Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/02/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/02/2024 dạng Mixed Charts: The chart and graph below give information about three categories of workers in Australia and the unemployment levels within those groups. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/02/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả phần trăm về 3 kiểu người lao động ở Úc (Pie chart)

  • Body 2: DOL mô tả mức độ thất nghiệp trong các nhóm đó (Line graph)

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Australia-born workers: the largest proportion;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Unemployment level: a downward trend >< non-English-speaking countries remained the highest.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Workforce composition
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Born in Australia: the vast majority (76%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Born in NESC: far fewer (14%) >>> slightly higher than Born in ESC (10%).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The patterns of unemployment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Born in NESC: fluctuated with a downward trend (7% in 1993 to 3% in 2003);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Native-born Australians and those from ESC: a similar trend (declining to 2% and 1% in 2003).

📝 Bài mẫu

The pie chart illustrates the proportion of three different groups of workers in Australia in the year of 2003 while the line chart shows the changes in their unemployment rates from 1993 to 2003.

Overall, Australia-born workers represented the largest

proportion
in the total workforce of Australia.
In addition
, while all categories of workers
witnessed a downward trend
in unemployment level, that of individuals born in non-English-speaking countries
remained the highest
through the entire period.

Regarding
workforce composition,
the vast majority
were people who were born in Australia, accounting for 76%. Far fewer were those originating from countries that do not speak English (NESC), at 14%, which was slightly higher than the figure for workers from English-speaking nations (ESC), at 10%.

Concerning
the patterns of unemployment, that of individuals born in NESC
fluctuated with a downward trend
, decreasing from around 7% in 1993 to 3% in 2003. The figures for native-born Australians and those from ESC
followed a similar trend
, with
respective levels
declining to
2% and 1% at the end of the period.

(179 words)

📚 Vocabulary

proportion
/prəˈpɔːʃᵊn/
(noun). phần trăm
vocab
in addition
/ɪn əˈdɪʃᵊn/
(preposition). ngoài ra
vocab
witness a downward trend
/ˈwɪtnəs ə ˈdaʊnwəd trɛnd/
(verb). chứng kiến một xu hướng giảm
vocab
remain the highest
/rɪˈmeɪn ðə ˈhaɪɪst/
(verb). vẫn cao nhất
vocab
regarding
/rɪˈɡɑːdɪŋ/
(preposition). về
vocab
the vast majority
/ðə vɑːst məˈʤɒrəti/
(noun). phần lớn
vocab
concerning
/kənˈsɜːnɪŋ/
(preposition). liên quan đến
vocab
fluctuate with a downward trend
/ˈflʌkʧueɪt wɪð ə ˈdaʊnwəd trɛnd/
(verb). biến động theo xu hướng giảm
vocab
followd a similar trend
/ˈfɒləʊ ə ˈsɪmɪlə trɛnd/
(verb). theo một xu hướng tương tự
vocab
respective level
/rɪˈspɛktɪv ˈlɛvᵊl/
(noun). mức độ tương ứng
vocab
decline to
/dɪˈklaɪn tuː/
(verb). giảm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Phần trăm học sinh đỗ kỳ thi năm nay tăng lên đáng kể.

-> The

of students who passed the exam increased significantly this year.

 

2 Cô ấy đã mua một chiếc xe mới. Ngoài ra, cô còn được thăng chức trong công việc.

-> She bought a new car.

, she got a promotion at work.

 

3 Thị trường chứng khoán đã chứng kiến xu hướng giảm trong những tháng gần đây.

-> The stock market has

in recent months.

 

4 Bất chấp sự cạnh tranh, doanh số bán hàng của họ vẫn cao nhất trong ngành.

-> Despite the competition, their sales figures

in the industry.

 

5 Về câu hỏi của bạn về dự án, chúng tôi sẽ sớm cung cấp thông tin cập nhật.

->

your inquiry about the project, we will provide an update soon.

 

6 Phần lớn khách hàng thích thiết kế mới hơn.

->

of customers prefer the new design.

💡 Gợi ý

witnessed a downward trend

proportion

Regarding

In addition

The vast majority

remain the highest

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

liên quan đến

02.

biến động theo xu hướng giảm

03.

theo một xu hướng tương tự

04.

mức độ tương ứng

05.

giảm

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The graph below shows the percentage of Australian export to four countries from 1990 to 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: SV + the + Adj_est + Noun

Ví dụ: Australia-born workers represented the largest proportion in the total workforce of Australia.

2. Sử dụng cấu trúc câu phức

Ví dụ: Far fewer were those originating from countries that do not speak English (NESC), at 14%, which was slightly higher than the figure for workers from English-speaking nations (ESC), at 10%.

Phân tích:

- Far fewer were those originating from countries that do not speak English (NESC), at 14%: Mệnh đề này so sánh tỷ lệ người lao động đến từ NESC thấp hơn so với tỷ lệ của người lao động khác.

- which was slightly higher than the figure for workers from English-speaking nations (ESC), at 10%: Mệnh đề này cung cấp một so sánh với mệnh đề trước đó, nói rằng tỷ lệ của người lao động đến từ ESC thấp hơn so với tỷ lệ của người lao động từ NESC.

3. Sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn

Ví dụ: Concerning the patterns of unemployment, that of individuals born in NESC fluctuated with a downward trend, decreasing from around 7% in 1993 to 3% in 2003.

Công thức: SV, which V -> chuyển thành dạng rút gọn: SV, V-ing

4. Sử dụng đa dạng các Cohesive devices

- In addition

- Regarding + Noun

- Concerning + Noun

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background