Why do few people alter habits despite scientists' warnings? How to encourage them?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/01/2019 chủ đề môi trường (environment): Why do few people alter habits despite scientists' warnings? How to encourage them? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết có những Causes (nguyên nhân) và Solutions (giải pháp) cho vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân vì sao nhiều người chưa chịu thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những giải pháp để cải thiện vấn đề trên

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên, cũng có nhiều giải pháp khả thi để giải quyết nó

Insert Statement here...
There are many reasons why few people change their habits to protect the environment, but fortunately, there are also feasible solutions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
People do not take the problems personally
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Current warnings all put the stress on damages to future generations → many people do not take it personally; mindset of “it’s just this time others are doing it too”
Idea 2
Lack of a convenient and cheap solution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many sustainable products are costly (water tumblers are way too expensive compared to a free plastic cup when buying drinks, sustainable clothes are more expensive than fast fashion…), many countries do not have a reuse and a recycle program
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Restaurants & shops need to offer discount & reward points to encourage people to change their habits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Coffee shops offer discounts when BYOB (bring your own bottle), supermarkets offer free canvas groceries bag / charge extra for each plastic bag used, makeup brands offer vouchers when customers return used packaging (serum bottles, lotion jars, lipstick tubes …)
Idea 2
Government introduce fines / tax for people who do not change their habits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Serious fines if caught littering or tax on single-used products, introduce bans for businesses involving in unsustainable practices

📝 Bài mẫu

Environmentalists
have long given out warnings that
climate change
is real and will have
dire consequences
. However, many people
refuse to change their habits
. I think there are many reasons why they do so, but fortunately, there are also
feasible solutions
.

Reluctance to change habits
to prevent climate change has many causes. The first reason is that people do not take the climate change problem personally. Current reports emphasize damages done to future generations, which means many people have the
misconception
that this would not affect them. For example, many people think to themselves that climate change does not happen till they are already dead so that they can continue their habits. Another reason is the
lack of a convenient and cheap solution
. Many
sustainable products
, like water tumblers, organic bar soaps, or clothing, are too costly compared to
single-use products
and fast fashion items. Moreover, many countries, including Vietnam, do not have thorough reuse and recycle programs.

However, there are some measures that both businesses and governments can take to encourage individuals to change their habits for the better. Firstly, shops and restaurants can offer discounts and reward points as incentives for people. For example, coffee shops can offer discounts when customers bring their own bottles, while makeup brands can give out vouchers when customers

return used lotion jars or lipstick tubes
. Secondly, governments can introduce special taxes or fines for those who refuse to change their habits. For example, Singapore has long been applying a strict punishment on anyone who litters, Canada is looking to entirely ban single-use products. Moreover, governments should investigate and
take actions
against businesses that involve unsustainable practices.

In conclusion, there are many reasons why people refuse to change their habits to

delay climate change
. However, both governments and business enterprises can take various actions to encourage individuals to do so.

(309 words)

📚 Vocabulary

Xem ngay những từ vựng đã được sử dụng trong bài mẫu Task 2 Writing IELTS.

Environmentalists
/ɪnˌvaɪərənˈmɛntəlɪsts/
(noun). Nhà môi trường
vocab
Give out warnings
/gɪv aʊt ˈwɔːnɪŋz/
(verb). Đưa ra cảnh báo
vocab
Climate change
/ˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ/
(noun). Sự biến đổi khí hậu
vocab
Dire consequences
/ˈdaɪə ˈkɒnsɪkwənsɪz/
(noun). Những hậu quả nghiêm trọng
Refuse to change their habits
/ˌriːˈfjuːz tuː ʧeɪnʤ ðeə ˈhæbɪts/
(verb). Từ chối thay đổi thói quen của họ
vocab
Feasible solutions
/ˈfiːzəbl səˈluːʃənz/
(noun). Giải pháp có khả năng thực hiện
vocab
Reluctance to change habits
/rɪˈlʌktəns tuː ʧeɪnʤ ˈhæbɪts/
(noun). Không sẵn lòng thay đổi thói quen
vocab
Take something personally
/teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈpɜːsnəli/
(verb). Xem cái gì đó là việc cá nhân
Misconception
/ˌmɪskənˈsɛpʃən/
(noun). Hiểu sai
vocab
The lack of a convenient and cheap solution
/ðə læk ɒv ə kənˈviːniənt ænd ʧiːp səˈluːʃən/
(noun). Thiếu một giải pháp tiện lợi và rẻ
vocab
Sustainable products
/səsˈteɪnəbl ˈprɒdʌkts/
(noun). Sản phẩm bền vững
vocab
Single-use products
/ˈsɪŋgl-juːz ˈprɒdʌkts/
(noun). Sản phầm dùng 1 lần
vocab
Return used lotion jars or lipstick tubes
/rɪˈtɜːn juːzd ˈləʊʃən ʤɑːz ɔː ˈlɪpstɪk tjuːbz/
(verb). Hoàn lại những lọ kem dưỡng hoặc các cây son đã qua sử dụng
vocab
Apply strict punishments on anyone who litters
/əˈplaɪ strɪkt ˈpʌnɪʃmənts ɒn ˈɛnɪwʌn huː ˈlɪtəz/
(verb). Áp dụng những hình phạt nặng nề lên bất cứ ai xả rác
vocab
Take action
/teɪk ˈækʃ(ə)n/
(verb). Hành động
Delay climate change
/dɪˈleɪ ˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ/
(verb). Trì hoãn sự biến đổi khí hậu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Các nhà môi trường từ lâu đã đưa ra cảnh báo rằng biến đổi khí hậu là có thật.

 

=> Environmentalists have long

that climate change is real.

 

 

2 Mặc dù đã được phổ biến về các cách để cứu lấy môi trường, nhiều người vẫn từ chối thay đổi thói quen của họ.

 

=> Although having been informed of ways to save the environment, many people

.

 

 

3 Có nhiều lý do mà người ta không sẵn lòng thay đổi thói quen để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

 

=>

to prevent climate change has many causes.

 

 

4 Đây chỉ là phê bình chung, nên tôi mong không ai trong các bạn sẽ xem việc này là việc cá nhân.

 

=> This is a general criticism, so I hope none of you will

.

 

 

5 Việc thiếu một giải pháp tiện lợi và rẻ là nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu.

 

=>

is another cause of climate change.

 

 

6 Để khuyến khích việc tái chế, các hãng trang điểm có thể phát phiếu giảm giá khi khách hàng hoàn lại những lọ kem dưỡng hoặc các cây son đã qua sử dụng.

 

=> To encourage recycling, makeup brands can give out vouchers when customers

.

 

 

7 Singapore từ lâu đã áp dụng những hình phạt nặng nề lên bất cứ ai xả rác.

 

=> Singapore has long been

.

 

 

8 Có nhiều lý do vì sao người ta từ chối thay đổi thói quen để trì hoãn sự biến đổi khí hậu.

 

=> There are many reasons why people refuse to change their habits to

.

💡 Gợi ý

The lack of a convenient and cheap solution

take it personally

refuse to change their habits

return used lotion jars or lipstick tubes

applying a strict punishment on anyone who litters

delay climate change

given out warnings

Reluctance to change habits

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Nhà môi trường

=>

02.

Sự biến đổi khí hậu

=>

03.

Những hậu quả nghiêm trọng

=>

04.

Giải pháp có khả năng thực hiện

=>

05.

Hiểu sai

=>

06.

Sản phẩm bền vững

=>

07.

Sản phẩm dùng 1 lần

=>

08.

Hành động

=>

Bài mẫu tổng hợp mới nhất tháng 01/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Despite clear warnings from climate scientists, few people are changing their habits. Why is this the case? What can be done to encourage people to protect the environment?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background