Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 18/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/05/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the changes in the percentage of households with cars in one European country between 1971 and 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 18/05/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả tỷ lệ hộ gia đình sở hữu lượng xe ô tô khác nhau năm 1971.

 • Body 2: DOL mô tả xu hướng thay đổi đến năm 2001.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Car ownership: an upward trend;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • No car: decline steadily;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One or two cars: significant increase.
Idea 2
The end of the period: One car became the most prevalent.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 1971
Idea 1
No car: ~ 48% >< one car: 35% (the second most common);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Two cars were the minority (< 20%);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
=> No car was a norm.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The following decades
Idea 1
Carless households: a noticeable fall (30% in 2001);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Conversely, single-car households increase;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Peak at ~50% in 1991;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fall to ~ 45% after 10 years.
Idea 3
Dual-car ownership: some variations >< experienced a rise (30% in 2001).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar chart

illustrates
the changes in car ownership among households in a European country over the course of 30 years, from 1971 to 2001.

Overall, car ownership

exhibited an upward trend
over the 30-year period, with the percentage of households without a vehicle declining steadily, while the proportions of households in possession of one or two cars both
saw significant increases
. By the end of the tracking period, households with a single car became the most
prevalent
.

In 1971,

approximately
48% of households did not own a car, while around 35% owned one, making it the second most common category. Households with two cars were in the
minority
, at below 20%. This distribution
indicates
that not owning a car was the norm in 1971, with nearly half of the households falling into this category.

Over the following decades, the figure for carless households

registered a noticeable fall
, ending at roughly 30% in 2001. Conversely, single-car households
witnessed a general increase
,
peaking at
nearly 50% in 1991 before
falling to
approximately 45% after 10 years. Despite some variations, dual-car ownership
experienced a rise
in popularity, with
roughly
30% of households possessing a pair of vehicles at the end of the period.

(204 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪl.ə.streɪt/
(verb). minh họa
vocab
exhibite an upward trend
/ɪɡˈzɪb.ɪ.t æn ˈʌp.wɚd trɛnd/
(verb). thể hiện xu hướng tăng
vocab
see significant increases
/siː sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt ˈɪn.kriː.sɪz/
(verb). chứng kiến ​​​​sự gia tăng đáng kể
vocab
prevalent
/ˈprɛv.əl.ənt/
(adj). phổ biến
vocab
approximately
/əˈprɒk.sɪ.mət.li/
(adv). khoảng
vocab
minority
/maɪˈnɒr.ɪ.ti/
(noun). thiểu số
vocab
indicate
/ˈɪn.dɪ.keɪt/
(verb). chỉ ra
vocab
register a noticeable fall
/ˈrɛdʒ.ɪ.stər ə ˈnəʊ.tɪ.sə.bəl fɔːl/
(verb). ghi nhận một sự sụt giảm đáng kể
vocab
witness a general increase
/ˈwɪt.nɪs ə ˈdʒɛn.rəl ˈɪn.kriːs/
(verb). chứng kiến ​​sự gia tăng chung
vocab
peak at
/ˈpiː.k æt/
(verb). đạt đỉnh
vocab
fall to
/ˈfɔː.l tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
experience a rise
/ɪkˈspɪərɪəns ə raɪz/
(verb). trải qua sự gia tăng
vocab
roughly
/ˈrʌf.li/
(adv). khoảng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Biểu đồ minh họa rõ ràng những thay đổi về nhiệt độ trong thập kỷ qua.

-> The graph clearly

the changes in temperature over the past decade.

 

2 Số liệu bán hàng của công ty thể hiện xu hướng tăng trong suốt cả năm.

-> The company's sales figures

throughout the year.

 

3 Thành phố đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng đáng kể về du lịch trong những tháng mùa hè.

-> The city

in tourism during the summer months.

 

4 Hút thuốc vẫn còn phổ biến ở thanh thiếu niên, bất chấp những cảnh báo về sức khỏe.

-> Smoking is still

among teenagers, despite the health warnings.

 

5 Cuộc họp sẽ kéo dài khoảng hai giờ.

-> The meeting will last for

two hours.

 

6 Chỉ một thiểu số dân chúng ủng hộ chính sách mới.

-> Only a

of the population supports the new policy.

 

7 Dữ liệu chỉ ra rằng nhiệt độ toàn cầu đã tăng đều đặn.

-> The data

that there has been a steady rise in global temperatures.

💡 Gợi ý

minority

illustrates

approximately

saw significant increases

indicate

exhibited an upward trend

prevalent

Đề thi và giải thích Writing Task 2 band 8 ngày 18/05/2024 cùng từ vựng đi kèm!

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

ghi nhận một sự sụt giảm đáng kể

02.

chứng kiến ​​sự gia tăng chung

03.

đạt đỉnh

04.

giảm xuống

05.

trải qua sự gia tăng

06.

khoảng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The chart below shows the changes in the percentage of households with cars in one European country between 1971 and 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Mình cùng nhau học lại những cấu trúc hay đươc dùng trong bài nhé 😀

1. Sử dụng đa dạng cấu trúc tương phản:

- SV, while SV

Ví dụ: The percentage of households without a vehicle declining steadily, while the proportions of households in possession of one or two cars both saw significant increases.

- SV. Conversely, SV

Ví dụ: The figure for carless households registered a noticeable fall, ending at roughly 30% in 2001. Conversely, single-car households witnessed a general increase...

- Despite Noun, SV

Ví dụ: Despite some variations, dual-car ownership experienced a rise in popularity

2. Cấu trúc Make something + noun: Biến đổi cái gì thành cái gì

Ví dụ: Approximately 48% of households did not own a car, while around 35% owned one, making it the second most common category.

-> Phân tích: Make something + noun

= making it the second most common category.

- Something = it = households did not own a car;

- Noun = the second most common category.

-> Biến "các hộ gia đình không sở hữu chiếc xe nào" thành "phân loại phổ biến thứ 2."

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background