The number of cars made in three countries - Đề thi ngày 09/07/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/07/2020 dạng Table: The table below shows the number of cars made in three countries in 2003, 2006 and 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Table: The number of cars made in three countries - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì số lượng xe sản xuất ở Argentina và Thái Lan nhìn chung có sự tăng lên nên DOL sẽ gộp 2 quốc gia này vào cùng một đoạn

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng của số liệu của Australia

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Thailand topped the list of three given car manufacturers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Whilst Australia saw a dramatic drop in its number of cars produced, the figure for Argentina witnessed the most impressive jump
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Argentina and Thailand
Idea 1
In 2003
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure for Argentina was far behind from that of Thailand
Idea 2
2006 - 2009
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Argentina experienced increases and ended up doubling the initial number in 2003
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Thailand surged in 2006 --> Ceased to climb and recorded a mild fall in 2009
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Australia
Idea 1
Started at 452,163 --> Dropped steadily over the years --> Hit a trough of 245,624
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The table

illustrates
the
car production
in three countries namely Argentina, Australia and Thailand between 2003 and 2009.

Looking at the graph from an overall perspective, it is clear that Thailand

topped the list
of three given car manufacturers. Whilst Australia saw a dramatic drop in its number of cars produced, the figure for Argentina
witnessed the most impressive jump
.

In 2003, 235,088 cars were

manufactured
in Argentina, which was far behind in comparison to the figures for its Thailand counterpart, standing at 735,852. Three years later, car production in Argentina and Thailand
surged to 352,759
and 1,162,356. The former still grew noticeably to reach a high of 466,089 in 2009, doubling that in 2003. Meanwhile, the latter
ceased to climb
and
recorded a mild fall
of more than 100 at the end of
the surveyed period
.

Regarding Australia’s figure, it started moderately at second place with 452,163 cars produced in 2003. The number

thereafter
dropped steadily
over the years to
hit a trough of 245,624
in 2009.

(168 words)

📚 Vocabulary

Illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). Thể hiện, cho thấy
Car production
/kɑr prəˈdʌkʃən/
(noun). Số lượng xe hơi sản xuất
vocab
Top the list
/tɑp ðə lɪst/
(verb). Đứng đầu danh sách
vocab
See a dramatic drop in something
/si ə drəˈmætɪk drɑp ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giảm mạnh ở khía cạnh nào đó
vocab
Witness the most impressive jump
/ˈwɪtnəs ðə moʊst ɪmˈprɛsɪv ʤʌmp/
(verb). Tăng mạnh mẽ nhất
vocab
Manufacture
/ˌmænjəˈfækʧər/
(verb). Sản xuất
vocab
To be far behind
/tu bi fɑr bɪˈhaɪnd/
(adj). Tụt lại phía sau/Thấp hơn nhiều
Surge to 352,759
/sɜrʤ tu 352,759/
(verb). Tăng mạnh tới 352,759
vocab
Former ... latter
/ˈfɔrmər ... ˈlætər/
(noun). Cái nhắc tới trước...cái nhắc tới sau
vocab
Cease to climb
/sis tu klaɪm/
(verb). Ngừng tăng
vocab
Record a mild fall
/ˈrɛkərd ə maɪld fɔl/
(verb). Giảm nhẹ
vocab
The surveyed period
/ðə sərˈveɪd ˈpɪriəd/
(noun). Giai đoạn được khảo sát
Thereafter
/ðɛˈræftər/
(adv). Từ đó trở đi
Dropped steadily
/drɑpt ˈstɛdəli/
(verb). Giảm đều đặn
vocab
Hit a trough of 245,642
/hɪt ə trɔf ʌv 245,642/
(verb). Chạm đáy ở mức 245,642
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Chạm đáy ở mức 245,642

=> Hit a

01.
of 245,642

 

Giảm đều đặn

=> Dropped

02.

 

Giảm nhẹ

=> Record a

03.
fall

 

Tăng mạnh tới 352,759

=>

04.
to 352,759

 

Tụt lại phía sau/Thấp hơn nhiều

=> To be far

05.

 

Tăng mạnh

=>

06.
the most impressive jump

 

Giảm mạnh ở khía cạnh nào đó

=> See a

07.
drop in something

 

Đứng đầu danh sách

=>

08.
the list

 

Ngừng tăng

=>

09.
to climb

Exercise 2:

QUIZ 1/3

'Plastic bags and plastic bottles are killing the environment, with the former taking 20 years to decompose while the latter require a minimum of 450 years.'

=> 'The former' relates to _____

plastic bags

0% chọn

plastic bottles

0% chọn

the environment

0% chọn

Which is the synonym for 'manufacture'?

Which is the synonym for 'illustrate'?

Ôn luyện Writing từ đề thi thật tháng 07/2020.

Cập nhật những bài mẫu IELTS Writing mới nhất của Dol trên trang IELTS Writing Task 1 Sample.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The table below shows the number of cars made in three countries in 2003, 2006 and 2009." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background