Should schools/parents teach children to protect the environment? Discuss & state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/01/2019 chủ đề môi trường (environment): Should schools/parents teach children to protect the environment? Discuss & state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết ý kiến của mình đối với ý kiến được nêu trong bài

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lý do vì sao phụ huynh nên là người hướng dẫn trẻ em tái chế rác thải

  • Body 2: Vì DOL đồng tình rằng nhà trường nên đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn trẻ em tái chế rác thải, DOL chỉ ra lý do ủng hộ luận điểm đó

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là cả phụ huynh và nhà trường đều nên hướng dẫn trẻ, nhưng nhà trường nên đóng một vai trò quan trọng hơn

Insert Statement here...
Parents and schools can both teach their children to recycle waste, but schools should play a more vital role.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Parents
Idea 1
Children mimic their parents’ behaviors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • If parents do not recycle waste at home → children will think that it’s normal → tend to follow their parents’ behaviors
Idea 2
Most recycling happens in a domestic environment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most of recycling happens at home with groceries packaging → it is best for children to practice recycling at home using knowledge learned at school
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Schools
Idea 1
Schools are more open-minded and environmentally conscious
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Parents can come from older generations → not aware of environmental issues → schools are more conscious and open-minded → shape children’s behaviors in a positive way
Idea 2
Children have peer pressure → perform well
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other children are recycling → children think it’s a good behavior → mimic the behaviors from peer pressure → build a habit to recycle

📝 Bài mẫu

Building the habit of recycling is one of the

recommended practices
for everyone living in today’s societies. However, many wonder whether schools or parents should be the ones mainly responsible for developing this practice. Although I think both can contribute to this, schools should
play a more vital role
.

However, that is not to say that parents should not be involved in teaching children to recycle. Firstly, children usually

mimic their parents’ behaviors
, both good and bad ones. As a result, if parents do not
promote this habit by regularly practicing it
, children will see that they do not need to do so. Secondly, because the process of recycling products mostly takes place in a domestic environment, parents should teach their children how to recycle and reuse in their homes. For example, parents can start by recycling groceries packaging, like oil bottles,
plastic bags
, or
egg cartons
.

Nevertheless, I believe that schools play a more crucial role in educating children on recycling. Firstly, schools are more

open-minded
and
environmentally-conscious environment
. For example, many parents from older generations do not believe in recycling and think of it as
a waste of time
. As a result, schools should provide children with
a thorough analysis
of why recycling is critical and the best ways to recycle. Secondly, children also develop habits through
peer pressure
, which is an element prevalent in schools. For example, when seeing that other students are recycling, children will be motivated to do so, regardless of their beliefs.

In conclusion, it is undeniable that families play a significant role in educating children on recycling. However, I believe that schools remain the most important source of both information and motivation for children to develop a habit of recycling.

(289 words)

📚 Vocabulary

Build the habit of recycling
/ˈbɪld ðə ˈhæbɪt ɒv ˌriːˈsaɪklɪŋ/
(verb). Hình thành thói quen tái chế
vocab
Recommended practices
/ˌrɛkəˈmɛndɪd ˈpræktɪsɪz/
(noun). Những hành vi được khuyến khích
Play a more vital role
/pleɪ ə mɔː ˈvaɪtl rəʊl/
(verb). Đóng vai trò quan trọng
Teach children to recycle
/tiːtʃ ˈʧɪldrən tuː ˌriːˈsaɪkl/
(verb). Dạy trẻ em tái chế
vocab
Mimic their parents’ behaviors
/ˈmɪmɪk ðeə ˈpeərənts bɪˈheɪvjəz/
(verb). Bắt chước bố mẹ của chúng
vocab
Promote this habit by regularly practicing it
/prəˈməʊt ðɪs ˈhæbɪt baɪ ˈrɛgjʊləli ˈpræktɪsɪŋ ɪt/
(verb). Khuyến khích thói quen này bằng cách thường xuyên thực hiện nó
vocab
Take place in
/teɪk pleɪs ɪn/
(verb). Diễn ra
Recycle groceries packaging
/ˌriːˈsaɪkl ˈgrəʊsəriz ˈpækɪʤɪŋ/
(verb). Tái chế bao bì sản phẩm
vocab
Plastic bags
/ˈplæstɪk bægz/
(noun). Bao bì nhựa
vocab
Egg cartons
/ɛg ˈkɑːtənz/
(noun). Hộp giấy đựng trứng
vocab
Open-minded
/ˈəʊpən-ˈmaɪndɪd/
(adj). Suy nghĩ thoáng
vocab
Environmentally-conscious environment
/ɪnˌvaɪərənˈmɛntli-ˈkɒnʃəs ɪnˈvaɪərənmənt/
(noun). Môi trường quan tâm tới những vấn đề về môi trường
vocab
A waste of time
/ə weɪst ɒv taɪm/
(noun). Sự lãng phí thời gian
vocab
A thorough analysis
/ə ˈθʌrə əˈnæləsɪs/
(noun). Phân tích một cách đầy đủ
vocab
Peer pressure
/pɪə ˈprɛʃə/
(noun). Áp lực từ những người đồng trang lứa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Essay nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Trẻ em nên được khuyến khích hình thành thói quen tái chế.

 

=> Children should be encouraged to

.

 

 

2 Trường học đóng vai trò quan trọng hơn trong việc dạy trẻ em về việc tái chế.

 

=> Schools should

in teaching children about recycling.

 

 

3 Trẻ em có xu hướng bắt chước bố mẹ của chúng.

 

=> Children have the tendency to

.

 

 

4 Nếu bố mẹ không khuyến khích thói quen này bằng cách thường xuyên thực hiện nó, trẻ em sẽ cảm thấy là không cần phải làm thế.

 

=> If parents do not

, children will see that they do not need to do so.

 

 

5 Bằng cách tái chế bao bì sản phẩm, chúng ta có thể giảm một lượng đáng kể rác thải nhựa mỗi năm.

 

=> By

, we can reduce a considerable amount plastic waste every year.

 

 

6 Trường học suy nghĩ thoáng hơn và là môi trường quan tâm tới những vấn đề về môi trường.

 

=> Schools are a more open-minded and

.

 

 

7 Nhiều phụ huynh từ những thế hệ trước không tin vào việc tái chế và nghĩ đó là một sự lãng phí thời gian.

 

=> Many parents from older generations do not believe in recycling and think of it as

.

 

 

8 Sếp tôi muốn có một bảng phân tích đầy đủ của toàn bộ quá trình.

 

=> My boss required a

of the whole process.

💡 Gợi ý

promote this habit by regularly practicing it

build the habit of recycling

play a more vital role

mimic their parents' behaviours

environmentally-conscious environment

a waste of time

thorough analysis

recycling groceries packaging

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Áp lực từ những người đồng trang lứa

=>

01.

 

Suy nghĩ thoáng

=>

02.

 

Hộp giấy đựng trứng

=>

03.

 

Bao bì nhựa

=>

04.

 

Diễn ra

=>

05.

 

Dạy trẻ em tái chế

=> Teach children to

06.

 

Những hành vi được khuyến khích

=> Recommended

07.

Theo dõi tuhocielts.dolenglish.vn để xem ngay các bài mẫu Writing Task 2 mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley36 Sau sample Most agree that we should be training children to recycle waste to preserve the Earth’s natural resources. However, some believe that it is parents who should teach their children to recycle waste while others feel schools are more responsible. Discuss both views and give your own opinion, DOL mong các bạn nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background