Population in Australia according to different nationalities and areas - IELTS Writing

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2020 dạng Mixed: The table and pie chart give information about the population in Australia according to different nationalities and areas. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Population in Australia according to different nationalities and areas - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL phân tích biểu đồ tròn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích bảng số liệu

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Australian demographics hold the lion’s share
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Most residents opt for the city regardless of ethnicity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Pie chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Local Australian people accounted for 73% of the total population
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Next came other countries with 14%, whilst 7% come from the UK
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Those whose home countries are in Dutch, China and New Zealand hold a negligible 1-3%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Table
Idea 1
From bottom to top
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 8 out of 10 Australian people favour living in the city
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures for Dutch, British and New Zealanders amounted to 83%, 89% and 90% respectively.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Chinese people with 99% choosing to live in the city

📝 Bài mẫu

The pie chart

depicts
the
constitution
of those residing in Australia with respect to their nationalities, whereas the table details where these people live in an unspecified year.

Overall, what

stands out from the graph
is that
Australian demographics
hold the lion’s share
in the population of this nation. Another interesting point is that most
residents
opt for the city regardless of
ethnicity
.

With regards to the pie chart, local Australian people

represent nearly three fourths (73%) of the total population
. Next came other countries with 14%, whilst 7% come from the UK. Those whose home countries are in Dutch, China and New Zealand
hold a negligible 1-3%
of total people residing in Australia.

In terms of the table, the vast majority of surveyed Australian demographics favour living in the city with 8 out of 10. A

similar pattern
can be seen in the figures for Dutch, British and New Zealander residents, amounting to 83%, 89% and 90%
respectively
. This trend is particularly evident in Chinese people with 99% choosing to live in the city.

(175 words)

📚 Vocabulary

Cùng xem các từ vựng xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing vừa rồi.

Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Cho thấy, diễn tả
Constitution
/ˌkɑnstəˈtuʃən/
(noun). Sụ cấu thành
Reside in Australia
/rɪˈzaɪd ɪn ɔˈstreɪljə/
(verb). Sống ở Úc
vocab
Stand out from the graph
/stænd aʊt frʌm ðə græf/
(verb). Nổi bật trong biểu đồ
vocab
Australian demographics
/ɔˈstreɪljən ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Những nhóm người ở Úc
vocab
Hold the lion's share
/hoʊld ðə ˈlaɪənz ʃɛr/
(verb). Chiếm một phần lớn
vocab
Resident
/ˈrɛzɪdənt/
(noun). Cư dân
vocab
Opt for something
/ɑpt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chọn điều gì đó
vocab
Ethnicity
/ɛθˈnɪsɪti/
(noun). Tính sắc tộc
vocab
With regard to something
/wɪð rəˈgɑrd tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Về vấn đề, khía cạnh nào đó
Represent three fourth of the total population
/ˌrɛprəˈzɛnt θri fɔrθ ʌv ðə ˈtoʊtəl ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(verb). Đại diện cho 3/4 tổng số người dân
vocab
Hold a negligible 1-3%
/hoʊld ə ˈnɛgləʤəbəl 1-3%/
(verb). Chỉ chiếm khiêm tốn 1-3%
Similar pattern
/ˈsɪmələr ˈpætərn/
(noun). Xu hướng tương tự
vocab
Amount to 83%
/əˈmaʊnt tu 83%/
(verb). Lên đến 83%
vocab
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Biểu đồ tròn thể hiện kết cấu của những người đang sinh sống ở Úc dựa trên quốc tịch của họ.

=> The pie chart depicts the

of those
with respect to their nationalities

 

2 Dù thuộc sắc tộc nào thì đa số người dân đều chọn sống ở thành phố.

=> Most residents opt for the city

.

 

3 Về tính cách, tôi nghĩ cô ấy là một người tốt bụng nhất tôi từng gặp.

=>

, I think she's the most warm-hearted person I've ever met.

 

4 John và Mary lần lượt là 5 và 6 tuổi

=> John and Mary are 5 and 6 years old,

.

 

5 Khu vực này có rất nhiều những cư dân thân thiện.

=> This area is filled with congenial

.

 

6 Dân số được phân thành 4 nhóm người (thường dựa theo tiêu chí độ tuổi/ nghề nghiệp/ giới tính/...)

=> The population is classified into 4

.

💡 Gợi ý

regardless of ethnicity

respectively

constitution

residents

With regard to her personality

demographics

residing in Australia

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Nổi bật trong biểu đồ

=> Stand

01.
from the graph

 

Chiếm một phần lớn

=> Hold the

02.
share

 

Chọn điều gì đó

=>

03.
for something

 

Đại diện cho 3/4 tổng số người dân

=>

04.
three fourth of the total population

 

Chỉ chiếm khiêm tốn 1-3%

=> Hold a

05.
1-3%

 

Xu hướng tương tự

=> Similar

06.

 

Lên đến 83%

=>

07.
83%

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample " The table and pie chart give information about the population in Australia according to different nationalities and areas." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18