Distribution of employment among agriculture, services, industries

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2019 dạng Bar chart: The bar chart shows the distribution of employment among agriculture, services, industries in three countries in 1980 and projected distribution in 2020 Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The bar chart shows the distribution of employment - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu của cả ba quốc gia ở năm 1980

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả số liệu ở năm 2020 để chỉ ra những xu hướng thay đổi

Insert Statement here...
Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
In country A and country C, the majority of employment was in services, whilst the demand for agricultural jobs was the highest in country B.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1980
Idea 1
The majority of country A’s workforce was in service sectors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At 45%, 15% and 25% higher than the figures for industry and agriculture.
Idea 2
Country C
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There were 65% of employment in services
Idea 3
Country B
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Agriculture was the main source of employment - 55%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2010
Idea 1
Services become more dominant
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures rising to 55% in country A and 80% in country C
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The other two sectors drop by 2% to 9%
Idea 2
Country B
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Services and industry sectors are expected to grow by roughly 20%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Agriculture witnessed a corresponding drop to less 50%

📝 Bài mẫu

The bar charts depict the percentages of employment in three main social sectors in three countries in 1980 with

projections towards 2020.

Overall, it is readily apparent that in country A and country C, the majority of employment were in services, whilst the demand for agricultural jobs was the highest in country B. 

In 1980, country A’s

workforce
were mainly in service sectors, accounting for nearly 45%, 15% and 25% higher than the figures for industry and agriculture. The same picture can be seen in country C as there were 65% of employment in services,
roughly 35%
in industry and
a negligible share of 5%
in agriculture. Conversely, with the rate standing at 55%, agriculture was the main source of employment in country B, far exceeding those of industry and services, holding around one-fifth of total employment.

In 2010, it is predicted that services will

become more dominant
with the figures rising to 55% in country A and 80% in country C. The shares of the other two sectors in these countries are expected to
see a drop of 2%
to 9%. Meanwhile, these figures in country B are expected to
grow by 20%
, reducing the
disparity
with the figure for agriculture, which will experience a slight drop, reaching a low of less than 50%.

(216 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng được sử dụng trong bài viết mẫu IELTS Writing vừa rồi.

Employment in three main sectors
/ɛmˈplɔɪmənt ɪn θri meɪn ˈsɛktərz/
(noun). Việc làm ở 3 phân khúc chính
vocab
Projection towards 2020
/prəˈʤɛkʃən təˈwɔrdz 2020/
(noun). Dự đoán cho năm 2020
vocab
Workforce
/ˈwɜrkˌfɔrs/
(noun). Lực lượng lao động
vocab
Account for nearly 45%
/əˈkaʊnt fɔr ˈnɪrli 45%/
(verb). Chiếm gần 45%
vocab
Roughly 35%
/ˈrʌfli 35%/
(noun). Khoảng 35%
vocab
A negligible share of 5%
/ə ˈnɛgləʤəbəl ʃɛr ʌv 5%/
(noun). Tỷ trọng nhỏ/không đáng kể khoảng 5%
vocab
Far exceed something
/fɑr ɪkˈsid ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Vượt xa cái gì đó
vocab
Become more dominant
/bɪˈkʌm mɔr ˈdɑmənənt/
(verb). Trở nên áp đảo
See a drop of 2%
/si ə drɑp ʌv 2%/
(verb). Giảm 2%
vocab
Grow by 20%
/groʊ baɪ 20%/
(verb). Tăng 20%
vocab
Disparity
/dɪˈspɛrəti/
(noun). Sự chênh lệch
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

In 1980, the figure for A was 300,000.

In 2000, the figure for A was 350,000.

=> The figure for A grew ___ 50,000.

to

0% chọn

of

0% chọn

by

0% chọn

In 1980, the figure for A was 350,000.

In 2000, the figure for A was 300,000.

=> A witnessed a drop ___ 50,000 in its figure.

Chiếm gần 45%

=> Account ____ nearly 45%

Which is the synonym of 'roughly'?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Dự đoán cho năm 2020

=>

01.
towards 2020

 

Lực lượng lao động

=>

02.

 

Tỷ trọng nhỏ/không đáng kể khoảng 5%

=>

03.

 

Vượt xa cái gì đó

=> Far

04.
something

 

Trở nên áp đảo

=> Become more

05.

 

Sự chênh lệch

=>

06.

Đề thi thật tháng 5/2019 được DOL sưu tầm.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar chart shows the distribution of employment among agriculture, services, industries in three countries in 1980 and projected distribution in 2020" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background