% chọn

Which is the correct expression for 'Chiếm phần lớn nhất'

=> Hold the ____ share

Which is the synonym for 'detail'?

Which is the synonym for 'negligible'?

A 'residential building' is where people _____

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Chiếm 70%

=>

01.
for 70%

 

Chiếm một phần lớn/nhỏ

=> Make

02.
a (large/small)
03.
of something

 

Một lượng đáng kể

=> An

04.
amount of something

 

Tổng lượng nước tiêu thụ

=>

05.
water consumption

Đừng bỏ sót các bài văn mẫu Writing Task 1 IELTS bổ ích được tổng hợp tại IELTS Writing Sample Essays trên website DOL!

Những đề thi thật chọn lọc tháng 10/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The pie and bar charts below show the percentage of water consumption and use in Australia in 2004." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background