Interviews are not the best way to judge the a candidate's suitability. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề công việc (work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình rằng phỏng vấn không phải là cách tốt nhất để đánh giá ứng viên, DOL sẽ chỉ ra một vài bất lợi của việc phỏng vấn

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích mà việc phỏng vấn mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là phỏng vấn sẽ không phù hợp cho một số vị trí công việc, nhưng chúng ta cũng không nên hoàn toàn loại bỏ nó

Insert Statement here...
I moderately agree that in some cases, interviews are not the best method.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Interview does not fully reflect people’s abilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Especially true for technical positions (IT and engineering people) → interviews cannot reflect how skilled they are → most suitable ways are through tests like programming tests, case studies, teamwork with other candidates
Idea 2
People can lie during an interview
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people can smooth lie during their interviews when being asked about their past experiences or projects (e.g. telling recruiters they are mainly responsible for a project that they barely participated) → interviews are not a way to rule out these kinds of candidates
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Interviews are one way to see if candidate fits with work environment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Aside from abilities, candidate needs to be suitable with company’s ethics & values → during interview → observe behaviors, attitude, the way candidate dresses → can deduce whether he/she fit with the work environment
Idea 2
Interviews are quick and easy to conduct
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most people spend only 30 minutes conducting an interview → this is the quickest and direct way to assess candidates → also convenient because they can talk about topics that are not suitable to ask through emails (like salary)

📝 Bài mẫu

As the

younger generations
struggle to
apply for jobs
, they begin to wonder if holding interviews is the best way to
assess candidates
. I moderately agree that in some cases, interviews are not the best method.

There are many reasons why people are

skeptical
about using interviews to examine candidates’ qualities. Firstly, an interview does not fully
reflect candidates’ abilities
, especially for candidates applying to technical positions in the
IT and engineering industries
. For these positions, the best way to assess their abilities is through tests, such as programming tests, case studies, or teamwork sessions with other candidates. Secondly, it is hard to evaluate candidates through interviews because they can lie. Many people admitted to having lied at least once, especially when asked about their past experiences or projects. For example, many told
recruiters
that they significantly contributed to projects that they hardly participated in.

However, I still think that recruiters should combine interviews with other evaluations because they are still efficient. The first advantage is that the interview gives both employers and applicants a chance to see if applicants are suitable for the company’s culture. For example, employers can observe candidates’

manners, dress codes, or attitudes
, whereas candidates can see how other workers are treated. Another advantage of interviews is that they are quick and easy to conduct. Most employers will spend only 30 minutes interviewing candidates before usually giving a tour around the workplace. This is also the most direct way to communicate with applicants because both parties can
discuss sensitive topics
that otherwise would be inappropriate to touch on, such as salary, benefits, or workplace culture.

In conclusion, I agree that for technology companies, using only interviews as an assessment during their hiring process is not sufficient. However, recruiters should not eliminate or replace interviews.

(298 words)

📚 Vocabulary

Younger generations
/ˈjʌŋə ˌʤɛnəˈreɪʃənz/
(noun). Những thế hệ trẻ
vocab
Apply for jobs
/əˈplaɪ fɔː ʤɒbz/
(verb). Ứng tuyển công việc
vocab
Hold interviews
/həʊld ˈɪntəvjuːz/
(verb). Tổ chức các buổi phóng vấn
vocab
Assess candidates
/əˈsɛs ˈkændɪˌdeɪts/
(verb). Đánh giá ứng viên
vocab
Skeptical
/ˈskɛptɪkəl/
(adj). Ngờ vực
vocab
Reflect candidates’ abilities
/rɪˈflɛkt ˈkændɪˌdeɪts əˈbɪlɪtiz/
(verb). Phản ánh khả năng của ứng viên
IT and engineering industries
/aɪ tiː ænd ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ ˈɪndəstriz/
(noun). Ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật
vocab
Admit to having lied
/ədˈmɪt tuː ˈhævɪŋ laɪd/
(verb). Thừa nhận là đã nói dối
vocab
Recruiter
/rɪˈkruːtə/
(noun). Nhà tuyển dụng
vocab
Significantly contribute to projects
/sɪgˈnɪfɪkəntli kənˈtrɪbju(ː)t tuː ˈprɒʤɛkts/
(verb). Đóng góp đáng kể cho dự án
To be suitable for the company's culture
/tuː biː ˈsjuːtəbl fɔː ðə ˈkʌmpəniz ˈkʌlʧə/
(adj). Phù hợp với văn hóa công ty
vocab
Manners, dress codes, or attitudes
/ˈmænəz, drɛs kəʊdz, ɔːr ˈætɪtjuːdz/
(noun). Phong thái, cách ăn mặc, thái độ
vocab
Give a tour around the workplace
/gɪv ə tʊər əˈraʊnd ðə ˈwɜːkˌpleɪs/
(verb). Dẫn đi tham quan quanh chỗ làm
Discuss sensitive topics
/dɪsˈkʌs ˈsɛnsɪtɪv ˈtɒpɪks/
(verb). Thảo luận những chủ đề nhạy cảm
vocab
To be inappropriate to touch on
/tuː biː ˌɪnəˈprəʊprɪɪt tuː tʌʧ ɒn/
(adj). Không phù hợp để nhắc đến
To be not sufficient
/tuː biː nɒt səˈfɪʃənt/
(adj). Không đủ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Những bài kiểm tra này chỉ có thể phản ánh một phần khả năng của ứng viên.

 

=> These test can only

.

 

 

2 Ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật đang trên đà phát triển.

 

=>

are currently on the rise.

 

 

3 Cậu bé thừa nhận là đã nói dối.

 

=> The boy

.

 

 

4 Anh ấy được phong là nhân viên của năm vì anh ấy đã đóng góp đáng kể cho nhiều dự án.

 

=> He was nominated the employee of the year since he

.

 

 

5 Cuộc phỏng vấn cho nhà tuyển dụng và ứng viên cơ hội để xem liệu ứng viên có phù hợp với văn hóa công ty.

 

=> Interview gives both employers and applicants a chance to see if applicants are

.

 

 

6 Các nhà tuyển dụng thường quan sát phong thái, cách ăn mặc và thái độ của ứng viên.

 

=> Employers often observe candidates’

.

 

 

7 Vào ngày đầu đi làm, anh ấy dẫn tôi đi tham quan quanh chỗ làm.

 

=> On my first day at work, he

.

 

 

8 Có những chủ đề cụ thể mà không phù hợp để nhắc đến trong các buổi phỏng vấn.

 

=> There are certain topics that are

during interviews.

💡 Gợi ý

partly reflect the candidates' abilities

IT and engineering industries

manners, dress codes, and attitudes

suitable for the company’s culture

gave me a tour around the workplace

admitted to having lied

contributed significantly to many projects

inappropriate to touch on

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Những thế hệ trẻ

=> Younger

01.

 

Tổ chức các buổi phóng vấn

=>

02.

 

Đánh giá ứng viên

=>

03.

 

Ngờ vực

=>

04.

 

Nhà tuyển dụng

=>

05.

 

Không đủ

=> To be not

06.

 

Thảo luận những chủ đề nhạy cảm

=> Discuss

07.

 

Ứng tuyển công việc

=>

08.
for jobs

Cập nhật ngay các bài viết IELTS Task 2 mẫu mới nhất tại dolenglish.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley34 Sau sample "Many people think that interviews are not the best way to assess the suitability of a candidate for a position. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background