Doing nothing is the best way to unwind. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/01/2019 chủ đề lối sống (lifestyle): Doing nothing is the best way to unwind. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với việc không làm gì trong một khoảng thời gian để giảm stress, DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên do vì sao việc này không hiệu quả để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những phương pháp để giảm stress tốt khác

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là việc không làm gì trong một khoảng thời gian không thể giảm stress

Insert Statement here...
I strongly oppose this opinion because I think it worsens the situation.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree - physical and mental aspects
Idea 1
Doing nothing makes you think more about your stressors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • When people sit around doing nothing → minds wandering to the things that make them stress (like job applications, relationships, money, or studies) → think about stressors more → stresses out even more
Idea 2
Not doing anything to distract yourself → cannot produce adrenaline to hype yourself up or dopamine to make you feel better
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Studies shown → exercising produces adrenaline and dopamine → helps you to focus and be happier → much better than sitting around doing nothing
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree - not resolving the stressors
Idea 1
Not taking actions to resolve stressors → cannot escape from being stressed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • By doing nothing → avoiding problem → if not being stressed now, will be stressed out later → take actions (e.g. reviewing resume, doing more practice tests, see a therapist) → will have a sense of achievement no matter if the problem is resolved or not
Idea 2
Talk to other people → relieve stress
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Humans are social animals → love to share → share your thoughts with loved ones → seek approval, empathy, understanding → they might also be in the same situation → know that it’s not entirely your fault

📝 Bài mẫu

Because stress is so prevalent these days, many people have reached out to psychologists for their advice, only to hear that it is best to do nothing to

relieve stress
. I strongly oppose this opinion because I think it
worsens the situation
.

Firstly, doing nothing at all will

aggravate the stress
from both physical and mental standpoints.
Being idle
will make you think more about your
stressors
because your mind will eventually
wander to what you worry the most about
at the moment. For example, many people reported failing to calm themselves down during
stressful times
because they keep thinking about work, school, or relationships, which are common stressors. Another point is that studies have shown exercises produce adrenaline and dopamine, which are chemicals responsible for being focused and happy. This finding means that being active is much better for your mental health than sitting around doing nothing.

Secondly, I think the most effective way to not get stressed out is to

resolve your stressors
rather than doing nothing. Not taking any actions means avoiding your problems, which means that even if you manage to successfully stay calm at this moment, you eventually will have to face your stressors at another time. Moreover, when people take actions associated with their source of stress, like reviewing their resumes, doing more practice tests, or
seeing a therapist
, they will feel better regardless of the results due to
a sense of accomplishment
. Another action to be taken is talking to friends. Many people share their worries to seek empathy or approval, thus relieving stress.

In conclusion, I strongly disagree with the idea that you should do nothing and wait for the stress to go away. I think that taking action will solve the problem more effectively and that doing nothing only worsens the situation.

(301 words)

📚 Vocabulary

List vocab sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2.

Reach out to psychologists
/riːʧ aʊt tuː saɪˈkɒləʤɪsts/
(verb). Tìm đến những chuyên gia tâm lý
vocab
Relieve stress
/rɪˈliːv strɛs/
(verb). Giải tỏa căng thẳng
vocab
Worsen the situation
/ˈwɜːsn ðə ˌsɪtʃuˈeɪʃn/
(verb). Làm tình huống tệ hơn
Aggravate the stress
/ˈægrəveɪt ðə strɛs/
(verb). Làm cơn stress tệ hơn
vocab
From both physical and mental standpoints
/frɒm bəʊθ ˈfɪzɪkəl ænd ˈmɛntl ˈstændpɔɪnts/
(noun). Từ cả góc nhìn thể chất lẫn tâm lý
Being idle
/ˈbiːɪŋ ˈaɪdl/
(adj). Không làm gì cả
vocab
Stressor
/ˈstrɛsə/
(noun). Nguồn gây stress
vocab
Wander to what you worry the most about
/ˈwɒndə tuː wɒt juː ˈwʌri ðə məʊst əˈbaʊt/
(verb). Nghĩ đến những gì mà bạn lo lắng nhất
Fail to calm themselves down
/feɪl tuː kɑːm ðəmˈsɛlvz daʊn/
(verb). Không thể làm cho họ bình tĩnh
vocab
Stressful times
/ˈstrɛsf(ə)l taɪmz/
(noun). Những thời điểm áp lực
vocab
To be better for your mental health
/tuː biː ˈbɛtə fɔː jɔː ˈmɛntl hɛlθ/
(verb). Tốt hơn cho sức khỏe tinh thần
vocab
Resolve your stressors
/rɪˈzɒlv jɔː ˈstrɛsəz/
(verb). Giải quyết nguồn gây stress
vocab
Avoid your problems
/əˈvɔɪd jɔː ˈprɒbləmz/
(verb). Tránh né những vấn đề của bạn
See a therapist
/siː ə ˈθɛrəpɪst/
(verb). Gặp bác sĩ trị liệu
vocab
A sense of accomplishment
/ə sɛns ɒv əˈkɒmplɪʃmənt/
(noun). Một cảm giác đã hoàn thành được điều gì đó
vocab
Share worries to seek empathy and approval
/ʃeə ˈwʌriz tuː siːk ˈɛmpəθi ænd əˈpruːvəl/
(verb). Chia sẻ lo âu để tìm kiếm sự đồng cảm và tán thành
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Vì stress là hiện tượng phổ biến ngày nay, nhiều người đã tìm đến các chuyên gia tâm lý để lấy lời khuyên.

 

=> Because stress is so prevalent these days, many people

for their advice.

 

 

2 Tuyên bố của anh ấy đã khiến tình hình tệ hơn.

 

=> His declaration

.

 

 

3 Trên cả góc nhìn thể chất lẫn tâm lý, không làm gì cả sẽ còn làm cơn sterss tệ hơn.

 

=> Doing nothing at all will aggravate the stress

.

 

 

4 Không làm gì cả sẽ cho đầu óc bạn cơ hội nghĩ đến những gì mà bạn lo lắng nhất.

 

=> Doing nothing will give your mind a chance to

at the moment.

 

 

5 Họ không thể giữ bình tĩnh và cuối cùng đã đánh nhau.

 

=> They

and ended up engaging in a fight.

 

 

6 Chủ động làm gì đó vẫn sẽ tốt hơn cho sức khỏe tinh thần của bạn thay vì chỉ ngồi không.

 

=> Being active is much

than sitting around doing nothing.

 

 

7 Có được cảm giác hoàn thành được điều gì đó có thể giúp giảm áp lực.

 

=> Attaining

can help reduce stress.

 

 

8 Nhiều người chia sẻ lo âu để tìm kiếm sự đồng cảm và tán thành, từ đó giảm stress.

 

=> Many people

, thus relieving stress.

💡 Gợi ý

have reached out to psychologists

failed to calm themselves down

has worsen the situation

better for your mental health

from both physical and mental standpoints

a sense of accomplishment

wander to what you worry the most about

share their worries to seek empathy or approval

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Giải tỏa căng thẳng

=>

01.
stress

 

Không làm gì cả

=> Being

02.

 

Nguồn gây stress

=>

03.

 

Những thời điểm áp lực

=>

04.
times

 

Gặp bác sĩ trị liệu

=> See a

05.

 

Giải quyết nguồn gây stress

=>

06.
your stressors

 

Làm cơn stress tệ hơn

=>

07.
the stress

 

Tránh né những vấn đề của bạn

=>

08.
your problems

Tổng hợp bài mẫu hay tháng 01/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "Many psychologists recommend that the best way to relieve stress is to do nothing at all for a period of time during the day. Do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background