Internet access is crucial to living a full life. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2019 chủ đề công nghệ (technology): Internet access is crucial to living a full life. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình rằng internet là một phần quan trọng trong cuộc sống, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích mà internet mang lại trong việc giao tiếp

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là internet rất quan trọng trong cuộc sống, cả với việc học - làm và việc giao tiếp

Insert Statement here...
I think that it is virtually impossible to live in the current society without wi-fi access.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree 1 - Internet is important for any jobs / study
Idea 1
Using Internet to perform tasks
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Even heavy labor jobs (drivers) depends on Internet (ride-hailing apps & navigation service); Internet is especially important for people who do online commerce; office workers & students rely heavily on Internet
Idea 2
Using Internet to find jobs / apply for schools
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Students use Internet for find resources to prepare for entrance exams or to apply for scholarships, unemployed people use the Internet to prepare and design their resume and do job hunting researches & applications
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree 2 - Internet is crucial to keep up with society & loved ones
Idea 1
Stay in contact with loved ones
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people don’t live close to their friends & family members (parents in hometown, friends working in another town / country) → use social media or virtual calls to catch up with each other
Idea 2
Keep up with social issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People receive news from social media (even the government has their Facebook account) → will be out of touch with society if only rely on TV and newspaper (do not contain commentary from other fellow citizens)

📝 Bài mẫu

With the prevalence of the Internet today, many people think that it is

virtually impossible
to live in the current society
without wi-fi access
. I strongly agree with this statement.

The first reason why I strongly support this belief is that the Internet is crucial for any job. Regardless of one's career or studies, one eventually has to

utilize the Internet
. For example, not just office workers and college students, but even
heavy labor jobs
, like drivers, use
ride-hailing apps and navigation services
daily, both
products of the Internet
. Another reason why the Internet is important to one’s career and studies is that one uses it to
apply for jobs and schools
. For example, students nowadays find resources to practice for entrance exams online, while
the unemployed
use the Internet to find job postings and
design their resumes
.

The second reason why I think the Internet is vital for one’s survival is that it is now

an indispensable means
to
keep up with society and loved ones
. Because many people nowadays do not live close to their parents or, in some cases, with their best friends, they can use social media or free virtual calls to connect with their loved ones. Old means of long-distance communications are now replaced by
faster alternatives
that are products of the Internet. Social media also provides people with the news that
traditional outlets
, like TV broadcastings and newspapers, cannot. For example, the Vietnamese government even has its own Facebook page to communicate urgent notice. Also, social media offers a comment section that traditional media outlets do not.

In conclusion, I strongly support the idea that an individual has to rely on the Internet to live in today’s society. This is because the Internet is both crucial for their education and career path and it provides a means to communicate with society and loved ones.

(313 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng xuất hiện ở bài mẫu IELTS Writing vừa rồi.

Virtually impossible
/ˈvɜːtʃuəli ɪmˈpɒsəbl/
(adj). Gần như là không thể
Without wi-fi access
/wɪˈðaʊt ˈwaɪfaɪ ˈæksɛs/
(adv). Không có truy cập vào wifi
vocab
To be crucial for any jobs
/tuː biː ˈkruːʃəl fɔːr ˈɛni ʤɒbz/
(adj). Rất quan trọng đối với bất kỳ công việc nào
Utilize the Internet
/ˈjuːtɪˌlaɪz ði ˈɪntəˌnɛt/
(verb). Sử dụng Internet
vocab
Heavy labor jobs
/ˈhɛvi ˈleɪbə ʤɒbz/
(noun). Công việc chân tay
vocab
Ride-hailing apps and navigation services
/raɪd-ˈheɪlɪŋ æps ænd ˌnævɪˈgeɪʃən ˈsɜːvɪsɪz/
(noun). Ứng dụng xe ôm công nghệ và định vị
vocab
Products of the Internet
/ˈprɒdʌkts ɒv ði ˈɪntəˌnɛt/
(noun). Sản phẩm của mạng Internet
vocab
Apply for jobs and schools
/əˈplaɪ fɔː ʤɒbz ænd skuːlz/
(verb). Áp dụng vào công việc và học tập
vocab
Find resources to practice for entrance exams
/faɪnd rɪˈsɔːsɪz tuː ˈpræktɪs fɔːr ˈɛntrəns ɪgˈzæmz/
(verb). Tìm nguồn để luyện tập cho kỳ thi tuyển sinh
The unemployed
/ði ˌʌnɪmˈplɔɪd/
(noun). Những người thất nghiệp
vocab
Design their resumes
/dɪˈzaɪn ðeə rɪˈzjuːmz/
(verb). Thiết kế CV
vocab
To be vital for one’s survival
/tuː biː ˈvaɪtl fɔː wʌnz səˈvaɪvəl/
(adj). Cần thiết cho sự sinh tồn
An indispensable means
/ən ˌɪndɪsˈpɛnsəbl miːnz/
(noun). Một phương tiện không thể thiếu
Keep up with society and loved ones
/kiːp ʌp wɪð səˈsaɪəti ænd lʌvd wʌnz/
(verb). Bắt kịp với xã hội và người thân
vocab
Faster alternatives
/ˈfɑːstər ɔːlˈtɜːnətɪvz/
(noun). Những lựa chọn khác nhanh hơn
vocab
Traditional outlets
/trəˈdɪʃənl ˈaʊtlɛts/
(noun). Kênh thông tin truyền thống
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Mạng internet rất quan trọng đối với bất kỳ công việc nào.

 

=> The internet is

.

 

 

2 Các tài xế dùng ứng dụng xe ôm công nghệ và định vị mỗi ngày.

 

=> Drivers use

daily.

 

 

3 Các nền tảng mạng xã hội là sản phẩm của mạng Internet.

 

=> Social media platforms are

.

 

 

4 Chúng ta có thể áp dụng mạng Internet vào công việc và học tập.

 

=> We can use the internet to

.

 

 

5 Trang web này là một nơi tuyệt vời để tôi tìm tài liệu luyện tập cho kỳ thi tuyển sinh.

 

=> This website is a great place where I can

.

 

 

6 Có những trang web giúp bạn thiết kế CV.

 

=> There are websites that help you

.

 

 

7 Nước thì rất cần thiết cho việc sinh tồn của một người.

 

=> Water is

.

 

 

8 Mạ̣ng internet là một phương tiện không thể thiếu để bắt kịp với xã hội và người thân.

 

=> The internet is now an indispensable means to

.

💡 Gợi ý

products of the internet

find resources to practice for entrance exams online

ride-hailing apps and navigation services

design your CV

vital for one's survival

crucial for any jobs

keep up with society and loved ones

apply for jobs and schools

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Gần như là không thể

=>

01.

 

Những lựa chọn khác nhanh hơn

=>

02.

 

Kênh thông tin truyền thống

=>

03.

 

Những người thất nghiệp

=>

04.

 

Một phương tiện không thể thiếu

=> An

05.
means

 

Không có truy cập vào wifi

=> Without

06.

 

Sử dụng Internet

=>

07.
the Internet

 

Công việc chân tay

=>

08.
jobs

Lời giải chi tiết đề thi Viết tháng 01/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley22 Sau sample "Some people believe that having access to the internet is necessary to live a full life today. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background