Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/02/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/02/2024 dạng Line graph: The graph below shows the unemployment rates for the United Kingdom, the rest of Europe, and Japan from 1993 to 2007.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/02/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả tỷ lệ thất nghiệp ở the United Kingdom, Europe và Japan năm 1993.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng tỷ lệ thất nghiệp ở các quốc gia này giai đoạn 1993 - 2007.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Japan increase >< other regions: a contrasting pattern;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
European countries: the highest rate >>> except 1993, the UK holds the top spot.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
The unemployment rates in 1993
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK: the highest figure (11%)>>> followed by Europe (9%) >>> nearly quadruple Japan (2%).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK: plummeted to 5% in 2001 >>> remained static to 2005 >>> rose to 6% in 2007.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan: opposite changes (increased to 6% in 2003 >>> fell to 4% in 2007.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Europe: reached a peak in 1997 (12%) >>> drop to 7% in 2007 >< still the highest.

📝 Bài mẫu

The given line graph compares Japan, the United Kingdom, and the rest of Europe in terms of the unemployment rates from 1993 to 2007.

Overall, Japan

witnessed an increase
in
the percentage of jobless people
whereas the other regions
exhibited a contrasting pattern
. What also
stands out
from the chart is that European countries
recorded the highest unemployment rate
for almost the entire period surveyed except the year 1993 when the UK
held the top spot
.

At the start of the period, approximately 11% of the population in the UK was unemployed, the highest figure among all the countries. This was closely followed by Europe, with its figure

standing at
around 9%, nearly
quadruple
that of Japan, at just 2%.

Thereafter, the unemployment rate of the UK

plummeted to
5% in 2001 and
remained static
for the following five years before
rising modestly
to 6% in 2007. Opposite changes can be seen in the data for Japan, which
increased significantly
to 6% in 2003 and then
fell slightly
to 4% at the end of the period. Meanwhile, the percentage of people who were unemployed in Europe
reached a peak
of nearly 12% in 1997, after which it
experienced an appreciable drop
to 7% over the next 10 years. Despite this fall, the unemployment rate in European countries was still the highest.

(221 words)

📚 Vocabulary

witness an increase
/ˈwɪtnəs ən ˈɪnkriːs/
(verb). chứng kiến một sự gia tăng
vocab
the percentage of jobless people
/ðə pəˈsɛntɪʤ ɒv ˈʤɒbləs ˈpiːpᵊl/
(noun). tỷ lệ người thất nghiệp
vocab
exhibit a contrasting pattern
/ɪɡˈzɪbɪt ə kənˈtrɑːstɪŋ ˈpætᵊn/
(verb). thể hiện một mô hình tương phản
vocab
stand out
/stænd aʊt/
(verb). nổi bật
vocab
record the highest unemployment rate
/rɪˈkɔːd ðə ˈhaɪɪst ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪt/
(verb). ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp cao nhất
vocab
hold the top spot
/hɛld ðə tɒp spɒt/
(verb). giữ vị trí hàng đầu
vocab
stand at
/ˈstænd æt/
(verb). đạt đến
vocab
quadruple
/kwɒdˈruːpᵊl/
(verb). gấp bốn lần
vocab
plummet to
/ˈplʌmɪt tuː/
(verb). giảm mạnh xuống
vocab
remain static
/rɪˈmeɪn ˈstætɪk/
(verb). duy trì ổn định
vocab
rise modestly
/ˈraɪz ˈmɒdɪstli/
(verb). tăng nhẹ
vocab
increase significantly
/ɪnˈkriːs sɪɡˈnɪfɪkᵊntli/
(verb). tăng đáng kể
vocab
fall slightly
/fɔːl ˈslaɪtli/
(verb). giảm nhẹ
vocab
reach a peak
/riːʧ ə piːk/
(verb). đạt đỉnh
vocab
experience an appreciable drop
/ɪkˈspɪəriəns ən əˈpriːʃəbᵊl drɒp/
(verb). giảm đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Thành phố đã chứng kiến một ​​sự gia tăng trong du lịch trong năm qua.

-> The city has

in tourism over the past year.

 

2 Tỷ lệ người thất nghiệp trong khu vực đã tăng đều đặn kể từ khi nhà máy đóng cửa.

->

people in the region has risen steadily since the factory closed.

 

3 Dữ liệu thể hiện một mô hình tương phản, với doanh số bán hàng tăng ở khu vực thành thị nhưng lại giảm ở nông thôn.

-> The data

, with sales increasing in urban areas but decreasing in rural ones.

 

4 Trong số rất nhiều ứng viên tài năng, kỹ năng độc đáo của cô ấy thực sự nổi bật.

-> Among the many talented applicants, her unique skills really

.

 

5 Năm ngoái, nước này ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong lịch sử.

-> Last year, the country

in its history.

 

6 Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt, sản phẩm của họ vẫn giữ được vị trí hàng đầu trên thị trường.

-> Despite fierce competition, their product managed to

in the market.

 

7 Giá hàng xa xỉ hiện đang đạt đến mức cao nhất mọi thời đại.

-> Prices for luxury goods currently

stand at an all-time high.

 

8 Lợi nhuận của công ty tăng gấp bốn lần sau khi họ giới thiệu dòng sản phẩm mới.

-> The company's profits

after they introduced the new product line.

💡 Gợi ý

hold the top spot

witnessed an increase

The percentage of jobless

stand out

exhibit a contrasting pattern

stand at

quadrupled

recorded the highest unemployment rate

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

giảm mạnh xuống

02.

duy trì ổn định

03.

tăng nhẹ

04.

tăng đáng kể

05.

giảm nhẹ

06.

đạt đỉnh

07.

giảm đáng kể

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The graph below shows the unemployment rates for the United Kingdom, the rest of Europe, and Japan from 1993 to 2007, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Dùng cấu trúc tương phản: so sánh sự khác nhau giữa 2 xu hướng

- SV whereas SV

Ví dụ: Japan witnessed an increase in the percentage of jobless people whereas the other regions exhibited a contrasting pattern.

- SV. Meanwhile, SV

Ví dụ: Opposite changes can be seen in the data for Japan, [...]. Meanwhile, the percentage of people who were unemployed in Europe reached a peak of nearly 12% in 1997, [...].

2. Sử dụng đa dạng các cohesive devices

- Linking word (từ nối): overall, at the start of the period. thereafter, meanwhile.

- Referencing - this

Ví dụ: Approximately 11% of the population in the UK was unemployed, the highest figure among all the countries (1). This was closely followed by Europe, with its figure standing at around 9%. (2)

Giải thích:

Trong đoạn này, câu 2 bắt đầu bằng từ "this" để nhắc lại thông tin trước đó; cụ thể trong câu này this = phần trăm dân số thất nghiệp dẫn đầu của the UK (11%).

Mục đích:

- Tránh lặp từ

- Tạo sự liên kết và mạch lạc giữa 2 câu

3. Dùng đa dạng các câu phức trong việc đưa số liệu và xu hướng

Ví dụ: The unemployment rate of the UK plummeted to 5% in 2001 and remained static for the following five years before rising modestly to 6% in 2007.

Cấu trúc: S1V1 and V2 before V3_ing

-> Mô tả xu hướng của tỷ lệ thất nghiệp ở the UK giai đoạn 2001 - 2007.

(giảm mạnh - ổn đinh - tăng nhẹ)

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background