Percentage of population aged 65 and above in three countries - Đề thi ngày 02/07/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/07/2020 dạng Table: The table below shows information and predictions regarding the change in percentage of population aged 65 and above in three countries. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 02/07/2020 Table đề Future prediction

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích số liệu của các hạng mục trong khoảng thời gian 1988-2000

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu được dự kiến vào năm 2030

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Germany had and will have the highest rate of people aged 65 or older, whereas the reverse trend is true for the UK
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The overall shares of senior residents keeps rising over the given period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
From 1988 to 2000
Idea 1
1988
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Germany - 20%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Canada - 16%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • UK - 14%
Idea 2
2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures for Canada and Germany went up by 5% to 16% for the former and 25% for the latter
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK witnessed a negligible increase of 1%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
In 2030
Idea 1
Proportions are predicted to enjoyed upswings
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Canada - 26%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Germany - 30%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK - 20%

📝 Bài mẫu

The table

details
the percentage of
senior demographics
and its
predicted figures
in three countries namely Canada, Germany and the UK between 1988 and 2030.

Looking at the graph at a general level, Germany had and will have the highest rate of people aged 65 or older, whereas

the reverse trend
is true for the UK. Another interesting point is that the overall shares of senior residents keeps rising over the given period.

From 1988 to 2000,

the elderly aged 65 or above
constituted one-fifth of the population in Germany,
as opposed to
16% and 14% of these people in Canada and the UK
respectively
. The figures for Canada and Germany went up by 5% to 16% for the former and 25% for the latter. The UK
witnessed a less pronounced change
with only
a negligible 1% increase
.

In 2030, the

proportions of 65-year-old people
and the older in three different nations are predicted to
enjoy upswings
, going up by 5%, representing 26% in Canada, 30% in Germany and 20% in the UK.

(176 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo từ vựng bổ ích từ bài mẫu Writing IELTS ở trên nhé.

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Đưa chi tiết
vocab
Senior demographics
/ˈsinjər ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Những nhóm người lớn tuổi
vocab
Predicted figures
/prɪˈdɪktɪd ˈfɪgjərz/
(noun). Số liệu dự đoán trước
The reverse trend
/ðə rɪˈvɜrs trɛnd/
(noun). Xu hướng ngược lại
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
vocab
As opposed to
/əˈpoʊzd tu/
(adv). Trái ngược với
vocab
Go up by 5%
/goʊ ʌp baɪ 5%/
(verb). Tăng 5%
vocab
Former...latter
/ˈfɔrmər...ˈlætər/
(noun). Cái được nhắc tới trước...cái nhắc tới sau
Witness a less pronounced change
/ˈwɪtnəs ə lɛs prəˈnaʊnst ʧeɪnʤ/
(verb). Không tăng mạnh mẽ bằng
A negligible 1% increase
/ə ˈnɛgləʤəbəl 1% ˈɪnˌkris/
(noun). Tăng nhẹ 1%
vocab
Proportion of 65-year-old people
/prəˈpɔrʃən ʌv 65-jɪr-oʊld ˈpipəl/
(noun). Tỉ lệ những người 65 tuổi
vocab
Enjoy upswings
/ɛnˈʤɔɪ ˈʌpˌswɪŋz/
(verb). Tăng lên
vocab
Elderly aged 65 or above
/ˈɛldərli eɪʤd 65 ɔr əˈbʌv/
(noun). Người già từ 65 tuổi trở lên
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Tăng 5%

=> Go up

01.
5%

 

Không tăng mạnh mẽ bằng

=> Witness a less

02.
change

 

Tăng nhẹ 1%

=> See a

03.
1% increase

 

Tăng lên

=> Enjoy

04.

 

Những nhóm người lớn tuổi

=> Senior

05.

 

Số liệu dự đoán trước

=>

06.
figures

 

Người già từ 65 tuổi trở lên

=> Elderly

07.
65 or above

Exercise 2:

1 UK có xu hướng ngược lại.

=> The

is true for the UK.

 

2 John và Mary lần lượt là 4 tuổi và 7 tuổi.

=> John and Mary is 4 and 7 years old,

.

 

3 Trái ngược với anh trai mình, anh ấy là một người kín đáo.

=>

his brother, he's a reserved person.

 

4 Tỉ lệ những người 65 tuổi cao hơn nhiều so với những nhóm tuổi trẻ hơn.

=> The

65-year-old people outweighed that of younger age groups.

💡 Gợi ý

respectively

proportion of

reverse trend

As opposed to

Đề thi kèm bài mẫu hay tháng 07/2020 có chọn lọc.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below shows information and predictions regarding the change in percentage of population aged 65 and above in three countries." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background